Globālā dimensija formālajā izglītībā

Projekta "Globālā dimensija formālajā izglītībā" ietvaros Liepājas A.Puškina 2.vidusskola šī gada 18.oktobrī Liepājā rīko Globālās izglītības konferenci. Tās darba kārtībā paredzēta Izglītības un zinātnes ministra uzruna, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības iestāžu pārstāvju dalīšanās pieredzē par globālo izglītību skolu praksē.

 

Projekts tiek īstenots ar Sorosa fonda - Latvija finansiālu atbalstu.

Īstenošanas laiks: 2012.gada janvāris - 2012.gada decembris

Projekta mērķi: pilnveidot izglītības speciālistu zināšanas un prasmes, attīstot vērtības un attieksmes iekļaujošai praksei skolā, kas balstītas attīstības/globālās izglītības teorijā un praksē un aicina izprast pasaules kopsakarības, izzinot cilvēku un notikumu savstarpējās saites, ietekmes un mijiedarbības gan lokālā, gan globālā kontekstā.

Projekta uzdevumi:

1. Sadarbībā ar IZM, izglītības politikas veidotājiem un Latvijas izglītības iestādēm Latvijas reģionos, izstrādāt attīstības/globālās izglītības tēmas paplašināšanas iespējas dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā.

2. Apzināt mērķa grupu un izveidot izglītības darbinieku grupas attīstības/globālās izglītības programmas apguvei trīs Latvijas reģionos, organizēt un īstenot tālākizglītības seminārus, lai pilnveidotu mērķa grupas zināšanas un prasmes par attīstības/globālās izglītības vietu, lomu un iespējām pasaulē un veicinātu starpkultūru izglītības iedzīvināšanu un sekmēšanu Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

3. Veicināt diskusijas ar partneriem un sadarbības pārstāvjiem par projekta gaitā izveidotajām programmām.

4. Nodrošināt projekta publicitāti projekta īstenošanas laikā, izvērtēt ilgtspējas nodrošināšanas stratēģiju un aktivitātes.