Dažādība izglītības un kopienas resurss

Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059).
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija''.

Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma konference

21.aprīlī notika projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference. 15 projekta dalībskolu komandas, projekta norises vietu pašvaldību pārstāvji, izglītības un integrācijas jomu eksperti tikās, lai izvērtētu projektā paveikto un plānotu nākotnes sadarbību. Apsveikuma vārdus konferences dalībniekiem teica Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Viņa novēlēja projekta skolām nākotnē kļūt par integrācijas ekselences centriem. Eiropas Ārējā darbības dienesta eksperts Ivars Indāns iepazīstināja ar Eiropas Savienības migrācijas politikas aktualitātēm un Latvijas kontekstu. Konferencē piedalījās arī partnerorganizācijas Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) pārstāvji. Dag Fjæstad sniedza ieskatu NAFO pieredzē un darbības virzienos. Saleh Mousavi detalizēti iepazīstināja ar daudzkultūru skolām un bilingvālo izglītību Norvēģijā.

I.Indāna prezentācija pieejama šeit.

S.Mousavi prezentācija pieejama šeit.

Projekta dalībskolu pārstāvji apliecināja, ka arvien biežāk Latvijas pedagogiem nākas saskarties ar situācijām, kad vienā klasē mācās bērni, kuri nāk no dažādām valstīm, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā mācību pieredze, vecums, reliģiskā pārliecība, tautība un ādas krāsa. Šādās situācijās, līdzās spējai pasniegt savu mācību priekšmetu, vienlīdz nozīmīga kļūst arī skolotāja vispārējā pedagoģiskā meistarība, psiholoģiskā sagatavotība, starpkultūru komunikācijas prasmes un personīgās īpašības un vērtības. Visbiežāk skolas un pedagogi minētās situācijas risina saviem spēkiem – esošo resursu un atbalsta sistēmu ietvaros. Šādā situācijā projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izrādījās īpaši aktuāls un noderīgs. Tas radīja platformu pieredzes apmaiņai un kopīgām mācībām par jauniebraucēju iekļaušanu, piedāvāja ekspertu padomus un mācību materiālus. Projekts iedrošināja meklēt arī vietējos atbalsta resursus – pašvaldību iestādes, NVO, aktīvus savu kopienu iedzīvotājus, skolēnu vecākus.

Projekta rezultātā ir tapusi mācību programma “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” un metodiskie materiāli, kuri aprobēti dažādās mērķauditorijās. 15 Latvijas skolas kļuvušas par atbalsta un resursu centriem starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās izglītības tematikā. Plašam izglītības un integrācijas speciālistu lokam pieejams projekta pieredzes krājums – integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”.

__________________________________________________________________

Integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”

IAC projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izveidots integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”. Izdevums adresēts izglītības darbiniekiem un citiem sabiedrības integrācijas un starpkultūru izglītības jomas interesentiem. Krājumā lasiet par projektā izstrādāto mācību programmu, iepazīstiet skolu pieredzi programmas aprobācijā un viedokļus par izaicinājumiem dažādības vadībā un nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās, kā arī iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi. Izdevumu lasiet šeit.

________________________________________________________________________

Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas seminārs

Noslēgumam tuvojas IAC un Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Tādēļ 30.martā projekta skolu un kopienu pārstāvji pulcējās uz aprobācijas procesa izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas semināru. Viens no projekta darba virzieniem bija starpkultūru izglītības programmas aprobēšana skolās un kopienās. Programma tika pielietota darbā ar dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, skolās ar dažādu mācību valodu, skolās ar dažādu pieredzi daudzkultūru sabiedrībā. Projekta pedagogi aktīvi iesaistījās arī savu kolēģu izglītošanā – tālākizglītības semināros, metodisko apvienību tikšanās reizēs, tematiskās pēcpusdienās. Programmas materiālus iepazina arī skolēnu vecāki un plašāka vietējā sabiedrība. Semināra foto skatiet šeit.

__________________________________________________________________________

Noslēgušies reģionālie semināri projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Janvārī projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” notika trīs reģionālie semināri Rīgā, Tukumā un Lielvārdē. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju, apguva jaunus satura un metodikas jautājumus darbam daudzkultūru klasēs, iepazinās ar Norvēģijas partneru pieredzi, īstenojot integrācijas programmu “FLEXid” (Elastīgās identitātes). Semināru īpašā pievienotā vērtība bija skolu uzaicinātie viesi – cilvēki, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā. Atbraucēji no Sīrijas, Ķīnas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Īrijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām valstīm stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, iekārtojot sadzīvi, uzsākot mācību un darba gaitas Latvijā. Lasīt vairāk

 Programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”aprobācija skolās un kopienās 2015. gada decembrī

2015.gada decembrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās aktīvi turpināja aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem.

Projekta programmas eksperti decembrī apmeklēja sešas projekta skolas un kopienas, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos. Lasīt vairāk

 


Programmas aprobācija skolās un kopienās 2015. gada oktobrī un novembrī

2015.gada oktobrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās uzsāka  aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem.

Projekta komanda un  programmas eksperti iesaistījās aprobācijā, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos.

Oktobrī un novembrī programmas eksperti klātienē tikušies jau ar deviņām komandām, veikuši pārrunas par aprobācijas norisi, saņēmuši ieteikumus programmas turpmākajai virzībai, kā arī vērojoši darbu ar programmas tēmām un materiāliem. Lasīt vairāk

Skatīties galeriju

 


Projekta apguves seminārs

Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši strapkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. No 24. – 26. septembrim notika programmas apguves seminārs, tajā piedalījās 15 Latvijas skolu un vietējo  kopienu pārstāvju komandas. Programmas apguves seminārā ar skolu komandām strādāja IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (The National Centre for Multicultural Education) eksperti un citi pieaicinātie jomas speciālisti.

-----------------------------------------------------------------

Projekta apguves semināra pirmā diena

24. septembrī viesnīcā “Sigulda” tikās projekta komanda, programmas eksperti un 15 skolu komandu dalībnieki. Semināra pirmās dienas aktuālās tēmas: integrācijas šodiena Latvijā, klātienes diskusijas un imigrantu pieredze Latvijā, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā.

 

Projekta apguves semināra otrā diena

Programmas apguves semināra otrās dienas aktuālās tēmas: Norvēģijas  pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi  imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība.

Seminārā piedalījās un savā pieredzē dalījās Anita Lødrup no Norvēģijas.

Skatīties Anitas Lødrup prezentācijas:

Projekta apguves semināra trešā diena

Programmas apguves semināra trešās dienas aktuālās tēmas: Labās prakses pieredze imigrantu integrācijā Latvijā un resursi darbam, diskusijas ar imigrantiem, turpmāko soļu plānošana  imigrantu integrācijai kopienās.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk fotogrāfiju - galerijā.

 


Projekta komanda ir gandarīta par  paveikto projekta pirmajā posmā no 2015. gada marta līdz septembrim, iepazīstoties ar Norvēģijas partnera NAFO pieredzi un sagatavojot jaunu  programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aktīvi sadarbojoties gan ar Latvijas, gan Norvēģijas jomas ekspertiem.  Šī gada 24. septembrī uzsāksim darbu ar projekta 15 skolu komandām, kas ir gatavas apgūt programmu, aprobēt programmas ekspertu izstrādātos materiālus konkrētās situācijās un sniegt atgriezenisko saiti  projekta komandai.

       Īpaši sveicam mūsu projekta skolu skolotājus un skolēnus jaunajā mācību gadā. Mēs esam pārliecināti, ka jaunas zināšanas un prasmes - to došana un gūšana ir lieliska iespēja, kas sniedz ne vien gandarījumu, bet arī paver apvārsni pretī jauniem horizontiem, jauniem kāpumiem un sapņu piepildījumam. Lai mums kopā jaunais mācību gads ir rosīgs, radošs un atnes prieku par paveikto! Uzsākot jauno mācību gadu,  piedāvājam apkopotu ārvalstu pieredzi darbam daudzkultūru klasē. Lasīt visu.

----------------------------------------------------------------------------------------

      Noslēdzies Izglītības attīstības centra (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”.

Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību aktualizēt starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumus savās skolās un plašākās kopienās. Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 15 izglītības iestādes:

 1. Rojas vidusskola
 2. Ventspils 6. vidusskola
 3. Liepājas 7. vidusskola
 4. Dobeles 1. vidusskola
 5. Jelgavas 4. sākumskola
 6. Tukuma 2. vidusskola
 7. Špoģu vidusskola
 8. Pededzes pamatskola
 9. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
 10. Aglonas vidusskola
 11. Olaines 2. vidusskola
 12. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
 13. Rīgas 15. vidusskola
 14. Babītes vidusskola
 15. Jaunogres vidusskola

Laikā no 2015.gada 14. -17. aprīlim notika projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”  pieredzes izpētes seminārs Norvēģijā

Pieredzes izpētes semināra Norvēģijā mērķis bija iepazīties klātienē ar NAFO (The National Centre for Multicultural Education) pieredzi, lai projekta gaitā  pēc iespējas efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantotu Norvēģijas partneru pieredzi vienotas sabiedrības veidošanā, kas veicina starpkultūru dialogu sabiedrībā, īstenojot starpkultūru aktivitātes un izglītojošus pasākumus jauniešu integrēšanai skolās un vietējās kopienās.

Izpētes seminārā  no Latvijas piedalījās   Ingūna Irbīte, Daina Zelmene, Iveta Vērse (IAC)  un Liesma Ose (LKIF). Semināra norisi Norvēģijā nodrošināja Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) eksperti Dag Fjæstad, Saleh Mousavi, un NAFO  sadarbības partneri no Oslo Universitātes, skolām  un Larvikas  kopienas daudzkultūru integrācijas eksperti un mācību centra vadītāji, lektori un izglītības profesionāļi. Seminārs tika organizēts Oslo, ar iespēju apmeklēt Larvikas kopienu.

Semināra gaitā tika iepazīts, kā NAFO sadarbojas ar saviem partneriem, iesaistīta un izmantoto efektīvi resursus un vietējās kopienas profesionāļu kompetences integrācijas procesos. Lai projekta komandai  no Latvijas parādītu plašāku ieskatu NAFO pieredzē, sadarbībā ar vietējām kopienām un pašvaldībām, semināra trešā dienā notika Larvikā (vairāk kā 150 km no Oslo). Larvikā  bija iespēja apmeklēt  Tūra Heijerdāla vidusskolu, kura  2014. gadā saņēma Norvēģijas karalienes balvu par iekļaušanas izglītības nodrošināšanu, un tikko kā uzcelto,  mūsdienīgo Larvikas pamatskolu, kurā mācās 45% minoritāšu skolēni.

Tūra Heijerdāla vidusskolas mazākumtautību izglītības koordinatore, Anita Lodrupa, Latvijas delegāciju iepazīstināja ar savas skolas pieredzi. Būtiskākie akcenti tajā ir - rūpīga jaunpienācēju izpēte – sarunas, testi, sadarbība ar ģimenēm, sagatavošanas darbs ar klašu audzinātājiem, daudzveidīga atbalsta personāla iesaiste, pieaugušo imigrantu kā resursa izmantošana u.c. Šādas kompleksas pieejas rezultāti devuši augļus – pēdējos gados skolu pametušo bērnu īpatsvars starp imigrantiem ir mazāks nekā starp pamatnācijas iedzīvotājiem. Jautāta par šo panākumu noslēpumu, Anita atbild – „attieksme un smags darbs”.

Vairākos gadu desmitos praksē pārbaudītās norvēģu kolēģu pedagoģiskās pieejas ir nozīmīgs informācijas un ideju avots, domājot par imigrantu bērnu sekmīgu integrāciju Latvijas skolās un sabiedrībā. Norvēģijas kolēģi uzsver, ka īpaši nozīmīgs ir valodas aspekts – mācību materiāli ir pieejami ļoti daudzās mazākumtautību valodās, tomēr vislielākā uzmanība tiek pievērsta norvēģu valodai, kas ir atslēga sekmīgai iebraucēju dzīvei jaunajās kopienās.

Redzētais atsedza mērķtiecīgo daudzu gadu darbu, kas nodrošina izglītības profesionāļu un  sabiedrības sadarbību starpkultūru komunikācijas pasākumu īstenošanā un  skolas kā integrācijas un kultūras veicināšanas centru vietējā kopienā.

Larvikas pieaugušo izglītības centrā Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīties ar integrācijas programmas „Flexid” autoriem un īstenotājiem. Programmas nosaukuma atšifrējums ir lokanā jeb elastīgā identitāte /flexible identity/. Tās filozofijas pamatā ir pieeja, ka ikvienam var būt vairākas identitātes. Svarīgi tās apzināties un izmantot kā resursu. „Flexid” programmā iekļautas tēmas identitāte un piederība, migrācija, valodas un izjūtas, nākotnes dilemmas, resursi un iespējas u.c. Šo tēmu attīstīšana ir būtiska arī Latvijas izglītības iestādēs, kuras strādā daudzkultūru vidē.

Profesionālās sarunas un klātienē redzētais atklāja, kā praksē strādā  ar starpkultūru un integrācijas izglītības projektiem, programmām un materiāliem, kā izglītotāji strādā ar valsts valodas un kultūras daudzveidīgas apguves nodrošināšanu.

Pieredzes izpētes semināra laikā tika atsegtas  sporta aktivitāšu iespējas iekļaujošas sabiedrības veidošanā.

Norvēģijas sabiedrība ir ļoti sportiska un fiziskās aktivitātes ir būtiska brīvā laika pavadīšanas daļa. Norvēģijā sporta klubi aktīvi iesaistās kopienu attīstības darbā. Vizītes laikā bija iespējams pārliecināties, ka sports var būt atslēga arī sabiedrības integrācijai. Vairākās skolās tiek piedāvātas neformālas sportiskas aktivitātes iebraucēju ģimeņu vecākiem, lai mazinātu viņu izolāciju, lai iekļautu vietējā sabiedrībā un iepazīstinātu ar skolas vidi un citiem cilvēkiem draudzīgā gaisotnē, kopīgi nodarbojoties ar jogu, meditējot vai nodarbojoties ar citiem sporta veidiem.

Vizītes laikā tika iepazīta Oslo futbola kluba „Vålerenga” pieredze daudzkultūru sabiedrībā. Šī futbola kluba pārziņā ir gan sieviešu, gan vīriešu meistarkomandas, kā arī futbola skola bērniem un jauniešiem. „Futbola klubs „Vålerenga” ir vairāk nekā futbola klubs”, ar šādiem vārdiem tika raksturoti sociālie projekti, ko veic viens no vecākajiem Norvēģijas sporta klubiem, kurā ir apmēram 80 sporta komandas un kurā spēlē 74 dažādu tautību sportisti. Godīga spēle attīsta  cieņu, sadarbību, taisnīgumu, savaldību, konfliktu risināšanas prasmes, līderību, noteikumu respektēšanu u.c. prasmes, kas palīdz veidot iekļaujošu vidi. Futbola klubs, līdzās fiziskām aktivitātēm- sacensībām un spēlēm, piedāvā arī citas daudzveidīgas aktivitātes bērniem un viņu vecākiem – apmācību, kā meklēt darbu, kultūras pasākumus, līderības treniņus, meiteņu iesaistīšanu sabiedrībā, veselības izglītību u.c.

Futbola kluba labdarības fonds  VIF izstrādā un ievieš sociālus projektus dažādības veicināšanai un pret diskrimināciju, īpaši pret rasismu. Viņu iniciatīvas palīdz imigrantu izcelsmes jauniešiem atrast darbu un risināt sociālas problēmas: daudzi projekti ir vērsti pret narkotiku lietošanu un piedāvā veselīga dzīvesveida alternatīvu. Vizītes laikā projekta komandai bija iespēja piedalīties VIF organizētā jogas treniņā, kas vērsts uz imigrantu izcelsmes sieviešu rehabilitāciju un integrāciju. "Tiešām noņem stresu!", pēc treniņa atviegloti, ar smaidu noteic Liesma.

Šie pasākumi ir piemērs tam, kā neformālā un iesaistītajām pusēm interesantā veidā veicināt vietējās sabiedrības sadarbību un vienotību.

 

Par projekta partneri NAFO

Projekta partnerorganizācijai  Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centram (NAFO – The National Centre for Multicultural Education)  ir 11 gadu pieredze Norvēģijas valdības stratēģiskā plāna „Vienlīdzīga izglītība praksē! Stratēģija, lai nodrošinātu lingvistisko minoritāšu kvalitatīvāku izglītību un līdzdalību pirmsskolās, skolās un izglītībā” īstenošanā. ("Equal Education in Practice! Strategy for better learning and greater participation of linguistic minorities in kindergartens, schools and education"). 2007. gadā plānu pārskatīja. Pašreiz NAFO aktualizēto plānu īsteno sadarbībā ar reģionālajiem partneriem tajās Norvēģijas pašvaldībās, kurās dzīvo ievērojams imigrantu ģimeņu skaits. NAFO sadarbībā ar vietējām izglītības iestādēm ir atbildīgs par aptuveni 50% plāna iniciatīvu ieviešanu. NAFO ir viens no Norvēģijas 10 Norvēģijas Izglītības un pētniecības ministrijas izveidotiem valsts izglītības centriem, kuri ir izveidoti kā neatkarīgas sabiedriskas iestādes un saistīti ar vietējam universitātēm.

NAFO pastāvīgo sadarbības partneru lokā ir Norvēģijas Izglītības un apmācības direktorāts, pašvaldību izglītības resursu centri, imigrantu NVO. NAFO sadarbojas ar Norvēģijas Izglītības un apmācības direktorātu izglītības programmu un metodisko materiālu izstrādē.

Galvenās aktivitātes. NAFO piedāvā profesionālās kompetences un līderības attīstības programmas tām izglītības iestādēm, kuras strādā ar lingvistisko minoritāšu skolēniem un veido iekļaujošas daudzkultūru kopienas Norvēģijā. 

NAFO darbības virzieni ir daudzkultūru izglītībā iesaistītu profesionāļu kompetences pilnveide, imigrantu kopienu spēcināšana un sadarbības veidošana starp skolu un vecākiem. 

NAFO projektu piemēri: (1) Reģionāli profesionālo kompetenču pilnveides pasākumi izglītības iestādēm ar mērķi attīstīt pedagogu un skolu administratoru kompetences darbam ar dažādu kultūru bērniem un jauniešiem, tostarp bēgļiem un patvēruma meklētājiem pašvaldībās. Būtiski, ka pilnveides kursu saturā līdzās izglītības iestādes vides, bilingvālās izglītības, sadarbības ar vecākiem jautājumiem, ietilpst arī skolēnu integrācijas strukturālie un psihosociālie faktori. (2) Mājas un skolas sadarbības projekts, veltīts imigrantu vecāku līdzdalības veicināšanai skolas dzīvē un sabiedrībā. Organizēti ģimenes mācību kursi IKT, matemātikā, mājturībā, sportā, norvēģu valodas pilnveidē. (3) izglītības programma KOMPASS pirmsskolu bilingvālo pedagogu asistentu sagatavošanā. (4) 2013. - 2014.g. tapis resurss imigrantu skolēnu dzimtās valodas uzturēšanai un attīstībai Tema Morsmål ( tēma - mātes valoda) www.morsmal.no, kur apkopoti resursi skolotājiem un vecākiem imigrantu skolēnu 13 dzimtajās valodās, metodika un mācību filmas, aktualitātes, statistika un pētījumi, interaktīvas vārdnīcas u.c.

NAFO panākumus nodrošina Norvēģijā nostabilizējies priekšstats par imigrantiem kā resursu, universālo cilvēktiesību prioritāte un pašvaldību ieinteresētība īstenot iekļaujošu politiku.  


 

 

Izsludina skolu konkursu līdzdalībai projektā

„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Projektu finansē EEZ programma „NVO fonds”. Projekta norises laiks ir no 2015. gada marta līdz 2016. gada aprīlim. Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Kādas skolas aicinātas piedalīties?

Aicinātas pieteikties Latvijas vispārējās izglītības iestādes, kurām ir aktuāli starpkultūru dialoga un sabiedrības integrācijas jautājumi. Piemēram, skolas, kuras strādā ar iebraucēju un reemigrantu bērniem un viņu vecākiem, izglītības iestādes, kurās ir dažādu valodu un kultūru vide.

Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 15 skolu komandas piecu cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis, trīs pedagogi, vietējās sabiedrības pārstāvis).

 Kāpēc piedalīties?

-   lai iegūtu zināšanas par starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem

-   lai iepazītos ar aktīvu mācību metodiku darbam daudzkultūru vidē

-   lai dalītos savā pieredzē un uzklausītu jomas ekspertus no Latvijas un Norvēģijas

-   lai sniegtu iegūtās zināšanas kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā

 Kā pieteikties?

-   aizpildiet skolas komandas pieteikuma veidlapu, kas atrodama šeit

-   līdz 2015. gada 21. aprīlim nosūtiet to uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv

Kādi ir atlases kritēriji?

-   pilnībā aizpildīta un līdz 21.aprīlim nosūtīta pieteikuma veidlapa

-   pieteikumā pamatota skolas motivācija piedalīties projektā un gatavība izplatīt projektā iegūtās zināšanas

-   skolas komandas sastāvā ir pedagogi, kas strādā ar dažādiem skolēnu vecumposmiem un māca dažādus mācību priekšmetus

-   nodrošināta visu Latvijas reģionu un dažādu izglītības iestāžu pārstāvniecība

Kā tiks paziņoti rezultāti?

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 7. maijam pretendentiem uz elektronisko pastu.

Līdzdalībai apstiprināto skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

Papildus informācija par projektu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

 

 


Kas notika projekta „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” uzsākšanas seminārā

 

2015.gada 26.martā notika projekta uzsākšanas seminārs. Semināra mērķis bija   iepazīstināt ar projektā plānoto izglītības speciālistus, politikas veidotājus, NVO aktīvistus un citus sabiedrības integrācijas jomas speciālistus un veidot platformu tālākajai sadarbībai.

Projekta īstenotāji iepazīstināja ar projektā plānotajām aktivitātēm, galvenajiem darbības virzieniem un organizācijām, kas iesaistītas projekta īstenošanā. Galvenais jautājums semināra darba kārtībā bija dažādība un ar to saistītie izaicinājumi izglītības iestādēs. Lasīt vairāk

 


Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” uzsākšanas seminārs

Šī gada 26. martā Izglītības attīstības centrs (IAC)  Dzirnavu ielā 34a - 8, Rīgā organizē projekta uzsākšanas semināru, kurā iepazīstinās ar projektā plānoto, sadarbības iespējām un diskutēs par daudzkultūru izglītības aktualitāti un vajadzībām Latvijas izglītībā.

IAC projektu īsteno sadarbībā ar partneriem Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) http://www.iniciativa.lv/ un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru The National Centre for Multicultural Education (NAFO) http://nafo.hioa.no/om-nafo/about-nafo/ .

Lasīt preses relīzi

 


Projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

 

Informācija par projekta uzsākšanu:

Projekta aktivitātes risināsies no 2015.gada marta līdz 2016.gada aprīlim.

Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Projektā plānots izveidot un 15 Latvijas skolās un kopienās aprobēt starpkultūru izglītības programmu un metodiskos mācību materiālus. Starpkultūru izglītības programmu izstrādās projekta  komandas eksperti sadarbībā ar Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra speciālistiem, izmantojot viņu pieredzi darbā ar minoritāšu un imigrantu iekļaušanu izglītības sistēmā. Skolu komandas programmu apgūs semināros, to multiplicēs citiem pedagogiem savās skolās un vietējā sabiedrībā, īstenos skolēnu apmācību un sniegs ieteikumus mācību materiālu pilnveidošanai. Viens no plānotajiem darbības virzieniem ir skolu un vietējās sabiedrības sadarbības veicināšana iekļaujošas kopienas veidošanā.

Sīkāk par projekta norisi un pieteikšanās nosacījumiem informēsim mājas lapā. 


Būtiskākā informācija par projektu

Projekta mērķis: Sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Mērķa grupa: Mazākumtautību un pamatnācijas pārstāvji, nepilsoņi, NVO,

vietējā sabiedrība

Projekta īstenošanas vieta: Visa Latvija un Norvēģija

Projekta galvenās aktivitātes: 

 • Projekta komandas darbs un partnerorganizāciju sadarbība
 • Ārvalstu – Norvēģijas pieredzes/prakses izpēte
 • Programmas „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izstrādāšana un īstenošana
 • Integrācijas metodisko mācību materiālu komplekta veidošana
 • Publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Plānotie rezultāti:

 • Izpētīta  Norvēģijas partnera NAFO pieredze kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā daudzkultūru sabiedrībā un kopienas stiprināšanā
 • Izstrādāta, aprobēta, publicēta programma un metodiskie materiāli „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”
 • 15 Latvijas skolas kļuvušas par kopienu centriem starpkultūru, integrācijas un pilsoniskās līdzdalības aktivitātēm
 • Īstenoti publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Projekta kopējās izmaksas: 111 110,09 EUR. Piešķirtais EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums 99 999,08 EUR

Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)

Projekta partneri:

Latvijā Latvijas Kopienu iniciatīvu centrs (LKIF) www.iniciativa.lv

Norvēģijā The National Centre for Multicultural Education (NAFO) (Valsts daudzkultūru izglītības centrs) http://nafo.hioa.no/om-nafo/about-nafo/

 

Jaunākais video