Aktuālie projekti

 • Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

  Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.
  Lasīt visu >>

 • Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā

  Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsāk īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” (Nr.2017.LV/NVOF/PSA/005/02). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
  Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem.
  Lasīt visu >>

 • Starpkultūru dialoga sekmēšana

  Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada 20. februāra līdz 13. novembrim īsteno projektu „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” (Nr.DIKS-17-491-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Lasīt visu >>

 • IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES.

  Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem. Lasīt visu >>

 • Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

  Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 26 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 300 trešo valstu valstspiederīgaiem. Lasīt visu >>

 • Par vēsturi, šodienu un sevi

  2014. – 2015. gadā IAC ar ASV vēstniecības finansiālu atbalstu īsteno projektu „Rumbulas atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi”, kurā aktīvi piedalās piecu Latvijas skolu: Brocēnu vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas, Daugavpils 10. vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas un Sabiles vidusskolas skolēni un skolotāji.
  Lasīt visu >>

 • Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

  Projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros ar Eiropas Savienības un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā. Lasīt visu >>

Jaunākais video