Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

No 2011.gada Izglītības attīstības centrs kā sadarbības partneris iesaistījies IZM VISC projektā, lai organizētu pasākumus, kas paaugstinās izpratni par iekļaujošas izglītības jautājumiem.

Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta mājas lapa: http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/esf_projekts.shtml

Projekta uzdevumi:

  • izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu  zinātnisko pamatotību;
  • pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
  • paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku  un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
  • izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
  • izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
  • paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Projekta vadošais partneris: IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta darbības ilgums: līdz 2013.gada 30.oktobris.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts -15%.