Kādu atbalstu izglītības iestādes sagaida no valsts, lai veiksmīgāk organizētu darbu ar skolēniem imigrantiem

Sistēma

 • Vienota sistēma valstī ārzemju skolēnu (ne tikai reemigrantu) mācību organizēšanā – uzņemšana, mācību procesa organizācija, vērtēšana, pārbaudes darbi, pārcelšana nākamajā klasē u.c.).
 • Ātrāk pieņemt izmaiņas MK noteikumos Nr.149. par darbu ar skolēniem no citām valstīm (paredzēt atbalsta pasākumus ne tikai reemigrantiem, bet visiem skolēniem iebraucējiem).
 • Izmaiņas MK noteikumos Nr. 149. un 468., lai novērstu pašreizējās pretrunas.
 • Izstrādāt un pieņemt vadlīnijas vai metodiskos ieteikumus izglītības iestādēm par metodisko darbu ar trešo valstu valsts piederīgajiem (individuālo plānu veidošana, atbalsta pasākumi u.c.).
 • Izstrādāt paraugprogrammu pamatizglītības iegūšanai skolēniem, kas iebraukuši no citām valstīm.
 • Valsts līmeņa normatīvās bāzes sakārtošana, lai sistēma būtu dzīvotspējīga ilgākā laika periodā.
 • Iestrādāt normatīvajos aktos iespējas papildus nodarbību organizēšanai. Šobrīd problēmas rada formulējums “nepārsniedzot skolēna slodzi”.
 • Izmantot Igaunijas pieredzi, izstrādājot atvieglojumus standartos, mācību priekšmetu paraugprogrammās, valsts pārbaudījumos.
 • Izstrādāt imigrantiem pielāgotus valsts pārbaudes darbus.
 • 3. un 6.klasē imigrantu bērniem izstrādāt atbilstošus valsts pārbaudes darbus.

 

Personāls

 • Skolās apmaksāts konsultanta darbu, kas sadarbojas ar skolēnu no citām valstīm ģimenēm.
 • Paredzēt izglītības iestādēm, kurās mācās trešo valstu piederīgie (ne tikai bēgļi) amata pozīciju – koordinators darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.
 • Paredzēt iespēju klasē strādāt diviem skolotājiem, no kuriem viens individuāli strādā ar skolēniem no citām valstīm.
 • Logopēda pakalpojumi skolēniem no citām valstīm.
 • Nodrošināt palīgskolotāju klasēs, kurās mācās imigranti.
 • Nodrošināt no valsts līdzekļiem skolotāju palīgus, īpaši sākumskolā un klasēs, kurās mācās imigranti.
 • Nodrošināt valsts finansētu atbalsta personālu – sociālais pedagogs, tulks u.c

Latviešu valodas apguve

 • Pēc Rīgas piemēra visā valstī finansēt papildus latviešu valodas apguvi trešo valstu valsts piederīgajiem, tai skaitā viņu ģimenēm.
 • Izstrādāt “algoritmu”, kā noteikt slodzi latviešu valodas skolotājiem, kuri papildus māca latviešu valodu. Katrs skolotājs jau maijā grib zināt savu slodzi. Mēs nevaram atstāt rezervē stundas – varbūt atbrauks kāds skolēns, varbūt nē. Situācijā, kad uz 1.septembri visas slodzes ir nokomplektētas, bet 19.oktobrī ierodas 6 ārzemnieki – kur dabūt skolotāju un kā viņu tarificēt šo papildnodarbību mācīšanai.
 • Oficiāli iedalīt vismaz divas apmaksātas stundas latviešu valodas apguvei.
 • Iesaistīt skolotājus – praktiķus vienota valodas apguves modeļa izveidē imigrantiem.
 • Skolēniem, kuri mazāk nekā sešus gadus dzīvo Latvijā, paredzēt iespēju kārtot valsts valodas eksāmenu ar atvieglotu saturu, kā otro valodu.

 

Pedagogu izglītība un mācību materiāli

 • Nodrošināt skolotājiem valsts finansētus starpvalodu apmācības kursus.
 • Atbalsts pedagogiem angļu, vācu, franču, spāņu valodas apguvē – sadarbībai ar imigrantu bērniem un viņu ģimenēm.
 • Organizēt kursus klašu audzinātājiem, kā strādāt ar šiem skolēniem.
 • Kursus skolotājiem latviešu valodas mācīšanas metodikā skolēniem, kuriem nav nekādu priekšzināšanu.
 • Paredzēt skolām finansējumu mācību līdzekļu iegādei skolēniem no ārvalstīm.
 • Mācību materiālu nodrošinājums (Latvijas vēsture, Latvijas ģeogrāfija, sociālās zinības u.c.) imigrantu bērniem ar valsts finansējumu.

 

Cits

 • Radīt iespēju imigrantu bērniem kopā ar ģimenēm apgūt zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, valsti, darba iespējām
 • Radīt iespēju pedagogiem, kuri strādā ar imigrantu bērniem savstarpējai pieredzes apmaiņai (projektos, kursos, metodiskajās dienās u.c.).
 • Turpināt finansēt arī tās skolas, kuras šobrīd aktīvi, toleranti, produktīvi ir aprobējušas mācību procesu imigrantiem.
 • Piešķirt apbalvojumus šiem izcilajiem un izturīgajiem pedagogiem.

Publicēja: (02/10/2015)

Jaunākais video