Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsāk īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” (Nr.2017.LV/NVOF/PSA/005/02). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem.

 

12. oktobrī Izglītības attīstības centrā notika projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” apaļā  galda diskusija “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu vadība” pilsoniskās sabiedrības speciālistiem  un projekta pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentācija.

Projekta komanda iepazīstināja ar paveikto projekta rezultātiem un kopā ar jomas speciālistiem diskutēja par aktualitātēm darbā ar jauniešiem, kā sekmēt  ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga jautājumiem.

Dalībnieki izvērtēja, kā projekta pieredze, darbi un aktivitātes ir  praktiski īstenojamas un attīstāmas, lai jauniešus iesaistītu sabiedriski svarīgos pasākumos, radītu iespējas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rīcībām. Vairāk.

_________________________

Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros aktīvi strādāja gan Izglītības attīstības centra projekta komanda, gan projektā iesaistītie dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.

Projekta dalībnieki pēc programmas apguves semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem. Vairāk. Foto

_________________________

Pēc aktīva darba ar projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” dalībnieku  apzināšanu, projekta komanda 2017. gada 5. un 7. aprīlī tikās ar dalībniekiem pirmajos programmasJauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai” apguves semināros

Dalībnieku apzināšanas laiks  parādīja daudz lielāku pedagogu un jaunatnes darba organizatoru  ieinteresētību, nekā IAC varēja iesaistīt šajā projektā, lai  aktualizētu pilsoniskās izglītības jautājumus darbā ar jauniešiem. Tādējādi šobrīd projektā iesaistīti tikai nedaudz vairāk kā 40 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, kas ir  maksimāli iespējamais skaits atbilstoši projekta struktūrai un iespējām.  Projekta dalībnieki ir  no Liepājas, Brocēniem, Rubas Ventspils, Tukuma, Jelgavas, Jaunogres, Olaines, Sējas, Pļaviņām, Valmieras, Vecpiebalgas, Madonas, Jēkabpils, Līvāniem, Daugavpils, Kārsavas un Baltinavas izglītības iestādēm, jauniešu centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Dalībnieki ikdienā darbojas ar dažāda vecuma jauniešiem. Vairāk Foto

_________________________

Līdzdalībai projektā aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un jauniešu darba organizatori no visas Latvijas.

Projektā 40 dalībnieki apgūs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu  pilsoniskajā un starpkultūru izglītībā.

Programma paaugstinās dalībnieku profesionālās kompetences par to, kā

  • ­pilnveidot jauniešu pilsonisko attieksmi un  veicināt radošu pedagoģisku darbību,
  • ­saistoši mācīt par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu,
  • ­organizēt pilsoniskās līdzdalības un simulāciju aktivitātes, kā jauniešus atbalstīt  aktīvi līdzdarboties  sabiedrības dzīvē,
  • ­īstenot aktivitātes vietējas kopienās un sadarboties ar vietējo sabiedrību,
  • stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt Latvijas valsts vērtību izpratni,
  • ­veidot atbildības ētiku un atbildīgu rīcību par līdzcilvēkiem, vietējo kopienu un valsti.

Programmas apguves kursos skolotāji iegūs mācību materiālus un metodiskus aktivitāšu aprakstus darbam klasēs gan dažādos mācību priekšmetos, gan audzināšanas stundās un ārpusklases aktivitātēs. Kursu programma ietver mācību materiālu aprobāciju skolās un dalībnieku pieredzes apmaiņu.

Programmas apguves kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi A programmā 24h apjomā. Programmas ietvaros pedagogi būs pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos vispārējo kompetenču modulī (atbilstoši  2016.gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr.480).

Sabiedriskā transporta izdevumi nokļūšanai uz kursiem Rīgā tiks atlīdzināti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 21. martsPieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv. Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2017.gada 27. martam.

Papildus informācija, rakstot uz  iac@latnet.lv  vai zvanot pa tālruni 67503730.