Iepriekš īstenotie projekti

 • Dzīvot Latvijā

  Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros 2011.gadā IAC īsteno projektu "Dzīvot Latvijā". Tā mērķis ir izveidot un organizēt praktiskas un teorētiskas mācības par Latvijas vēsturi, institūcijām, sociālajām un ekonomiskajām iezīmēm, kultūru, valsts pārvaldi un vērtībām, lai palīdzētu integrēties cilvēkiem, kuri nesen ieradušies Latvijā. Lasīt visu >>

 • Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance

  Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros IAC īsteno projektu ar mērķi uzlabot pedagogu kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, izglītojot viņus starpkultūru komunikācijas jautājumos. Projekta gaitā visos Latvijas reģionos tika izglītoti kopumā 150 pedagogi, kuri apguva 36 stundu programmu "Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā" un izdots metodiskais materiāls "Starpkultūru saskarsme" Lasīt visu >>

 • Kritiskās domāšanas programmas profesionālajai pilnveidei

  Šis projekts tika īstenots 2010.gadā kā turpinājums projektam "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai", ko 2008. un 2009. gadā atbalstīja Sorosa fonda - Latvija un kura laikā tika izstrādāti ieteikumi un turpmākās rīcība kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas pieejas plašākai un efektīvākai ieviešanai, izstrādātas izglītojošas programmas kritiskās domāšanas ieviešanai un sagatavota publicistiska grāmata „Domāšanas māksla” domāšanas attīstīšanas popularizēšanai. Ar šo projektu 2010.gadā bija iespēja iedzīvināt jaunizveidotās kritiskās domāšanas programmas Latvijas pašvaldībās un izglītības iestādēs. Lasīt visu >>

 • Kritiskās domāšanas sekmēšana sākumskolā – kvalitatīva mācību procesa īstenošanas pamats

  Šo projektu IAC īstenoja 2009.gadā ar mērķi izveidot un piedāvāt sākumskolu izglītotāju komandām iepazīties un padziļināti apgūt kritiskās domāšanas pieeju un metodes, lai veicinātu domāšanu attīstošu vidi Latvijas skolās. Projektā tika iesaistītas 5 Latvijas skolu komandas, kuru sastāvā bija gan sākumskolas skolotāji, gan skolas administratori, gan bibliotekāri, kuri apguva 36 stundu tālākizglītības programmu "Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika". Projekta gaitā tika veikts pētījums un sagatavotas rekomendācijas darbam sākumskolas klasēs domāšanu attīstoša mācību procesa veicināšanai. Lasīt visu >>

 • Mācīsimies par likuma varu

  No 2009.gada 15.novembra līdz 31.martam IAC īstenoja projektu ASV vēstniecības Korupcijas novēršanas programmas grantu ietvaros, kura mērķis bija sabiedrības izglītošana par iespējām stiprināt tiesisko vidi Latvijā un mazināt korupciju. Projektā tika īstenots aktivitāšu komplekss (stundu plāni par tiesiskumu, ieteikumi to izmantošanai, pedagogu izglītošanas semināri, stundas par tiesiskumu un korupcijas jautājumiem, informatīvs buklets u.c.), ko vieno kopēja tematika – likuma varas un tiesiskuma stiprināšana un korupcijas mazināšana Latvijā. Lasīt visu >>

 • Izglītojoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā

  Šī Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta mērķis bija izstrādāt un ieviest mācību programmu un tālmācības materiālus par Latvijas vēsturi, institūcijām, sociālo un ekonomisko sistēmu, lai izglītotu un pilnveidotu trešo valstu valstspiederīgo prasmes dzīvei Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Projekta gaitā tika arī sagatavots projekta mērķgrupas raksturojums un rekomendācijas atbildīgām un ieinteresētām institūcijām turpmākai trešo valstu valstspiederīgo izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā.
  Lasīt visu >>

 • Проект «Образовательные мероприятия совершенствования знаний и умений поданных Третьих стран Европы для успешной интеграции в Латвии»

  Цель проекта: разработать и ввести учебную программу и материалы для повышения квалификации об истории Латвии, различных учреждениях и органах, социальной и экономической системах с целью образования и совершенствования умений поданных третьих стран для жизни в Латвии и Европе. На основе полученного в ходе проекта опыта и результатов подготовить характеристику целевой группы проекта и рекомендации для ответственных и заинтересованных органов для дальнейшего образования и интеграции поданных третьих стран. Lasīt visu >>

 • Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā

  Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas programmas ietvaros tika īstenots projekts, kura mērķis bija veicināt sabiedrības iecietību un toleranci, attīstot skolotāju starpkultūru komunikācijas prasmes. Projekta ietvaros tika izveidota un četros Latvijas reģionos īstenota pedagogu tālākizglītības programma "Skolotāju profesionāls kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā", kā arī izdots mācību metodiskais materiāls, kas joprojām pieejams Izglītības attīstības centrā. Lasīt visu >>

 • Projekta Starptautiskā Pilsoniskās izglītības apmaiņas programma CIVITAS

  Kopš 2006.gada IAC darbojas starptautiskajā pilsoniskās izglītības programmā, kuras mērķis ir pilnveidojot pilsoniskās izglītības kvalitāti, veicināt demokrātijas vērtību iedzīvināšanu un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Latvijā.
  Lasīt visu >>

 • Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai

  2008.un 2009.gadā ar Sorosa fonda -Latvija atbalstu IAC īstenoja projektu "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai", kura laikā tika pētīta kritiskās domāšanas pieejas izplatība Latvijā, izveidotas jaunas tālākizglītības programmas izglītotājiem, grāmatu autoriem, vecākiem, tulkota daudzveidīga literatūra un izveidoti publicitātes materiāli, organizēti semināri un publiskās lekcijas, kā arī izdota grāmata "Domāšanas māksla ikvienam jeb domā ar prieku un azartu". Šajā sadaļā atrodama liela daļu projekta rezultātu. Lasīt visu >>

1 2 3 4 5

Jaunākais video