Februārī IAC uzsāk projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’

Šī gada 1.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāk projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Tā mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā.

Projekta pasākumi būs vērsti divos galvenajos virzienos: 1) Latvijas inovatīvās pieredzes globālās/attīstības izglītības popularizēšana; 2) debates par izglītības lomu konkurētspējas stiprināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu pasaulē starp Latvijas, ES un Austrumu partnerības valstu globālās un attīstības jomas speciālistiem.

Projekts paredz plaši iesaistīt Latvijas sabiedrību – izglītības un attīstības jomas speciālistus, pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un jauniešus, lai veicinātu domu apmaiņu par ES aktuālajiem notikumiem. Tie ir, piemēram, Eiropas gads attīstībai, Eiropas valstu un sabiedrības uzdevumi labklājīgas un drošas nākotnes veidošanā, Latvijas un partnervalstu globālās/attīstības izglītības spēlētāju loma Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM 2015) un Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Debatēs iesaistīsies 8 ES dalībvalstu (Latvija, Čehija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija un Vācija) un 2 Austrumu partnerības valstu (Gruzija un Ukraina) attīstības un izglītības jomu speciālisti, notiks viedokļu apmaiņa par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21.gs. prasmju pilnveidošanā. Būtiska ir Austrumu partnerības valstu piedalīšanās domu apmaiņā, un esošās labās prakses izzināšanā, jo  šobrīd aktuāls ir jautājums par drošības un sadarbības telpas paplašināšanu jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Debates veicinās Eiropas integrācijas idejas īstenošanu praksē, izzinot dažādas pieejas attīstības jautājumu iekļaušanā izglītībā.

Projekta klātienes un e-vides debatēs iesaistītie Latvijas un starptautiskie partneri pulcēsies projekta centrālajā pasākumā – globālās izglītības forumā, kas norisināsies 2015.gada 8.-10.jūnijā, Valmierā, Vidzemes Augstskolā, pulcējot ap 60 izglītības un attīstības jomas profesionāļus no izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskās un zinātniskās pētniecības struktūrām no vairāk nekā 10 valstīm.

Foruma diskusiju rezultāti tiks apkopoti kā „Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā”. Tie būs publiski pieejami e-vidē un tiks izsūtīti nozīmīgākajām globālās izglītības nozares organizācijām Latvijā un Eiropā.

Latvija globālajā izglītībā ir uzkrājusi unikālu pieredzi – IAC ir izveidojis globālās izglītības skolu tīklu, tajā ietilpst 30 Latvijas skolas, kas ir kļuvušas par vietējo kopienu attīstības izglītības resursu centriem un ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātājām kopienās. Ir izveidotas tālākizglītības programmas skolotājiem, izdoti globālās/attīstības izglītības mācību materiāli jauniešiem, politikas veidotājiem, ir veikts pētījums par globālās izglītības klātesamību skolu dienaskārtībā.

Globālās izglītības forums ir viens no lielākajiem ilgtspējas pasākumiem IAC īstenotajā Eiropas Komisijas projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kas ir mērķtiecīgi virzīts globālās izglītības aktualizēšanas process pašvaldību, nacionālā un ES līmenī. Forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ finansē Latvijas valsts. Globālās izglītības forums ir viens no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprinātajiem projektiem programmā ‘’Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā’’.

 

 

Publicēja: (02/02/2015)

Jaunākais video