"Veidot izpratni, sekmēt darbību un sadarbību” – pirmais sabiedrības informēšanas seminārs

Ar šādu galveno domu Izglītības attīstības centrs 2011. gada decembrī organizēja informatīvu semināru ESF un Latvijas valsts finansētā IZM VISC projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Seminārā, kura dalībnieki bija izglītības darbinieki, kā arī vietējās kopienas līmeņa nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, IAC eksperti iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajām darbībām, kā arī līdzšinējo veikumu – vairākās Latvijas augstskolās izveidotajās speciālās izglītības laboratorijās veiktajiem pētījumiem.

Balstoties uz daudzu gadu darbības pieredzi, IAC mudināja semināra dalībniekus raudzīties uz iekļaujošu izglītību no viedokļa, ka skolēns ir tāds, kāds viņš ir, tāpēc tieši skolotājam kā profesionālim ir jāmeklē atbildes sevī un jāveido ap sevi komanda, kuras uzmanības centrā ir bērna/skolēna intereses. Atgādinot iekļaujošās izglītības pamatprincipus, par ko vienojušies pētnieki un starptautiskās organizācijas visā pasaulē, iekļaujošās izglītības pamatideja ir atrast veidu, kā pārveidot izglītības sistēmas, lai tās atbilstu visu veidu izglītojamo vajadzībām. Iekļaujošās izglītības mērķis ir radīt iespēju skolēniem un skolotājiem apzināties, ka daudzveidība un izaicinājumi ir nenovērtējama bagātība, nevis problēma mācību vidē.

No praktiķa viedokļa svarīgi apzināties, ka iekļaujošās izglītības ieviešanai nav viena ideāla, visiem noderīga varianta ne pasaules, ne valsts, ne arī skolas līmenī. Pirmkārt jau katrai valstij pašai nepieciešams atrast savu modeli, kas atbilst valsts sociālekonomiskajai situācijai un vēsturiskajai izglītības sistēmas attīstībai. Tālāk pārmaiņu būtiskākais priekšnoteikums ir visas sabiedrības attieksmes maiņa un atbilstoša skolotāju sagatavošana.

Semināra dalībnieki dalījās jau esošajā pieredzē, stāstot gan par veiksmes stāstiem, gan šķēršļiem, ar kuriem nākas sastapties gan bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem, gan pārējiem bērniem un pedagogiem. Lai katrs tiktu pieņemts, ir jārunā ar visiem klases skolēniem. Pieņemot bērnu ar īpašām vajadzībām, arī pārējiem bērniem paaugstinās pašapziņas līmenis un atbildības sajūta. Līdzīgi apgūstot prasmes sniegt atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, paaugstinās pedagoga kopējā profesionālā meistarība un ieguvēji ir visi skolēni. Savukārt pašvaldības un vietējās kopienas līmenī pozitīvas attieksmes sekmēšana jāapvieno ar tādu lēmumu pieņemšanu, kas rada institucionālo un finanšu ietvaru atbalsta sistēmas izveidei un uzturēšanai ikvienam bērnam un jaunietim, kam tas nepieciešams.
Seminārs notika projekta 9. aktivitātes „Pasākumi izpratnes paaugstināšanai par iekļaujošas izglītības jautājumiem. Informācijas aprites nodrošināšana” ietvaros, lai paaugstinātu sabiedrības izpratne par iekļaujošas izglītības jautājumiem un izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem kā svarīgu mūsu sabiedrības daļu, veicinot sabiedrības iecietību un sapratni.

Aija Tūna,
projekta eksperte IAC

 

Publicēja: ()

Jaunākais video