Projekta "Dzīvot Latvijā - 2" pasākumi MAIJĀ

 

Laikā no 2012.gada aprīļa līdz jūnijam Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsācis īstenot projektu „Dzīvot Latvijā 2”. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Projekts turpina tālāk ieviest un pilnveidot integrācijas programmu, ko IAC izveidoja pirms gada notikušajā projektā „Dzīvot Latvijā”. Projekta laikā uz iepriekšējās programmas pamata ir pilnveidota integrācijas kursu programma „Dzīvot Latvijā - no A līdz Z”, kuru apgūst vairāk kā trešo valstu valstspiederīgie integrācijas kursos – semināros, interešu klubos un praktiskās nodarbībās. Programma palīdz trešo valstu valstspiederīgajiem labāk saprast un orientēties  Latvijas sadzīvē, kultūrā, tradīcijās un likumdošanas pamatos.

Projektā iesaistījies daudzveidīgs dalībnieku sastāvs – 46 cilvēki, kuri  nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā  no citām ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm. Dalībnieku iepriekšējās dzīves vietas ir Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kirgizstāna, Moldova, Uzbekistāna, Turkmenistāna, ASV un Kuba. Dalībnieku vidū ir dažādu vecumu cilvēki – skolas vecuma jaunieši, strādājoši cilvēki, pirmspensijas un  arī pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar dažādu izglītību un daudzveidīgu profesionālo pieredzi.

Visus projekta dalībniekus vieno tas, ka viņi ieradušies Latvijā, lai te veidotu savu un savu tuvinieku turpmāko dzīvi. Uzsākot projektu, tika veikta dalībnieku intervēšana un liela daļa aptaujāto atzina, ka uzskata ierašanos Latvijā par ļoti nozīmīgu savas dzīves notikumu, jo tā ir iespēja apvienoties ar ģimeni, būt savu senču dzimtenē un uzsākt jaunu dzīvi. Trešo  valstu valstspiederīgie, kuri nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, atzinīgi un cieņpilni izturas pret sabiedrību un valsti, kurā viņi ieradušies. Dalībnieki norāda, ka Latvijas valstī viņi jūtas droši, augstu novērtē cilvēku tiesības uz brīvības,  kuras iespējams realizēt Latvijā. Citi ieguvumi, kas norādīti, dzīvojot Latvijā, ir – bērniem te ir iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību, brīvi pieejama un iegūstama informācija, Latvijas kultūra, daba, līdzcilvēku laipnība un atsaucība. Aptaujātie atzīst, ka ierašanās Latvijā viņiem ir arī izaicinājums, ka ir virkne grūtību, kuras jāpārvar. Kā galvenās problēmas iekļaujoties Latvijas sabiedrībā ir minētas vājas latviešu valodas prasmes, zināšanu trūkums par Latvijas valsti, sabiedrību un likumdošanas pamatprincipiem, grūtības atrast darbu un piekļūt darba tirgum. Vairāki projekta dalībnieki par būtisku kavēkli  pilnvērtīgai dzīvei Latvijā norāda distanci starp Latvijas sabiedrību un iebraucējiem, grūtības veidot kontaktus ar Latvijas pamatiedzīvotājiem, dažkārt sastapto neizpratni no amatpersonu puses. Gados vecāki norāda uz grūtībām veidot sociālos kontaktus un saites ar citiem cilvēkiem, kā rezultātā rodas vientulības un atstumtības sajūta. Kāda projekta dalībnieces doma ”Gribu būt noderīga citiem cilvēkiem jebkurā jomā, ko protu un spēju!” apstiprina iebraucēju motivāciju iekļauties vietējā dzīvē un uzņemošās sabiedrības atbildību atbalstīt šos centienus. Projekts „Dzīvot Latvijā 2” ir viens no līdzekļiem, lai šo mērķi sasniegtu.

2012.gada 9.un 10.maijā notika pirmais programmas apguves seminārs „Es Latvijas sabiedrībā”. Semināra mērķis bija veikt mērķgrupas un projekta komandas iepazīšanos, informēt par projektu un uzsākt īstenot programmas  pirmo daļu – Latvijas sabiedrība.  Semināra laikā notika dalībnieku savstarpējā iepazīšanās un iepazīšanās ar projekta īstenotāju komandu. Projekta īstenotāji aicināja atcerēties un raksturot iepriekšējo sadarbības pieredzi ar IAC cilvēkiem, kuri jau ir  piedalījušies IAC īstenotajos integrācijas projektos Eiropas trešo valstu valstspiederīgajiem. Kāda projekta dalībniece sacīja: Es projektā piedalos jau otro reizi. Ļoti patika pagājušā gada projekts, patika tikties ar projekta dalībniekiem un organizatoriem. Saņēmu labvēlīgu attieksmi pret sevi, kļuva vieglāk dzīvot, risināt problēmas un iekļauties Latvijas sabiedrībā. Pēc pirmā projekta jau esmu pieņēmusi Latvijas svētku svinēšanas tradīcijas – Līgo svētkos pinu vainagus no jāņuzālēm, sadedzinu veco vainagu. Agrāk to nedarīju. Esmu sākusi pieņemt Latvijas kultūru, man patīk dzīvot Latvijā. Domāju, ka tā ir īstā integrēšanās Latvijas sabiedrībā.

Dalībnieki  seminārā tika informēti par plānotajām projekta aktivitātēm, viņi saņēma īpaši izveidotu projekta kalendāru, kurā tika atzīmēti nākošo tikšanos laiki, tēmas un citi interesējoši jautājumi. Pirmajā seminārā tika sniegta pamatinformācija par Latvijas sabiedrību, dalībnieki saņēma darba lapas un informatīvos materiālus, lai jautājumus varētu izzināt padziļināti. Visi informatīvie materiāli tika piedāvāti latviešu, krievu un angļu valodās, lai veicinātu latviešu valodas apguvi.

Semināra otrajā daļā notika tikšanās ar pilsonības un migrācijas jautājumu ekspertiem konsultantiem, speciālisti sniedza individuālas konsultācijas dalībniekiem un vienojās par turpmāko saziņu dažādu jautājumu precizēšanai.

Lai paplašinātu dalībnieku pieredzi un veicinātu praksē balstītu mācīšanos par Latvijas sabiedrību, tradīcijām un kultūru, dalībniekiem bija iespēja apmeklēt  apmeklēja koncertu „R.Paula dueti” un mākslas muzeju Rīgas Birža. Mākslas muzejā tika sniegta informācija par Rīgas Biržas vēsturi, muzeja ekspozīcijām un dažādiem mākslas un sadzīves priekšmetiem. Koncerta apmeklējums ļāva ieklausīties populārās latviešu un cittautu mūzikas pasaulē un klausīties dziesmas, ko  dziedāja Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš.

2012.gada 17.maija pēcpusdiena bija īpašs Latvijas izzināšanas pasākums – tikšanās interešu klubā „Izgaršo Latviju”. IAC telpas piepildīja Latvijas smaržas un garšas un dalībnieki sarunājās par Latvijai raksturīgajām ēdienu gatavošanas tradīcijām. Ar lielu aizrautību risinājās viktorīna par dažādu ēdienu sastāvdaļām, gatavošanas un pasniegšanas veidiem. Lai zināšanas būtu balstītas praksē, notika Latvijai raksturīgu ēdienu – maizes, alus, speķa pīrāgu, medus, saldumu u.c. izbaudīšana. Katrs dalībnieks tika rosināts dalīties savās pārdomās „Pēc kā garšo Tava Latvija?” Pirmajā interešu  klubā piedalījās viens no iepriekšējo IAC integrācijas projektu dalībniekiem Grigorijs Salnītis, kurš dalījās savās izjūtās par Latviju un aicināja izmantot katru iespēju, lai tiktos ar Latvijas iedzīvotājiem, sarunātos ar viņiem, priecātos kopā svētkos un baudītu Latvijas dabu un kultūru. Viņš atzina, ka viens no veiksmīgas saskarsmes stūrakmeņiem ir atvērta sirds, ka tiekoties un kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem jācenšas just ar sirdi, acīm un ausīm. Grigorijs iedrošināja kluba dalībniekus: „Katrs no mums nes Latvijas „garšu” un vēl kādas citas vietas „garšu”. Tā ir mūsu vērtība. Tas ir mūsu pienākums un misija - dalīties ar abām šīm garšām. Dariet to un jūs uzņems ar interesi un atvērtību!” 2012.gada 23. un 24.maijā notika otrais programmas apguves seminārs „Kā darbojas Latvijas valsts”. Semināra mērķis ir veicināt dalībnieku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, paaugstinot viņu izpratni par  to, kā funkcionē Latvijas valsts, par Latvijas likumdošanas pamatiem, par iespējām meklēt palīdzību dažādu problēmu risināšanai. Kursu programmu dalībnieki apguva teorētiskās un praktiskās mācībās. Katrs dalībnieks saņēma teorētisko atbalsta materiālu apkopojumu, kurā norādīta pamatinformācija par Latvijas likumdošanu, norādītas dažādas iestādes, mājaslapu adreses, tālruņa numuri, ko izmantot nepieciešamības gadījumā. Nodarbību laikā dalībnieki tika rosināti izteikt idejas par to, kādi jautājumi viņus interesē tiekoties nākošajos interešu klubos. Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja uzklausīt psihologa ieteikumus, kā pārvarēt emocionālās un psiholoģiskās grūtības, kas rodas adaptējoties jaunā vidē, kā mazināt valodas psiholoģiskās barjeras, kā strādāt ar emocijām un pārvarēt stresu.  Dalībnieki diskutēja par savu pieredzi un sniedza savstarpējus padomus, ko darīt, lai mazinātu diskomfortu mainot dzīves apstākļus. Kāda dalībniece atzina: „Ir gājis dažādi, savstarpēji ir mijušies pesimisma un prieka brīži. Visgrūtāk bija samierināties ar zaudēto darbu un iespēju sevi apliecināt profesionāli. Savā iepriekšējā dzīvesvietā strādāju augsti kvalificētu inženiera darbu, tiku novērtēta un jutos sevi realizējusi. Latvijā strādāju mazkvalificētu darbu un manas iepriekšējās profesionālās prasmes un zināšanas nevaru pielietot. Grūti ar to ir samierināties, tomēr cenšos pozitīvi skatīties uz savu dzīvi kopumā un cenšos ieraudzīt tās iespējas, kas Latvijā ir dotas maniem bērniem.”  Katram dalībniekam nepieciešamības gadījumā bija iespēja saņemt arī individuālu psihologa konsultāciju. Semināra prakses daļā projekta dalībnieki apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu. Saeimas protokola daļas darbiniece Gunta Gaigala pastāstīja par Saeimas nama vēsturi, pievērsa uzmanību interesantiem interjera priekšmetiem, iepazīstināja ar deputātu darba kārtību un protokola detaļām. Īpašu dalībnieku interesi izraisīja fakts, ka ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties Saeimas sēdēs. Dalībnieki uzdeva jautājumus par opozīcijas un pozīcijas sēdvietu izkārtojumu plenārsēžu zālē, balsošanas procedūru, deputāta darba pienākumiem un iedzīvotāju iespējām sazināties ar deputātiem. Ekskursijā uzzinātais apstiprināja un papildināja semināra teorētiskajā daļā iegūtās zināšanas par Latvijas valsti.

Otrais seminārs projektā bija īpašs ar to, ka tajā piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas. Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi IAC iepriekš īstenotos integrācijas projektus Eiropas trešo valstu valstspiederīgajiem un IAC pieredze tika izmantota veidojot informatīvu videomateriālu par integrācijas projektiem. Semināra laikā notika intervijas gan ar projekta īstenotāju komandu, gan ar projekta dalībniekiem.

Tālāk projektā plānota tikšanās nākamajā interešu klubā 2012.gada 5.jūnijā un Latvijas izzināšanas pasākumā kopā ar bērniem „Brīnumainā Latvija” 7.jūnijā un citos projekta pasākumos.

 

Jaunākais video