Jauniebraucēju integrācija

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2016.gada 1.marta līdz 30. oktobrim īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Nr.DIKS-16-405-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektā iesaistīti 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji. Pedagogi strādā visos izglītojamo vecumposmos skolās ar latviešu un mazākumtautību izglītības programmām. Projektā piedalās skolotāji, kuriem ir atšķirīga iepriekšējā pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Projekta mērķis ir sekmēt etniskajā saskaņā un starpkultūru dialogā balstītas saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgas pilsētā. Projektā iesaistītie izglītības darbinieki apgūst 24h kursa programmu “Atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzkultūru sabiedrībā”, kas veidota no 3 moduļiem: “Daudzveidība sabiedrībā globālo notikumu kontekstā”, “Iecietības veicināšana un diskriminācijas novēršana kā integrācijas priekšnoteikumi” un “Atbalsts pedagogiem un administrācijai jauniebraucēju iekļaušanai”.

______________________________________________

 

Pieredzes krājums "Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā"

Krājums ir projekta "Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”  gala produkts. Tajā apkopota dalībnieku pieredze jauniebraucēju integrēšanā, raksturota starpkultūru izglītības aktualitāte un starpkultūru kompetence, apkopota skolu un skolotāju pieredze darbā ar jauniebraucēju bērniem un ģimenēm, kā arī ieteikumi skolas administrācijai,  skolotājiem darbā ar jauniebraucējiem un viņu ģimenēm.  Pieejams šeit.

 

Apaļā galda diskusija 2016.gada 19.oktobrī

Šī gada oktobrī projekts „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” noslēdzas. IAC komanda ir apkopojusi projektā gūto pieredzi, sagatavojusi izglītojošu pieredzes materiālu “Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā” un organizē  apaļā galda diskusiju  “Skolas loma iecietības un starpkultūru dialoga sekmēšanā” RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbildīgajām amatpersonām un jomas speciālistiem, skolu pārstāvjiem un citiem izglītības un integrācijas jomas interesentiem.  Tā notiks 2016. gada 19. oktobrī plkst. 15.00 Izglītības attīstības centrā Rīgā, Dzirnavu ielā 34a – 8.

______________________________________________

Noslēgušies semināri Rīgas pedagogiem par jauniebraucēju bērnu integrāciju

Jūnija vidū ir noslēgušies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros IAC īstenota projekta „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” programmas apguves semināri. Tajos kopš 2016. gada marta iesaistījās un aktīvi darbojās vairāk nekā 50 pedagogi no Rīgas izglītības iestādēm. Dalībnieki ir dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, klašu audzinātāji administrācijas pārstāvji, metodiķi, sociālie pedagogi. Semināru foto skatiet šeit.

Dalībniekiem ir atšķirīga iepriekšējā pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Irākas, Afganistānas, Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas un citām valstīm, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Īrijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas.

Atsaucība līdzdalībai programmas apguvē bija ļoti liela un dalībnieku skaits ievērojami pārsniedza sākotnēji plānoto apjomu. Vajadzība pēc profesionālās pilnveides pasākumiem integrācijas jomā Rīgas skolās ir daudz akūtāka nekā citos valsts reģionos, jo statistika liecina, ka vairums jauniebraucēju ģimeņu (imigrantu, reemigrantu)  uz dzīvi apmetas tieši galvaspilsētā un tās tuvējā apkārtnē.

Balstoties uz dalībnieku pieteikuma anketām, martā un aprīlī tika apzinātas mērķgrupas  aktuālās vajadzības.  Vajadzību izpēte liecināja, ka vislielākā interese skolotājiem ir apgūt metodiskas idejas mācību priekšmetu stundām, kā arī saņemt materiālus un praktiskus ieteikumus, kas noderīgi atbalsta sistēmas izveidei skolā jauniebraucēju integrācijai. Par būtisku tika uzskatīta arī citu skolu pieredzes iepazīšana jauniebraucēju integrācijā, idejas un materiāli ārpusstundu aktivitātēm, kā arī klases audzinātāju stundām. Dalībnieki norādīja arī konkrētus satura jautājumus, ar kuriem vislabprātāk iepazītos. Ņemot vērā dalībnieku vēlmes, kā arī “Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas” mērķus, IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte  izstrādāja 24 stundu mācību programmu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Programmā iekļautas tēmas par globalizācijas procesu ietekmi uz multikulturālas sabiedrības veidošanos Latvijā un pasaulē, daudzveidību un identitāti, valodu un reliģiju daudzveidību pasaulē, pedagoģiskām stratēģijām stereotipu mazināšanai un diskriminācijas novēršanai, metodiskām pieejām starpkultūru dialoga sekmēšanai, daudzveidības vadību izglītības iestādē, jauniebraucēju iekļaušanas tiesisko regulējumu, atbalsta sistēmas veidošanu jauniebraucēju uzņemšanai, sadarbību ar jauniebraucēju skolēnu ģimenēm.

Programmas apguve notika klātienes semināros, kā arī materiālu aprobācijas aktivitātēs darbā ar skolēniem un pedagoģiskajiem kolektīviem. Programmas veidotāji saņēmuši dalībnieku atgriezenisko saikni - mutiskus un rakstveida komentārus, labās prakses piemērus, skolēnu darbu paraugus, materiālu adaptācijas idejas konkrētiem skolēnu vecumposmiem un mācību un audzināšanas darba situācijām. Šīs atziņas tiks izmantotas, izstrādājot izglītojošu pieredzes krājumu, kurš projekta noslēgumā būs pieejams visiem Rīgas pedagogiem un citiem interesentiem.

Projekta dalībnieku atziņas par programmas saturu:

Guvu daudz jaunu ideju, mācību metožu, uzzināju, kā strādāt ar dažādām tautībām, ko un kā darīt situācijā, kad skolā ierodas jauniebraucēju bērni.

Visi programmas jautājumi bija svarīgi un ir pielietojami plašākā rakursā uz jebkuru "jaunu" cilvēku skolā vai darba kolektīvā.

Praktiskas darbošanās, lai izprastu materiālu pielietojamību, milzīgs paldies. Daudz materiālu, kurus var pielietot radoši piemērojot  konkrētai auditorijai. 

Man ļoti patika nodarbību norise, tā ir aizraujoša un izzinoša.

Dažāda rakstura idejas darbam gan ar bērniem, viņu vecākiem un kolēģiem.

Laba profesionālā sadarbība, lektoru komandas darbs.

Paldies gan par praktiskām nodarbībām, gan par izdales materiāliem, gan par prezentācijām, gan par jūsu un citu izstrādātiem interneta resursiem.

Projekta dalībnieku atziņas par darbu ar jauniebraucējiem:

Kad bija jāsāk strādāt ar afgāņu bēgļu jaunieti, bija bail no nezināmā, bet arī liela interese par sagaidāmo. Man palīdzēja tas, ka esmu savā darbā aizrautīga un ieinteresēta sniegt šiem bērniem zināšanas un atbalstu, palīdzēt iejusties.

Priecājos, ka klasesbiedriem ir šī unikālā iespēja uzzināt informāciju no pirmavota un bagātināties, klātienē iepazīstot citas kultūras pārstāvi. Viņi uz daudz ko palūkojas no cita skatu punkta. Mans galvenais secinājums – nav nekā standartizējama darbā ar iebraucēju bērniem, visi gadījumi ir individuāli un prasa individuālu pieeju (saturā, attieksmē).

Skolotāja spēja un vēlme strādāt daudzkultūru klasē vēl negarantē veiksmīgu mācību procesu. Ir nepieciešama visa skolotāju kolektīva un vadības kopīga darbība.

Daudzkultūru klase ir izaicinājums, kas grezno skolotāja ikdienu, liek pedagogam pilnveidoties, mācīties būt atvērtam un tolerantam.

______________________________________________

Seminārs par jauniebraucēju bērnu integrāciju

7.aprīlī projekta “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ietvaros mācības uzsāka pirmā Rīgas pedagogu grupa. Kursos piedalās skolu administrācijas pārstāvji, metodiķi, dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, sākumskolas un pirmsskolas pedagogi. Dalībnieku iepriekšējā pieredze ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas.

Semināru apmācības programma izstrādāta, balstoties uz dalībnieku vajadzību izpēti. Tajā konstatēts, ka visvairāk pedagogi vēlas uzzināt, skolā veidot vienotu atbalsta sistēmu jauniebraucēju bērnu integrācijai. Tāpat skolotājus interesē atbalsta materiāli mācību priekšmetu un klases audzinātāja stundām. Par būtisku atzīta arī iespēja iepazīt citu skolu pieredzi un uzzināt par papildus atbalsta resursiem tēmā.

Pirmajā nodarbību dienā tika apgūtas tēmas par globalizācijas procesu ietekmi uz izglītību, mūsdienu migrācijas aktualitātēm, multikulturālas sabiedrības izaicinājumiem un iespējām, dažādību un identitāti. Saņemtos materiālus pedagogi aprobēs savās klasēs, bet nākamajā tikšanās reizē 27.aprīlī dalīsies aprobācijas pieredzē. Cikla trešā - noslēdzošā nodarbība plānota 1.jūnijā. Semināra foto skatiet šeit.

Interesentiem vēl ir iespēja pieteikties līdzdalībai kursu otrajā grupā, kura programmu apgūs 2., 3. un 9.jūnijā. Pieteikuma anketu meklējiet šeit.

________________________________________________________________

Rīgas pedagogiem iespēja pieteikties kursos jūnija grupā

Projektā “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ir izveidota pirmā pedagogu grupa, kura mācības uzsāks aprīlī. 24h stundu kursā skolotāji apgūs tēmas par dažādību, identitāti, vērtībām, stereotipiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīs labās prakses piemērus. Rīgas skolu un pirmsskolas iestāžu pedagogiem un administrācijai vēl ir iespēja pieteikties dalībai kursu grupā, kura programmu apgūs trīs dienas 2.. 3., 9. jūnijā. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/jauniebrauceju-integracija/.

________________________________________________________________

Rīgas pedagogus aicina pieteikties apmācību kursam par jauniebraucēju bērnu integrāciju

Izglītības attīstības centrs (IAC) sācis īstenot projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Projekta ietvaros pedagogi apgūs 24h programmu par globālo procesu ietekmi uz izglītību, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumiem. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 18.marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2016.gada 23.martam.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/jauniebrauceju-integracija/.