Starpkultūru dialoga sekmēšana

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada 20. februāra līdz 13. novembrim īsteno projektu „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” (Nr.DIKS-17-491-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

____________________________________________________________________

Ekspertu tikšanās un projekta pieredzes krājumu  “Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās” prezentācija

2017. gada 18. oktobrī notika  ekspertu tikšanās. Tajā ar projekta pieredzi un ieteikumiem saliedētas sabiedrības veidošanā tika iepazīstināti Rīgas  izglītības un integrācijas jomā strādājošie pedagogi,  eksperti un RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālisti. Tika arī prezentēts  pieredzes krājumu  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats  programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā. Krājumā ievietotas vairāk kā 10 aktivitātes darbam daudzkultūru vidē. Pieredzes krājums pieejams šeit.

___________________

Labās prakses meistarklases

13. un 14. jūnija Izglītības attīstības centra telpās Rīgas izglītotāji dalījās  savā pieredzē, RD projekta „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros apgūtā programma “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” izmantota un  aprobēta stundās, ārpusklases darbā, projektu nedēļās, muzejos, bibliotēkās, sadarbībā ar skolas kopienu no šī gada marta līdz jūnijam. 

No programmas aprobācijas uz vietām, dalībnieki kolēģiem stāstīja un demonstrēja uz programmas bāzes izveidoto aktivitāšu/stundu piemērus savas profesionālās darbības kontekstos. Pedagogi iepazīstināja ar skolēnu darbu piemēriem, demonstrēja prezentācijas, foto, veidoto darbu kolāžas un skolēnu darbu piemērus.

Izvērtējot paveikto uz vietām savās skolās un darbu kolektīvos, dalībnieki atzina, ka visbiežāk izmantojoši  programmas ekspertu  izstrādātās metodiskās pieejas par  sekojošām tēmām: migrācija, stereotipi, vērtības, identitāte, patriotisms, daudzveidība un globālie procesi.

Dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju izteikties un  diskutēt,  iegūt atgriezenisko saiti un ieteikumus  par savu darbu no programmas ekspertēm un kolēģiem,  ko turpmāk izmantot savā profesionālajā darbā ar skolēniem, kolēģiem, vecākiem un citiem interesentiem.

Dienas noslēgumā dalībnieki teica:

Lieliska iespēja runāt, jautāt, būt uzklausītam.

Reāli, saprotami, izmantojami.

Paldies par iespēju redzēt un dzirdēt, un iekļauties praksē.

Paldies par mierīgumu, sapratni, atbilstoši multikulturālajai sabiedrībai.

Fotogalerija no labās prakses meistarklasēm.

___________________

Rīgas skolas aprobē starpkultūru dialoga sekmēšanas programmu

19. un 20. aprīlī  Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un  noritēja aktīvs darbs RD projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”. 

Projektā iesaistījušies izglītotāji  no Rīgas 60. vidusskolas, 95. vidusskolas, 65. vidusskolas, 33. vidusskolas, 46. vidusskolas, 22. vidusskolas, 47. vidusskolas,  Zolitūdes ģimnāzijas, Friča Brīvzemnieka pamatskolas,  Kultūru vidusskolas, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas, Austrumu vidusskolas, Ukraiņu vidusskolas, Tirdzniecības profesionālā vidusskolas,  Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, 2. speciālās internātpamatskolas, privātās vidusskola “RIMS”, BJC Daugmale, privātskols Innova, Latvijas Kara muzeja, Banku augstskolas, Uzņēmējdarbības koledžas, Ģimenes centra ”Alise”, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, PPII “Aivija”, Rīgas 123. un  273. pirmskolas izglītības iestādēm, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas, Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas. Foto

Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju savās izglītības iestādēs martā un aprīlī. Lielu interesi izraisīja skolēnu zīmējumi, citāti no darbiem un citi īstenoto aktivitāšu pierādījumi. Programmas tēmas tikušas izmēģinātas darbā ar skolēniem, pedagoģisko personālu un vecākiem.

Dalībnieku atziņas par grūtībām, strādājot ar globalizācijas, migrācijas, identitātes, piederības un vērtību tematiku:

-          skolotāja izaicinājums ir palīdzēt audzēkņiem apzināties savu identitāti, savas vērtības; skolēni bieži ir dezorientēti un nespēj izprast būtiskāko dzīvē

-          pašiem pedagogiem ir tik daudz stereotipu par globalizāciju un migrāciju; risinājums ir izglītoties un mainīt savu domāšanu

-          nav pietiekami daudz laika, lai par šiem svarīgajiem jautājumiem runātu, priekšmetu programmas ir pārāk orientētas uz akadēmisku zināšanu sniegšanu

-          jāsastopas ar vecāku nevēlēšanos iesaistīties savu bērnu audzināšanas darbā, vērtību veidošanā

-          strādājot ar šīm tēmām, pedagogam ir labi jāpazīst savi skolēni un jāzina, cik dziļi katram jautājumam drīkst pievērsties

-          pamatskolas pedagogam būtiski, lai ar šīm (vērtību) tēmām būtu strādājuši jau kolēģi sākumskolā

-          jārēķinās ar atšķirīgu viedokļu un vērtību klātesamību, grūti strādāt ar šiem sensitīvajiem jautājumiem klasēs, kurās ir neviendabīgs etniskais sastāvs

Skolām nepieciešamais atbalsts:

-          veltīt vairāk laika audzināšanas stundām, kurās var runāt par minēto tematiku

-          iespēja apmeklēt šādus un līdzīgus kursus

-          šādiem kursiem jānotiek izglītības iestādēs, kur tos var apmeklēt viss pedagoģiskais kolektīvs

-          metodiski materiāli visiem vecumposmiem, materiālu lielāka pieejamība drukātā formā, vieslekcijas

-          koordinators skolā, kurš strādātu ar šiem sarežģītajiem jautājumiem

-          jābūt sadarbībai starp latviešu un krievu skolām, jāīsteno kopīgi projekti, jāsvin svētki

-          migrācijai pakļautos ar dubultu sparu vajadzētu integrēt vietējā kultūras telpā 

Semināra gaitā dalībnieki atkal apguva jaunas programmas tēmas. Tika aplūkotas teorētiskās pieejas starpkultūru kompetences veicināšanai, kā arī praktiski izmēģinātas aktivitātes, kas vērstas uz stereotipu mazināšanu un iecietības sekmēšanu. Dalībnieki dalījās savā starpkultūru izglītības īstenošanas pieredzē un iepazinās ar IAC skolu tīkla labās prakses piemēriem.

_____________________

Pirmie semināri Rīgas izglītotājiem par starpkultūru dialoga sekmēšanu multikulturālās skolu kopienās

Izglītības attīstības  centra (IAC)  projekta komanda martā  uzsāk aktīvu darbu projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”. Projekta ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene š.g. februārī un martā, reaģējot uz dalībnieku iesūtīto vajadzību izpētes anketām,  izstrādāja 24 stundu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās”, un 22. un 24. martā 40 Rīgas pilsētās izglītotāji sāka to apgūt  divās paralēlajās grupās.

Programmas saturā ir iekļautas tēmas: vērtībizglītības aktualitāte mācību un audzināšanas darbā; starpkultūru komunikācija; identitātes un piederības izaicinājumi globālajā pasaulē; globālo procesu ietekme izglītībā; līdzdalības iespējas skolās un  vietējās kopienās; pedagoģiskās stratēģijas daudzveidības izpratnei un saliedēta kolektīva veidošanai; metodiski resursi tēmu padziļinātai apguvei; aktivitātes skolās: no plānošanas līdz īstenošanai un citas.

Programmas apguve plānota divos semināros un labās prakses meistarklasēs. Pēc katra semināra dalībnieki apgūto aprobēs ar savu skolu kopienu grupām – pedagogiem, skolēniem, vecākiem u.c. Aprobācijas secinājumi tiks analizēti un projekta noslēgumā tiks  iestrādāti projekta metodiskajā pieredzes materiālā. Foto no semināriem šeit.

Programmas dalībnieki ir ar atšķirīgu pieredzi un pārstāv gan vispārizglītojošās  izglītības iestādes,  gan profesionālās skolas, pirmskolas, augstskolas, neformālās izglītības centrus. Tas liecina projekta tēmu aktualitāti un vajadzību ikdienas darbā.

Dalībnieku atziņas pēc pirmajiem semināriem:

Ļoti aktuālas tēmas, plaši, daudzpusīgi un lietderīgi metodiskie materiāli, profesionāls tēmu izklāsts, patika aktīvās darba formas.

Ļoti patika pieredzes apmaiņa, kas rosināja pārdomas.

Patika, ka esam tik dažādi, dzīva diskusija, laba sadarbība.

Kaut kas jau  notiek mūsu skolā, vēl saredzu vairākas attīstības perspektīvas.

Bija iespējas izvērtēt jaunas aktuālas tēmas un ieviest praksē.

_____________________

Projektā tiks  iesaistīti 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji visos izglītojamo vecumposmos, lai  veicinātu saliedētas sabiedrības veidošanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz līdzdalību un sadarbību multikulturālās skolu kopienās. Projekta ietvaros pedagogi apgūs 24h pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Programmas saturs un metodiskie materiāli būs īpaši noderīgi klašu audzinātājiem saliedētu kolektīvu veidošanā. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 7. marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2017.gada 13. martam. Vietu skaits ierobežots.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.