Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

Sekmējot visdažādāko iedzīvotāju grupu sadarbību, apvienojot cilvēkus ar atšķirīgu sociālo un profesionālo piederību un vienlaikus pievēršot īpašu izmanību mazaizsargātajām un atstumtajām grupām, projekts "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" tieksies iesaistīt Eiropas 2020 politikas veidošanas diskusijā tās vietējās sabiedrības balsis, kuras parasti netiek saklausītas. Līdz ar to tiks nodrošināta vērtīga sadarbība starp ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem un tiem, kurus tieši skar viņu izstrādātā politika.

 

Projekts izstrādāts un tiks ieviests, sadarbojoties vairākām organizācijām no piecām valstīm: Austrijas, Čehijas, Latvijas, Rumānijas un Ungārijas. Projekta īstenotāji uzskata, ka kopienas/vietējās sabiedrības līmeņa aktivitātes un vietējā viedokļa pārstāvniecības nodrošināšana ES līmeņa politiskajās debatēs ir transnacionāls izaicinājums ES ietvaros. Tā risināšanai varētu būt noderīgs dažādu nacionālo viedokļu salīdzinājums, nodrošinot iespēju izteikties cilvēkiem no dažādām valstīm. Apkopojot sekmīgu kopienas darbības modeļu pieredzi vietējās labklājības sekmēšanā, dokumentējot procesu un panākumus dzīvotspējīgu politikas rekomendāciju izstrādē vietējai, reģionālai, nacionālai un Eiropas līmeņa attīstībai līdz 2020. gadam, projekta īstenotāji cer uzkrāt zināšanas un praktisku pieredzi, ko turpmāk varēs piedāvāt visā Eiropā.

 

Projekts „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kas apvieno piecu valstu iniciatīvas ES 2020 stratēģijas aktualizēšanai un pilsoniskās sabiedrības lomas spēcināšanai, atvēris mājaslapu, kurā var iepazīties ar visu dalīborganizāciju aktivitātēm, resursiem un ieteicamo literatūru. Informācija projekta ieviešanas gaitā tiks papildināta visās dalībvalstu valodās. Laipni aicinām apmeklēt http://grassrootseurope.educationdevelopment.org/

 

Iniciatīvas sagaidāmie rezultāti ietver šādus aspektus:

 • Projektā iesaistīto vietējās sabiedrības organizāciju kapacitātes celšana, sekmējot to tiešu iesaistīšanos politiskajās diskusijās un jaunu modeļu veidošanā kopienas līdzdalībai vietējās labklājības sekmēšanā.
 • Ciešu profesionālu saikņu veidošana starp iesaistītajiem Eiropas iedzīvotājiem, sekmējot nepārtrauktu mācīšanos, sazināšanos, labāko kopienu darbības pieredzes apmaiņu, saliedēta viedokļa formulēšanu izglītības politikas jautājumu apspriešanā.
 • Vietējās kopienas organizāciju īpašās lomas iestrādāšana politiskajā diskusijā.

Projekta aktivitātes:

Iniciatīvas ietvaros 2011. gada laikā notiks vairākas aktivitātes, tai skaitā:

 • 4 stratēģiskās koordinēšanas sanāksmes, kurās piedalīsies projektu vadītāji no visām piecām dalībvalstīm
 • 22 vietējie un nacionālie pasākumi vietējās kopienas organizācijām piecās dalībvalstīs
 • Starptautiskā vietējo kopienu organizāciju konference, kas notiks 2011. gada 7. – 9. oktobrī Budapeštā, Ungārijā. Konferences laikā kopienu organizāciju pārstāvjiem no dažādām valstīm būs iespēja dalīties pieredzē un zināšanās par līdzdalību sabiedriskās politikas procesos, izmantojot demokrātiskas līdzdalības metodes, un veicinot vietējo attīstību kultūras, radošuma un iedzīvotāju inovāciju sekmēšanas jomās, līdz ar to paaugstinot vietējo labklājību
 • Politikas brīfings un iniciatīvas izvērtēšanas tikšanās Briselē, kurā ES lēmējvarai tiks prezentēts vietējā līmeņa organizāciju viedoklis un uzskati


Iniciatīvas ietvaros tiks veikta arī virkne politikas pētījumu un analīzes par to, kāda ir vietējo iniciatīvas grupu un pilsoniskās sabiedrības loma demokrātiskas līdzdalības principu iedzīvināšanā un vietējās labklājības sekmēšanā. Šī darbības joma ietvers:

 • Literatūras apskatu par vietējo iniciatīvu grupu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību un brīvprātīgo darbu Eiropā
 • Politikas analīzi par Eiropa 2020 procesu
 • Nacionālās publikācijas – pārskatus par vietējo iniciatīvu grupu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju tikšanās laikā veikto situācijas analīzi un rekomendācijām
 • Apkopotu publikāciju „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā būs ietverta piecu iniciatīvas dalībvalstu pieredze

Projekta konteksts:

Apmēram 15 % sabiedriskās labklājības pakalpojumu (tai skaitā darbības izglītības jomā, piemēram, Romu integrāciju) nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Turklāt Eiropa šobrīd nodrošina divas trešdaļas globālās palīdzības fondu, un Eiropas pilsoniskā sabiedrība aizvien vairāk ņem dalību programmu ieviešanā attīstības valstīs.
Eiropas pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā un to potenciāls ietekmēt prioritātes, iezīmē kardinālu pavērsienu nacionālās un starptautiskās prakses attīstības jautājumos. Atvērtās sabiedrības fondi (OSI) vēlas dziļāk izprast šo pārmaiņu būtību.
Iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” mērķis ir pilnveidot OSI izpratni par pārmaiņām valsts sektorā, kopā ar principiālajiem partneriem iesaistoties tādu jautājumu risināšanā, kas saistās ar pakalpojumu sniedzēju pieaugumu pilsoniskās sabiedrības vidū. Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt vietējās nozīmes pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas izglītības jomā un sekmē vietējās sabiedrības attīstību, lai tās spētu izmantot formālās savstarpējās sadarbības iespējas, piedalīties ES finansējuma apgūšanā, kā arī ietekmēt tādus politiskos lēmumus, par kuru īstenošanu pakāpeniski pieaug pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbildība.
Vairāk informācijas par Eiropa 2020 procesu var atrast http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Projekta pasākumi Latvijā:

 • Ievadseminārs – diskusija 27. - 28. februārī Siguldā
 • Pirmā reģionālā diskusijas 14. martā Rīgā
 • Otrā reģionālā diskusija 21. martā Valmierā
 • Trešā reģionālā diskusija 28. martā Liepājā
 • Ceturtā reģionālā diskusija 4. aprīlī Jēkabpili
 • Piektā reģionālā diskusija 11. aprīlī Līvānos
 • Nacionālā tikšanās Rīgā 9. maijā

Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji piedalīsies arī starptautiskajā konferencē Budapeštā 7. – 9. oktobrī un politikas brīfingā Briselē 14. novembrī.

Jūlijā Rīgā notiks projekta starptautiskās darba grupas tikšanās.

Plānotās publikācijas:

Projekta ietvaros tiks sagatavotas šādas publikācijas:

 • Literatūras apskats par vietējo iniciatīvu grupu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību un brīvprātīgo darbu Eiropā
 • Politikas analīze par Eiropa 2020 procesu
 • Nacionālās publikācijas – pārskati par vietējo iniciatīvu grupu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju tikšanās laikā veikto situācijas analīzi un rekomendācijām
 • Apkopota publikācija „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā būs ietverta piecu iniciatīvas dalībvalstu pieredze

Partneri:

Asociācija Starpkultūru centrs (Interkulturelles Zentrum) (Austrija) dibināts 1987. gadā. Kā neatkarīga bezpeļņas organizācija Starpkultūru centrs veicina mierīgu līdzāspastāvēšanu cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām. Tā atbalsta sadarbību starp cilvēkiem ar atšķirīgu kultūras pieredzi un apmāca cilvēkus praktiskam starpkultūru darbam, kā arī rada iespējas sadarbībai, lai cilvēki varētu sadarboties, sazināties un dalīties.
Savā darbībā Starpkultūru centrs pievērš īpašu uzmanību uz pieredzi orientētiem pašrefleksijas un sociālās mācīšanās procesiem. Daudzveidīgas perspektīvas tiek iepazītas caur personīgiem kontaktiem un sadarbību, kas veicina izpratnes veidošanos par dažādību un tādu cilvēku atzīšanu, kuriem ir atšķirīgs pasaules uzskats un dzīves stils. Asociācija atrodas Vīnē, Austrijā, taču tās komanda strādā visā pasaulē un izveidojusi sadarbības tīklu ar daudzām pieredzes bagātām organizācijām, akadēmiķiem un pedagogiem praktiķiem.
Starpkultūru centrs darbojas četros galvenajos virzienos: „Starptautiskais skolu projekts”, „Starptautiskās iniciatīvas”, „Starpkultūru izglītība un sabiedrības integrācija” un kā programmas „Jaunatne darbībā” Austrijas aģentūra. Īpašu uzmanību asociācija savā darbībā velta Dienvidaustrumu- un Centrālajai Eiropai un Kaukāzam.
Starpkultūru centra darbību atbalsta daudzi partneri un sponsori, tostarp dažādas ministrijas, Eiropas institūcijas, kā arī privāti uzņēmumi un fondi.
Vairāk informācijas: www.iz.or.at

Agora Centrālajā Eiropā (Agora Central Europe – Agora CE) (Čehija) ir 1998. gadā dibināta bezpeļņas organizācija. Agora ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras misija ir sekmēt demokrātiju. Galvenās darbības vērstas uz politiskās kultūras standartu paaugstināšanu, saziņas veicināšanu starp vietējo un centrālo pārvaldi un iedzīvotājiem. Agora demonstrē jaunas pieejas vietējās pārvaldei darba organizēšanai un paver jaunas iespējas efektīvai saziņai lēmumu pieņemšanas jautājumos. Agora darbojas Čehijā un ārpus tās robežām, galvenokārt Austrumeiropā, ieskaitot Balkānu valstis un bijušo Padomju Savienības teritoriju.
Agoras projekti tiek īstenoti ar daudzveidīgām darbībām, tai skaitā organizējot sabiedriskās apspriešanas un sanāksmes. Iedzīvotāju līdzdalības projekti veidoti ar plaša spektra profesionālām metodēm. Agora moderē darba grupas, veic socioloģiskos pētījumus un aptaujas. Projektu ieviešanas sastāvdaļa ir zināšanu un pieredzes izplatīšana partneriem – pilsētām un vietējā līmeņa nevalstiskajām organizācijām. Lai sekmētu to turpmāku patstāvīgu darbību. Agora saviem partneriem organizē profesionālus seminārus, mācību pasākumus un konferences, kā arī sniedz konsultācijas ieinteresētajām pusēm.
Vairāk informācijas: www.agora-ce.cz

Sabiedriskās politikas centrs (Public Policy Centre - CENPO) (Rumānija) dibināts 2003. gadā kā neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras darbība veltīta iekļaujošas un atklātas sabiedriskās politikas attīstīšanai vietējā līmenī, lai tādējādi sekmētu efektīvu vietējo pārvaldi un vietējās politikas darbības demokratizāciju Rumānijā. Centra misija ir sniegt ieguldījumu sabiedriskās politikas uzlabošanā, veicot neatkarīgus pētījumus, sekmējot informācijas apriti un veicinot politisko diskusiju dažādu iesaistīto pušu starpā.
Šīs misijas īstenošanai CENPO izvirzījis šādus uzdevumus:

 1. Atbalstīt, veikt un padarīt pieejamus politikai atbilstošus zinātniskos pētījumus un analīzi par dažādām politiskajām jomām atbilstošām tēmām
 2. Sekmēt un atbalstīt informācijas, zināšanu, prasmju un pieredzes plūsmu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un politikas veidošanu
 3. Ierosināt, attīstīt un veicināt partnerattiecības politikas prakses uzlabošanai
 4. Attīstīt un atbalstīt darbības, kas veicina tiešu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos.

Politikas pētījumu un analīze jomā centrs veic pētījumus un analīzi par dažādiem aktuāliem jautājumiem, kas attiecas uz vietējās politikas veidošanu. Organizācija sniedz politiķiem plašu situācijas analīzi, informāciju par alternatīvām pieejām un iespējamajiem risinājumiem; tie visi balstīti uz pamatīgu pētniecisko un analītisko darbu. Lai nodrošinātu šo kvalitāti, centrs sadarbojas ar zinātniekiem, iedzīvotājiem, kopienas līmeņa organizācijām, privāto sektoru, kā arī valsts institūcijām.
Interešu aizstāvības jomā centrs atzīst, ka papildus ekspertīzes sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm, nepieciešams arī pievērst uzmanību aktuāliem politikas jautājumiem, iesaistoties interešu aizstāvības pasākumos pārmaiņu sekmēšanai.
Mudinot zinātniekus iesaistīties politisko pētījumu veikšanā, centrs sekmē akadēmisku, zinātniski pamatotu viedokļu apmaiņu, veicot pētījumus un organizējot pasākumus, kuros akadēmiskā vidē tiek apspriesti veiktie politikas pētījumi. Sadarbība ar zinātniekiem ir būtisks veicinošs inovatīvu risinājumu rašanās nosacījums daudzveidīgos politikas jautājumos. Centra mērķis ir arī pievērst akadēmiķu un studentu uzmanību tam, cik svarīgi ir veikt ar politiku saistītus pētījumus, un sekmēt viņus pievērsties šādu pētījumu veikšanai.
Iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas jomā centrs konsekventi darbojas kā vienojošais elements iedzīvotāju un politikas veidotāju saziņā un sadarbībā. Tas ietver iedzīvotāju uzmanības pievēršanu kopienas problēmām un ar to saistītas informācijas izplatīšanai; dažādu vietējās varas veikto darbību iespējamo seku akcentēšanu; iedzīvotāju iedrošināšanu izmantot savas tiesības izteikt viedokli un panākt tā uzklausīšanu vietējās politikas jautājumos; iedzīvotāju viedokļu iestrādāšanu centra darbos un novadīšanu līdz lēmumu pieņēmējiem, līdz ar to veidojot saikni starp iedzīvotājiem un politiku.
Vairāk informācijas: http://www.cenpo.ro/cenpo/
 
Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma (Education Support Program of the Open Society Foundations) (Ungārija) un tās partneri atbalsta aktīvas darbības, pētījumus, politiku un praksi, kas veicina taisnīgu izglītību. Taisnīga izglītība iekļauj vēršanos pret nevienlīdzīgu resursu sadali, lai sekmētu lielāku līdztiesību izglītības sasniegumu ziņā, un iestāšanos par tiesībām uz nediskriminējošu pieeju izglītībai.
Galvenie programmas jautājumi un darbības ietver atbalsta sniegšanu izglītības sistēmu atjaunošanai un pilnveidošanai pēckonflikta valstīs, līdztiesīgas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanu mazaizsargātajām un atstumtajām iedzīvotāju grupām, kritiskās domāšanas un izglītības kvalitātes veicināšanu un atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, lai tā varētu ieņemt nozīmīgu lomu izglītības reformu procesā. Programma īsteno savu stratēģiju un programmas starptautiskā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot Āfrikai, Kaukāzam, Vidusāzijai, Eiropai, Tuvajiem Austrumiem, Krievijai un Dienvidaustrumāzijai.
Vairāk informācijas: http://www.soros.org/initiatives/esp