Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros ar Eiropas Savienības un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā.

Globālā izglītība sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education

Projekta Nr. DCI-NSAED/2012/280-401

Vairāk par projekta aktualitātēm angļu valodā www.globalaizglitiba.lv

 

2013.gada rudenī projektā tiks iesaistītas 21 Latvijas skolu komandas, kas turpmāko divu gadu laikā aktīvi iedziļināsies globālās izglītības saturā un metodikā: apgūs, līdzdarbosies un izmēģinās skolā un integrēs globālo izglītības saturu un filozofiju Latvijas skolās.

Projekta pirmā gada laikā tiek veikts Pētījumu par globālās izglītības klātbūtni sociālo zinātņu mācību priekšmetos. Padziļināts pētījums vienlaicīgi notiek trīs valstīs – Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Igaunijā. Papildus tam katra projekta partnerorganizācija pētīs situāciju vēl citās Eiropas valstīs. Leeds DEC, līdzās situācijas izpētei Apvienotajā Karalistē, veiks situācijas analīzi arī Polijā, Austrijā un Vācijā. Savukārt Mondo – līdzas situācijas izpētei Igaunijā, apskatīs arī Kipras, Somijas un Nīderlandes pieredzi globālajā izglītībā. Savukārt IAC papildus padziļinātai Latvijas situācijas izpētei izzinās Lietuvas, Čehijas un Slovēnijas situāciju. Pētījuma rezultāti tiks publicēti mājas lapā un konferencē 2013.gada novembrī.

 

2013.gada 7.februārī Izglītības attīstības centrā notika projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" atklāšana. Tajā plašāka sabiedrība un jomas speciālisti tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem, sadarbības iespējām un sagaidāmajiem rezultātiem.  Izglītības, ārlietu un attīstības  jomas profesionāļi un aktīvisti apspriedīs attīstības/globālās izglītības situāciju Latvijā un diskutēs par efektīvu globālās dimensijas ieviešanu izglītībā.

 

2013.gada 31.janvārī un 1.februārī Rīgā notika projekta partneru pirmā klātienes tikšanās, kuras uzdevums bija vienoties par kopīgu sadarbību projekta gaitā un izstrādāt tuvāko soļus pētījuma par attīstības/globālās izglītības jautājumiem veikšanai. Pētījums ir viens no galvenajiem projekta pirmā gada uzdevumiem, kurā iesaistīti visi gan Apvienotās Karalistes, gan Igaunijas partneri un kas sniegs vispusīgu pārskatu par attīstības/globālās izglītības vietu un lomu Eiropas valstu izglītībā.  Projekta komandai savus ieteikumus sniedza jomas profesionāļi - pētnieki un izglītības speciālisti. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti konferencē Rīgā š.g. oktobrī.

 

Projekta ietvaros tiks

- integrētas attīstības/globālās izglītības tēmas sociālo zinātņu mācību priekšmetos;

- izveidota sadarbība starp Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un citu Eiropas valstu attīstības/globālās izglītības speciālistiem un  nacionālajām izglītības institūcijām;

- veikts salīdzinošs pētījums par attīstības/globālās izglītības vietu Eiropas valstu izglītībā, izstrādātas attīstības/globālās tālākizglītības programmas dažādām mērķauditorijām, izdoti metodiskie materiāli darbam ar attīstības jautājumiem, izstrādāti līdzekļi attīstības/globālās izglītības aktivitāšu efektivitātes mērīšanai;

- informēta plašāka sabiedrība par attīstības/globālās tēmām.

Galvenās aktivitātes:

  • salīdzinošs pētījums par AI/GI vietu izglītībā Eiropas valstīs, rezultātu publiskošana (online un izdošana), konference (2013.g.februāris – oktobris);
  • programmu un materiālu izveide  par AI/GI saturu un metodiku (2013.-2014.g);
  • sadarbība ar projekta partneriem Apvienotajā Karalistē un Igaunijā projekta produktu izveidē, pieredzes, resursu un rezultātu apmaiņā (2013.-2015.);
  • 21 skolas (4 pedagogu komanda) no Latvijas iesaiste – izglītošanās semināri, metodisko materiālu aprobācija stundās, skolu kā AI/GI ideju izplatītāju tīkla izveidei, dalība skolu pieredzes apmaiņā Igaunijā (2013.g. oktobris – 2014.g.);
  • izglītības politikas, ekspertu, speciālistu un institūciju iesaiste AI/GI jautājumu izpratnes veidošanā, sadarbībā, globālās dimensijas iekļaušanai formālajā izglītībā (2014.-2015.);
  • AI/GI materiālu un programmu publicitātes pasākumi visā Latvijā un projekta dalībvalstīs, starptautiskā mērogā (semināri Latvijā, starptautiskā konference un vasaras skola)  (2015.);
  • projekta publicitāte un mājas lapa (notikumi, tēmas skaidrojums, resursi un materiāli, interakcijas iespējas u.tml.).

Projekta ilgums ir 36 mēneši (2013.gada janvāris – 2015.gada decembris)

Projekta mērķauditorija ir skolēni, skolotāji, izglītības politikas veidotāji un citi izglītības speciālisti

Projekta īstenotājs:

Izglītības attīstības centrs,

kontaktpersona - projekta vadītāja Iveta Vērse,  iac@latnet.lv

Projekta partneri:

LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), www.leedsdec.org.uk,

kontaktpersona - Adam Ranson Adam@leedsdec.org.uk

Mondo (Igaunija), www.mondo.org.ee,

kontaktpersona – Johanna Helin johanna@mondo.org.ee

Projekta asociētais partneris:

Britu padome Latvijā, www.britishcouncil.lv,

 

 

Eiropas Savienības sadarbības birojs „EuropeAid” http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm

Par publicētās informācijas saturu atbild Izglītības attīstības centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.