Programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” aprobācija skolās un kopienās 2015. gada oktobrī un novembrī

2015.gada oktobrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās uzsāka aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem. Projekta komanda un  programmas eksperti iesaistījās aprobācijā, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos. Oktobrī un novembrī programmas eksperti klātienē tikušies jau ar deviņām komandām, veikuši pārrunas par aprobācijas norisi, saņēmuši ieteikumus programmas turpmākajai virzībai, kā arī vērojoši darbu ar programmas tēmām un materiāliem.

 

Jaunogres vidusskolā sociālo zinību skolotāja Aija Paškeviča un Rima Ivanova vadīja atklāto  nodarbību vidusskolai  “Identitāte un daudzveidība”. Pozitīvi, ka nodarbības vadība īstenota abām skolotājam sadarbojoties. Skolēni nodarbībās iesaistījās aktīvi, pedagogi veidoja izpratni par perspektīvas paplašināšanos no nacionālas valsts uz starptautisku sabiedrību, kuru raksturo daudzveidība. Skolēni pastāvīgi strādāja, prezentējot iebilda skolotāju viedoklim un argumentēja savu. Bija patīkami sekot trīsvalodībai stundas gaitā – vidusskolēni lieliski izmantoja latviešu, angļu un krievu valodas. Skolotājas, analizējot procesu minēja, ka kopienā saglabājas bažas, kā pieņemt daudzveidību un nepazaudēt savu identitāti.

 

 

 

 

 

 


 

Olaines 2. vidusskolā projekta komandas pārstāvji vēroja skolotājas Dianas Goroško un Irinas Siņicinas  vadītās stundas 10.klasē par migrācijas procesiem, kopīgo un atšķirīgo. Mācību stunda par migrācijas procesiem tika balstīta projektā izstrādājos materiālos, interaktīva un skolēniem saistoša. Skolotāja tiem bija pievienojusi informāciju krievu un angļu valodās. Stundas norisē mijās grupu darba aktivitātes ar lomus spēles, kurās skolēni aktīvi iesaistījās. Skolēni īpaši ieinteresējās jautājumos par viņu ģimeņu identitātēm un personisko migrācijas vēsturi. Skolotāja labi tiek gala ar klases dinamiku, varas attiecībām, skolēnu argumentiem un nepiekrišanu. Kopumā priecē, ka skolēni ir pozitīvi ieinteresēti un aktīvi stundas gaitā, strādājot ar programmas materiāliem.

 

 

 

 

 

 


 

Rīgas 15.vidusskolā Skolotāja Kaiva Meļņika vadīja stundu 7.klasē  “Dažādā pasaule un dažādā Latvija” un skolotāja Diāna Vadakarija asistēja stundā  skolēniem, kas nesen iebraukuši Latvijā un kam ir latviešu valodas grūtības. Stundas laikā izvērtās sarunas par dažādību. Skolēni atzina: “Cilvēkiem pasaulē ir dažādas domas, tās var mainīties satiekoties ar citiem cilvēkiem. Mēs visi kopā darām kopīgas lietas, kaut katrs atšķiramies. Ir labi strādāt un darboties kopā ar citiem, nevis vienatnē, arī paveiktais uzdevums tad izdodas krāsaināks.” Stunda noritēja aktīvi, tika izmantoti daudzveidīgi mācīšanās veidi – valodnieciskais, vizuālais, saskarsmes, pašizpratnes u.c. Stundā labi iekļāvās skolēni, kas nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, skolotājas asistentes līdzdalība stundā ļāva šiem skolēniem veikt visus uzdevumus un būt līdzvērtīgiem mācību procesa dalībniekiem, nevis malā stāvētājiem.

 

 


 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā programmas autori piedalījās diskusijā par migrāciju. Skolēnu komandas debatēja par tēmu “Migrācija ir/nav ieguvums valstij”. Jaunieši bija sagatavojuši plašu argumentāciju, faktu un pierādījumu klāstu. Noderīgas bijušas arī klasēs iepriekš notikušās stundas par migrāciju, kuras balstītas programmas materiālos. Skatītāju un tiesnešu lomās nodarbībā piedalījās 8. un 10.klašu skolēni. Diskusiju vadīja skolotājas A. Pjatecka un L.Romanova.

Sarunai ar projekta eksperti skolas projekta komanda L.Juhņevska, I.Hitrova, L.Romanova,
J.Martjanova, A.Pjatecka bija sagatavojušas prezentācijas, skolēnu darbu paraugus, fotogrāfijas, stundu un pasākumu analīzes lapas. Tika pārrunāts projektā paveiktais un nākotnē plānotais. Diskusijā piedalījās  arī ģimnāzijas direktore S. Semenko. Sarunā vairākkārt izskanēja - pedagogi apzinās savu atbildību situācijās, kad skolā un klasē ienāk imigrantu bērni - “Nereti esam šiem skolēniem “pieci vienā” – klases audzinātājs, mentors, draugs, pedagogs, gids.” Tādēļ līdzdalība projektā skolai ir ļoti nozīmīga.

 

 


 

Jelgavas 4. sākumskolā skolotājas Vita Skrastiņa un Aija Kuķalka demonstrēja atklātās stundas trīs klasēs: pirmsskolā, 2. un 4.klasē un tika arī organizēts  metodiskais seminārs skolotājiem, kas tika veltīti Starptautiskajai iecietības dienai, izmantojot programmas materiālus.

Angļu valodas stundā 4. klasē tika aprobēta  tēma “Kopīgais un atšķirīgais”. Bija vērojama skolēniem saistoša un interesanta stundas norise: izmantoti video, mūzika, spēles elementi, darba lapas.

Seminārā “Dažādība ir mūsu spēks” skolotāja Dana Didžus, būdama romu kopienas cilvēks, iepazīstināja ar savu pieredzi kultūrsensitīvā darbā ar romu ģimenēm. Skolas koordinatore Aija Kuķalka viesiem izstāstīja par skolas aktivitātēm dažādības veicināšanā, projekta kontekstā.  Radošumu demonstrēja  skolotāja Inita Āna izklāstot metodi “Skropsta”, kas vizuāli un emocionāli  atklāj paradoksālo dzīves norisēs – cilvēka un plašākās sabiedrības, arī globālo procesu tvērumā.

 

 

 


 

Špoģu vidusskolas komanda organizēja semināru “Es. Citi. Mēs” Daugavpils novada izglītības iestāžu sociālo zinību skolotājiem, muzeju, bibliotēku, NVO darbiniekiem, kultūras pasākumu organizatoriem, skolēnu vecāku pārstāvjiem u.c. Semināra nodarbības vadīja skolas projekta komanda A.Dombrovska, Ā.Mihailova, J.Briška un A.Zeile.

Seminārā tika apskatītas tēmas – Latvijas sabiedrībai raksturīgās vērtības pagātnē un mūsdienās; Latvija globālajā pasaulē; Migrācijas procesi mūsdienu pasaulē; Dažādība Latvijā un pasaulē; Dažādības kā resursa izmantošana. Semināra dalībniekiem tika piedāvāts ieskats J.Podnieka studijas īsfilmu sērijā “7 stāsti par mums”, kā arī atvēlēts laiks profesionālai pieredzes apmaiņai un diskusijām. Novada kultūras darba organizatore Santa Matisāne atzina: “Ir labi, ka par daudzkultūru sabiedrības izaicinājumiem un iespējām var runāt profesionāli un ar gaišumu, kā arī kopā domāt par problēmu risinājumiem”. Pedagogi bija īpaši pateicīgi par saņemtajiem mācību resursiem un metodiku un izteica vēlmi šādos profesionālās pilnveides pasākumos tikties atkārtoti.

Vizītes ietvaros notika arī saruna ar skolas vadību un projekta komandu par programmas aprobācijas gaitu, izaicinājumiem, iespējām un nākotnes plāniem.

 

 


 

Tukuma 2.vidusskolā tika demonstrēta mācību stundā 10.klasē. Stundā tika aprobēti materiāli – dažādības aplis, migrācijas cēloņi, faktori, kas pievelk un atgrūž migrācijas procesus, Rietumu un Austrumu kultūras konfrontācija, filma “Septiņi stāsti par mums”. Skolotājas stundu vadīja trijatā, dodot uzdevumus un sekojot līdzi skolēnu darbam. Stundu iesāka ar aktivitāti, kuras laikā skolēni sarunājās par to, kas viņus vieno un kas atšķir. Skolēni tika iepazīstināti ar darba lapu “Dažādības aplis”, lai vadoties no tajā dotajiem dažādības raksturotājiem, paplašinātu savu skatījumu uz dažādības izpausmēm. Stundas turpinājumā skolēni iepazinās ar A.Notombas grāmatas “Bailes un trīsas” fragmentu un pārrunāja Rietumu un Austrumu kultūru atšķirības. Šajā brīdī stundā iesaistījās skolotāja Jeļena Isajeva un stāstīja piemērus no savas pieredzes par kultūru atšķirķibām, kas gūta dzīvojot Japānā. Stundas otrajā daļā skolēni grupās izvērtēja  faktorus – apstākļus, kas liek cilvēkiem pamest dzimto vietu un faktorus – apstākļus, kas vilina cilvēkus apmesties uz dzīvi citā valstī. Stundas noslēgumā klasē tika demonstrēts fragments no filmas “Septiņi stāsti par mums”.

Projekta komanda Sanita Birzniece, Egita Antone, Natālija Kroshina, Gunita Rosicka un skolotāja Jeļena Isajeva diskutēja par programmas aprobācijas gaitu.

 

 


 

Rojas vidusskolā bija tikšanās un pārrunas ar skolas projekta komandu, notika aprobācijas gaitas izvērsta apspriešana. Pedagogi programmas materiālus atzīst par noderīgiem, izpratni par daudzkultūru sabiedrību veicinošiem. Skolēnu attieksme pret programmas tēmām, kas saistītas ar dažādību, identitāti, migrāciju, pārsvarā ir ieinteresēta un pozitīva. Tomēr viedokļus un attieksmi ietekmējuši 13.novembra terorakti Parīzē. Skolēni stundās pauduši bažas par notikumu tālāko attīstību. Skolotāji atzīst, ka šādā situācijā, darboties ar programmas satura jautājumiem ir ļoti vērtīgi, bet vienlaikus arī samērā sarežģīti.

Rojas vidusskola uzkrājusi vērtīgu pieredzi darbā ar imigrantu bērniem. Pedagogi akcentē - veiksmīgai integrācijai izšķiroši svarīga ir latviešu valodas apguve. Tā palīdz labāk iejusties jaunajā kolektīvā, būt sekmīgiem mācībās. Liela nozīme ir arī tādiem neformāliem audzināšanas pasākumiem kā skolēnu ekskursijas, teātra izrādes, koncerti. To visu skolas kolektīvs veiksmīgi praktizē.

 

 


 

Pededzes pamatskolā tika demonstrēta  klases audzinātāja stunda 8.-9.klašu skolēniem. Skolotājas stundu iesāka ar jautājumiem, kas parāda daudzveidību klasē, skolēni izvērtēja kopīgo un atšķirīgo savās interesēs, dzīvesvietās, paradumos un klases dzīvē.  Zīmēšanas aktivitāte ar krītiņiem skolēnos rosināja pārdomas par daudzveidību. Skolēni ar interesi iesaistījās aktivitātēs par migrāciju, izvērtēja konkrētus piemērus un to, kā cilvēki jūtas migrācijas procesos. Stunda ritēja raiti, klasē valdīja sadarbīga un pozitīva attieksme gan starp skolēniem, gan starp skolēniem un skolotājām.

Skolotājas atzinīgi vērtē seminārā gūtās idejas, norāda, ka materiāli tiek izmantoti praktiskajā darbā klasēs un ar tiem tiek iepazīstināti arī citu skolu pedagogi. Skolotājas uzsvēra, ka projekts ir aktuāls un palīdz skaidrot tēmas, kuras interesē sabiedrību.

 

 

 

 

Publicēja: (30/11/2015)

Jaunākais video