Atskatoties uz projekta norisi: projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieku monitoringa apkopojums

Katra projekta panākumi atkarīgi no tā, cik atbilstošas piedāvātās darbības bijušas tajā iesaistītajiem cilvēkiem, cik ērta bijusi to norise un noderīgs bijis saturs. Atbilstoši projekta „Dzīvor Latvijā 4” plānotajam, papildus nepārtrauktajai komunikācijai ar projekta dalībniekiem - trešo valstu valstspiederīgajiem,  projekta noslēguma posmā tika veikts arī atkārtots formāls mērķgrupas monitorings, izmantojot anketas, kuras dalībnieki aizpildīja anonīmi (vai pēc pašu izvēles norādot vārdu) sev ērtākā valodā. Anketā tika iekļauti jautājumi, kas attiecas uz projekta norisi un tas piemērotību mērķgrupas vajadzībām, dalībnieku interesi par atsevišķām aktivitātēm, viedokļus par kopējo atmosfēru utt. Piedāvājam īsu ieskatu monitoringa rezultātos, kas var rosinat pārdomas gan pašai IAC projekta komandai, gan citiem, kuri veido integrācijas programmas.

 

Atbildot uz jautājumu „Kā Jūs uzzinājāt par iespēju piedalīties šādā projektā?” 24 dalībnieki atbildēja, ka ieraudzījuši IAC informatīvo izdevumu PMLP vai citā sabiedriskā vietā, 5 gadījumos - saņēma informāciju savu bērnu skolā, 10 gadījumos - dzirdēja no draugiem/kaimiņiem/kolēģiem utt., vienā gadījumā atrada internetā un 9 gadījumos tas bija cits variants, piemēram, ziņojumu dēlis augstskolā, dzirdēja Tautas skolā vai no radiem. Atbildes apliecina, ka IAC izvēlētā stratēģija - sadarboties ar PMLP un izvietot informāciju par projektu tas nodaļās, ir pamatota un darbojas veiksmīgi. Gandarījums arī par to, ka sācis strādāt informācijas kanāls caur izglītības iestādēm, un vecākiem bijusi iespēja atrast informāciju savu bērnu skolā.

Atbildot uz jautājumu Cik ērta Jums bija nokļūšana uz nodarbību norises vietu IAC birojā?” vairums dalībnieku novērtējuši to kā „ļoti ērtu” - 17 gadījumos un „ērtu” - 14 gadījumos, tikai 3 gadījumos atbildot, ka tā ir drīzāk neērta un vienā gadījumā „ļoti neērta”.

Atbildot uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat nodarbību un pasākumu atmosfēru?”, visi dalībnieki sniedza pozitīvu vērtējumu ar atbilžu varantiem „ļoti labvēlīga” - 26 atbildes; „labvēlīga” - 9 atbildes, iejūtīga - 10 atbildes, lietišķa - 6 atbildes un vienā gadījumā „atturīga”.

Atbildot uz jautājumu „Kurš no satura moduļiem Jums personīgi bija visinteresantākais un noderīgākais?” , dalībnieki tika lūgti ranžēt atbildes pēc personīgā nozīmīguma. Jāsaka, ka iegūtie rezultāti neuzrādīja nekādas nozīmīgas tendences, jo augstāko un zemāko vērtējumu skaists bija līdzsvarā. Kā apstiprināja sarunas ar projekta dalībniekiem, tas nozīme, ka kopumā viss programmas saturs bija interesants un vērtējumu ietekmēja personīgā gaume un interese vai iepriekšējās zināšanas par katru no jomām.

Līdzīgi būtiskas atšķirības neparādījās arī, atbildot uz jautājumu „Novērtējiet, lūdzu, cik interesanta un vērtīga Jums bija piedalīšanās prakses daļās un interešu klubos skalā no 1 līdz 5 kur 5 augstākais un 1 ir zemākais vērtējums”. Lielākā daļa pasākumu (skat. monitoringa anketu) saņēma augstāko vērtējumu 5 (interešu klubs Rojas novadā 29 augstākos vērtējumus, interešu klubs Gulbenes novadā un Kuldīgas novadā - pa 27, interešu klubs Beverīnā novadā - 25 augstākos novērtējumus).

Daudzveidīgāks vērtējums ir par Kultūras pils „Ziemeļblāzma” un operetes apmeklējumu - 22 augstākie vērtējumi, bet arī 5 četrinieki un viens 3. Iespējams, ka tas saistīts ar to, ka, neskatoties uz izpildītāju augsto līmeni, ne visi novērtē šo mūzikas žanru, dažiem traucēja valodas nesaprašana, vēl kādam likās, ka jābrauc pārāk tālu. Savukārt tie, kuri vērtēja šo pasākumu ar augstāko atzīmi, kā plusu atzīmēja iepazīt līdz tam nezināmu Rīgas apkaimi ar tās interesanto vēsturi.

No mērķgrupas monitoringa viedokļa būtisks bija jautājums „Kurās satura jomās Jūs ieguvāt sev un savai ģimenei personīgi noderīgu informāciju?”. Visvairāk projekta dalībnieku nosauca „izglītība, tālākizglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas”  - 16 atbildes,  tālāk ierindojās „valsts un pašvaldību darbs un iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi” un „kā atrast informāciju par dažādām Latvijas vietām, kultūras, sporta u.c. pasākumiem” - katrai pa 14 atbildēm; „kā uzsākt biznesu un/vai atrast darbu” - 11 atbildes un „veselības aprūpes sistēma un pieejamība” - 7 atbildes. Dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja iespēju saņemt izdales ar informāciju, jo dalās ar to ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem. Tieši tāpēc kopsavilkums no informācijas, kas attiecās uz vairākiem moduļiem, tika iekļauts projekta pieredzes krājumā.

Uz jautājumiem „Par kādām tēmām, Jūsuprāt, noteikti jārunā nākamo integrācijas programmu ietvaros?” un „Kādi eksperti, Jūsuprāt, jāuzaicina nākamo integrācijas programmu ietvaros?” atbildes bija dažādas, tai skaitā minot padziļinātu interesi par Latvijas kā neatkarīgas valsts attīstību, par ekonomiku un biznesa iespējam, sporta sasniegumiem, tiesībām, veselības aprūpes sistēmu utt. No ekspertiem, atzinīgi vērtējot esošo piedāvājumu, ir vēlme uzklausīt augstskolu pasniedzējus, politiķus, ekspertus darbā iekārtošanas jautājumos, cilvēktiesībās un citos jautājumos. Ar gandarījumu varam teikt, ka visi minētie jautājumi ir bijuši iekļauti programmā, bet ierobežotā programmas apjoma pēc dalībniekiem radusies interese izzināt tos dziļāk.

Līdzīgi kā jautājumā par to, kuri prakses daļas un interešu klubu pasākumi patikuši vislabāk arī atbildot uz jautājumu par aktivitātēm, kuras patikušas vislabāk, vērojama vislielākā atbilžu daudzveidība un nekādas tendences nav iespējams izdalīt. Dažos gadījumos minētas tieši latviešu valodas kuba nodarbības. Kāds no dalībniekiem raksta, ka vislielāko iespaidu atstājusi pati pirmā nodarbība, kad neziņu par to, kā būs jaunajā vietā, nomainījis prieks par laipno uzņemšanu un iespēja tikties ar līdzīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Uz jautājumu „Atzīmējiet TRĪS sev visnozīmīgākās projekta sniegtās iespējas” 25 dalībnieki nosaukuši „piedalīties interešu klubos - braucienos uz Latvijas novadiem”, 22 gadījumos - piedalīties semināros un saņemt ekspertu konsultācijas. Tālāk ierindojas atbildes „iepazīties ar Rīgu semināru prakses daļā” un „tikties un sadarboties ar IAC projekta komandu” - katra 13 gadījumos, „piedalīties latviešu valodas atbalstu kluba nodarbībās” - 12 gadījumos, „dzirdēt un lietot latviešu valodu” - 9 gadījumos, „iegūt jaunus paziņas, domubiedrus” - 8 gadījumos, „atrasties labvēlīgā un komfortablā vidē (telpas, ēdināšana u.c.)” - 7 gadījumos un „dalīties pieredzē un problēmu risinājumos ar citiem projekta dalībniekiem” - 4 gadījumos.

20 dalībnieki apstiprinoši atbildējuši uz jautājumu „Vai Jūs izmantojāt iespēju projekta norisēs iesaistīt arī savus bērnus un/vai citus ģimenes locekļus?”; it īpaši sarunās atklājās, ka šī iespēja bijusi ļoti svarīga.

Praktiski visi projekta dalībnieki apstiprinoši atbildējuši uz jautājumu „Cik nozīmīgi Jums bija projekta ietvaros saņemt prezentācijas piederumus?”. Tikai 2 atbildēs šī iespēja novērtēta kā pilnīgi nenozīmīga un 7 gadījumos - ka drīzāk nenozīmīga. No izmantotajiem prezentācijas piederumiem vislielāko atsaucību izpelnījusies dokumentu soma, kalendārs-bloknots un lietussargs, tomēr ļoti atzinīgi vērtēti visi, arī pildspalvas, kuras citādi „vienmēr aizmirstas”.

Brīvajās atbildēs dalībnieki pauž atzinību par programmas saturu un norises gaitu; ļoti atzinīgi vērtē iespēju piedalīties šādā programmā, izsaka daudz atzinīgu vardu IAC kolektīvam. Kā liecina daži no zemāk iekļautajiem citātiem, piedalīšanas projektā bijis nozīmīgs personīgs pārdzīvojums, kas ļauj iejusties jaunajā vietā un veido priekšstatu par Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem.

Эта программа подарила море эмоций и хорошего настроения.

Я считаю, что такие проекты очень полезны не только приезжим, но и всем, то проживает в Латвии, так как они помогают поглубже понять свою страну, дают почувствовать, что ты есть часть этой культуры и истории.

Самое прекрасное переживание - встреча с прекрасными людьми, в том числе организаторами и участниками проекта.

Мои дети были со мной на протяжении всего проекта, и они, я думаю, с гордостью смогут многое рассказать сверстникам.

Мне понравились люди! Они позитивны и любят свою историю и гордяться ей, с любовью доносят это нам. Это можно почувствовать. Я хочу быть полезна этой великой стране!

Дети познакомились с интересными людьми, позанимались латышским языком, увидели новые края.

Самое существенное заключение, к которому я пришла во время участия в интеграционной программе, это то, что выбор остаться в Латвии был абсолютно правильным.

Projekta noslēgumā tā dalībnieki jautāja, kam jādod zina (jāraksta vai jāzvana), lai lūgtu projekta turpinājumu. Tas nozīmē, ka cilvēki ir iejutušies un arī izpratusi demokrātiskas sabiedrības darbības principus, tiesības un pienākumu izteikt savas vajadzības un viedokli.

IAC projekta komanda izskaidroja tālākos integrācijas programmu ieviešanas plānus valsts mērogā un mudināja sekot informācijai, kā arī apsolīja ziņot, ja būs jaunas iespējas iesaistīties līdzīgas aktivitātēs. Šāda mērķgrupas reakcija viennozīmīgi apliecina, ka darbības virziens un saturs ir aktuāls un vajadzīgs gan valsts integrācijas pasākumiem kopumā, gan IAC īstenotajam projektam „Dzīvot Latvijā 4”. 

Apkopojumu sagatavoja Aija Tūna, projekta sadarbības, monitoringa un publicitātes aktivitāšu vadītāja

Publicēja: (29/06/2015)

Jaunākais video