Iepriekš īstenotie projekti

 • Dzīvot Latvijā 2

  Projekts „Dzīvot Latvijā 2” tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda programmas ietvaros laikā no 2012.gada 20.aprīļa līdz 30.jūnijam. Projekta laikā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tiks piedāvāta integrācijas programma, kuru veidos gan semināri par valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, gan praktiskās nodarbības, ekskursijas, ekspertu konsultācijas un interešu klubi, kas palīdzēs iebraucējiem integrēties. Lasīt visu >>

 • IAC desmit gadi – kopīgi augot un mācoties

 • Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

  No 2011.gada Izglītības attīstības centrs kā sadarbības partneris iesaistījies IZM VISC projektā, lai organizētu pasākumus, kas paaugstinās izpratni par iekļaujošas izglītības jautājumiem. Lasīt visu >>

 • Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība

  Daudzu skolu un arī citu vietējās sabiedrības iestāžu un organizāciju pārstāvji ir ieinteresēti apgūt metodes, kā veicināt pilsonisko līdzdalību, tai skaitā, kā identificēt esošās problēmas un vajadzības, kā savākt un efektīvi pasniegt informāciju, kā formulēt priekšlikumus un darbības plānus iespējamiem risinājumiem. izglītības attīstības centrs šī projekta ietvaros dalībniekiem piedāvās apgūt metodes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai skolas mācību darbā, ārpusstundu projektos, kopienas projektos un darbības plānošanā. Lasīt visu >>

 • Radīt-Motivēt-Mācīties

  Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1.janvāris līdz 2011.gada 31.decembris. Projekta mērķis ir noskaidrot galvenos faktorus, kas motivē pieaugušos piedalīties mūžizglītības procesos. Projekta mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji, pieaugušie kā mūžizglītības dalībnieki. Lasīt visu >>

 • Pārmaiņu skolas

 • Kopienu darbošanās un sadarbība turpinās

  Turpinot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros iesāktos darbus, arī 2014. gadā IAC turpina sadarboties kā koordinējošā organizācija, draugs un padomdevējs Latvijas vietējās kopienas organizācijām, kuras aktīvi iesaistās starptautiskās iniciatīvas norisēs un katra pati savā kopienā saskata vajadzības un iespējas, mudinot cilvēkus būt aktīvākiem un darīt savu un visu kopējo dzīvi labāku. Ar OSI ESP atbalstu tiek īstenots projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kurā piedalās kopienas no Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novadiem un Valmieras pilsētas. Virkne iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” kopienu ar SFL atbalstu īsteno darbības, kas ir inovatīvas gan pēc formas, gan satura, bet ne pašmērķīgi, bet atbilstoši pašu cilvēku vajadzībām. Lasiet, iedvesmojieties un – ķerieties pie darba savās kopienās!
  Lasīt visu >>

 • Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

  Sekmējot visdažādāko iedzīvotāju grupu sadarbību, apvienojot cilvēkus ar atšķirīgu sociālo un profesionālo piederību un vienlaikus pievēršot īpašu izmanību mazaizsargātajām un atstumtajām grupām, projekts "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" tieksies iesaistīt Eiropas 2020 politikas veidošanas diskusijā tās vietējās sabiedrības balsis, kuras parasti netiek saklausītas. Līdz ar to tiks nodrošināta vērtīga sadarbība starp ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem un tiem, kurus tieši skar viņu izstrādātā politika. Lasīt visu >>

 • Iekļaujoša prakses skolās

  Projekta vispārējais mērķis ir – pilnveidot izglītības speciālistu zināšanas un prasmes, attīstot vērtības un attieksmes iekļaujošai praksei skolā, kas balstītas attīstības/globālās izglītības teorijā un praksē un aicina izprast pasaules kopsakarības, izzinot cilvēku un notikumu savstarpējās saites, ietekmes un mijiedarbības gan lokāla, gan globālā kontekstā. Projekts tika īstenots 2011.gada rudenī ar Sorosa fonda - Latvija finansiālu atbalstu. Projekta rezultātā vairāk kā 130 izglītotājiem no visiem Latvijas reģioniem bija iespēja apgūt programmu "Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā". Lasīt visu >>

 • Eiropas Savienības jautājumu integrēšana skolu mācību saturā

  2010. gada nogalē Izglītības attīstības centrs, noslēdzos līgumu ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, uzņemas izstrādāt un izdot mācību līdzekli CD formātā par Eiropas Savienības jautājumu integrēšanu skolu mācību saturā "Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas " izmantošanai 1.-12.klasē. Lasīt visu >>

1 2 3 4 5

Jaunākais video