Programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aprobācija skolās un kopienās 2015. gada decembrī

2015.gada decembrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās aktīvi turpināja aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem.

Projekta programmas eksperti decembrī apmeklēja sešas projekta skolas un kopienas, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos.

Dobeles 1. vidusskolā skolas direktores Ģ. Zabaštas vadībā projekta komanda bija noorganizējusi bagātīgu ieskatu programmas aprobācijas gaitā. Skolotājas I.Podiņa, Ļ. Ameļčenko, L. Lozberga, S. Savenko un kopienas pārstāve Skolas padomes priekšsēdētāja E. Evardsone dalījās pārdomās par izaicinājumiem, ar kādiem globālo procesu ietekmē sastopas pedagogi un plašāka sabiedrība. Tikšanās dalībniekus vienoja atziņa, ka neatkarīgi no sabiedrības pretrunīgās attieksmes pret dažādību mums līdzās, skolai ir jābūt gatavai sniegt izglītību ikvienam bērnam. Projekta komandas dalībniece skolotāja S. Savenko augstā profesionālā līmenī vadīja atklāto stundu 5.klasē. Skolēnu vecumposmam atbilstošā veidā tika iepazīti tādi sarežģīti jautājumi, kā karš un tā raisītie migrācijas procesi, palīdzības iespējas bēgļiem, jaunpienācēju iekļaušanās klases kolektīvā. Audzēkņi ar aizrautību apsprieda, kādi latviešu valodas vārdi jaunajiem klasesbiedriem būtu jāiemāca vispirms, ar kādu latviešu ēdienu un dziesmu viņi būtu jāiepazīstina. Skolēni izteica interesantus un pārdomātus priekšlikumus. Piemēram, jaunajiem klasesbiedriem iesākumā jāmāca vārdi labdien, paldies, lūdzu: “Tie ir ļoti nepieciešami un tajos ir mazāk garumzīmju, jo viņu valodā varbūt nav garumzīmju un locījumu”. Stundā skolēni demonstrēja lieliskas zināšanas, prasmi sadarboties un publiski uzstāties. Stundu vēroja un tās analīzē iesaistījās arī skolas metodiķe A. Reinšmite un 5.klases audzinātāja I. Miķelsone.

Ventspils 6. vidusskolā notika pedagogu tematiskā nodarbība “Kā sagatavoties jaunienācēju uzņemšanai skolā un klasē”. Tās ievadā skolas direktore un projekta komandas koordinatore V. Jankovska iepazīstināja ar valstī spēkā esošo tiesisko regulējumu no ārvalstīm ieradušos skolēnu uzņemšanā. Turpinājumā pedagogi grupās izstrādāja priekšlikumus klases audzinātāju, priekšmetu skolotāju un skolas vadības rīcībai, situācijās, kad jāizglīto skolēns imigrants. Darba grupu prezentācijās izskanēja priekšlikumi par latviešu valodas stundu skaita palielināšanu, atbalsta personāla sagatavošanu, sadarbību ar sociālo dienestu, īpašu mācību materiālu, atgādņu un piktogrammu veidošanu, pedagogu esošās starpkultūru pieredzes aktualizēšanu u.c. Skola ir gatava izmantot arī jau pieejamos resursus – 8.klases skolnieces ģimene, kura pārvalda arābu valodu, ir gatava sniegt palīdzību. Skolotāja I. Dejus: “Mūsu skolas iekšējā kultūra ir atvērta dažādības uzņemšanai. To noteikusi skolas veidošanās vēsture. Sākotnēji šī bijusi skola ar krievu mācību valodu. Pamazām klāt nākušas latviešu klases un tagad tā ir divplūsmu skola. Līdz ar to atšķirīgais (valodā, tradīcijās u.c.) ir līdzās ikdienā un esam iemācījušies to uztvert un izmantot kā savu unikālo pievienoto vērtību.”

Liepājas 7. vidusskolas projekta komanda aprobācijas gaitā  organizēja pieredzes pasākumu citu Liepājas skolu pedagogiem un  piedāvāja viņiem piedalīties atklātajās stundās par daudzveidības tēmā. Atklātās stundas vadīja skolotājas A. Aldaga, G. Lūse, J. Judina, N. Gutova un O. Ņefjodočkina. Skolotājas uzsvēra, ka skolai ir nozīmīga loma iecietīgas  un tolerantas attieksmes veidošanā pret patvēruma meklētājiem, ka nepieciešamas atklātas sarunas ar skolēniem un stundu tematikā jāiekļauj jautājumi par bēgļiem un citām aktualitātēm.

Skolas direktore I. Ferstere akcentē projekta tematikas aktualitāti šī brīža situācijā, kad skolas aizvien vairāk uzņem skolēnus, kas Latvijā atgriežas no citām valstīm, un  uzsver, ka vieglāk iekļaujas skolēni sākumskolas vecumā, problēmas ir situācijās, kad skolēni nāk no valstīm, kurās ir ļoti atšķirīga izpratne par izglītību, par sievietes lomu sabiedrībā un skolēniem ir grūtības ar saziņas valodu. Projekta pieredze skolā tiek veiksmīgi izmantota un skola ir atbalsta centrs daudzveidības tematikā citām skolām.

Aglonas vidusskola organizēja atklātās stundas tēmā “Dažādība” un 11. un 6. klases skolnieki  prezentēja  izpētes projektus par dažādības daudzveidību. Visspilgtākais bija 3. klases izpētes projekts “Cilvēks”,  ko skolēni veikuši oktobrī un novembrī. Tajā atspoguļota gan cilvēku dažādība, gan emocionālā dzīve. Projekts arī  prezentēts skolēnu vecākiem un izpelnījies atzinību. Tematisks izpētes projekts “Dažādību izpēte”’ ir labi piemērots dažādām auditorijām un sagādā skolēniem prieku, motivē mācīties un apgūt vairākas dažādību dimensijas un formas.

Savukārt skolotājas R. Karpovas vadītajā  stundā par  dažādību bija vērojama aktīva skolēnu iesaistīšanās interaktīvajā darbā, ieinteresētas  diskutējas par dažādību dabā un cilvēkos. Stundas norise skolēnos raisīja interesi un aktīvu līdzdalību.

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”  programmas aprobācijas gaitā organizēja pasākumu Daugavpils pilsētas skolu direktoru vietniekiem  audzināšanas darbā un iepazīstināja klātesošos ar projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, ka arī skaidroja imigrantu un reemigrantu skolēnu  integrācijas iespējas izglītības iestādēs regulējošās likumdošanas kontekstā. Klāstošajiem bija jautājumi, uz kuriem atbildēja gan  BJC “Jaunība” projekta koordinatore S. Upīte, gan projekta eksperte L. Ose. Diskusija izvērtēs par  iebraucēju kultūras atšķirībām, gan finansējuma pieejamību, kas strādās ar iebraucējiem pēc individuālajiem mācību plāniem. Pasākums tika organizēts kā kopienas iesaistes pasākumu un  cerams ,ka pasākuma dalībnieki gūto pieredzi izmantos savā profesionālajā darbībā. 

Babītes vidusskolā organizētas  vairākas klašu audzinātāja stundas, kurās izmantoti projekta  materiāli par identitāti, daudzveidību un migrāciju, kā arī organizēta metodiskā diena, lai iepazīstinātu skolas pedagogus ar projekta programmas apguves seminārā apgūto, kā mācīt par aktualitātēm un daudzveidību. Dž. Tērauda atzina, ka programmas materiāli ir noderīgi un skolā labi izmantojami.

Skolā ir liels atbalsta personāls, kas savā darbā saskaras ar dažādām problēmsituācijām, kas rodas  iekļaujot sabiedrībā skolēnus, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā no citām valstīm. Skolotāji un skolas atbalsta personāls iepazīstināts ar Norvēģijas praksi un pieredzi darbā ar imigrantu bērnu iekļaušanu skolā. 

 

Jaunākais video