Projekta „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” uzsākšanas seminārs

2015.gada 26.martā notika projekta uzsākšanas seminārs. Semināra mērķis bija   iepazīstināt ar projektā plānoto izglītības speciālistus, politikas veidotājus, NVO aktīvistus un citus sabiedrības integrācijas jomas speciālistus un veidot platformu tālākajai sadarbībai.

Projekta īstenotāji iepazīstināja ar projektā plānotajām aktivitātēm, galvenajiem darbības virzieniem un organizācijām, kas iesaistītas projekta īstenošanā. Galvenais jautājums semināra darba kārtībā bija dažādība un ar to saistītie izaicinājumi izglītības iestādēs. To, ka dažādība skolās ir kļuvusi par realitāti, atzina visi pasākuma dalībnieki. „Mūsu skola jau ir kļuvusi par daudzkultūru vidi, pie  mums mācās dažādu tautību, reliģiju, kultūru bērni. Jo lielāka ir dažādība, jo skolēni ir tolerantāki pret atšķirīgo. Viņi pieņem, neaizvaino, viņi tam vienkārši nepievērš uzmanību,” minēja kādas Rīgas skolas pārstāve. Tomēr skolām, strādājot ar citu kultūru bērniem, kuri nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, nākas saskarties arī ar nopietniem izaicinājumiem. Vērtējot problēmas, ar kurām sastopas izglītības iestādes, strādājot daudzkultūru vidē, par  būtiskākajām tika  atzītas  - iebraucējiem nav vai ir nepietiekamas latviešu valodas zināšanas, nepietiekama pedagogu sagatavotība (saturiskā, metodiskā, svešvalodu) darbam daudzkultūru vidē, vienotas koordinējošas sistēmas trūkums valstī iebraucēju bērnu integrācijai, iebraucēju bērniem atšķirīga iepriekšējā mācību pieredze un sagatavotība, skolām nepietiekamas iespējas nodrošināt iebraucējiem atbalsta personālu un pasākumus.

Būtiska semināra daļa bija diskusija par starpkultūru dialoga un dažādības atbalstīšanu sabiedrībā. Dalībnieki iepazīstināja ar savu pieredzi starpkultūru izglītībā un labās prakses piemēriem un analizēja skolām nepieciešamo atbalstu uzņemot bērnus no citām kultūrām. Dažas idejas, lai atbalstītu skolas darbam daudzkultūru vidē -  profesionālās pilnveides un personības attīstības kursi/treniņi pedagogiem,  koordinēta sistēma, kurā jomas teorētiķi sniedz atbalstu praktiķiem, jaunas pedagogu sagatavošanas programmas augstskolās, izpratnes veidošana par dažādību kā resursu, par dažādu tautību valodām, kultūru, tradīcijām, reliģiju, sagatavoti ieteikumi skolām iesācējām uzņemot bērnus no citām kultūrām, starpkultūru dialoga konsultāciju sniegšana u.c. pasākumi. Ieteikumi un idejas, kas radās diskusijas gaitā,  tiks izvērtētas turpmākajā projekta gaitā izstrādājot programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” un metodiskos mācību materiālus.  

Sadarbība ar daudzkultūru un pilsoniskās izglītības speciālistiem  plānota arī turpmākajā projekta norisē.

Publicēja: (27/03/2015)

Jaunākais video