Noslēgušies semināri Rīgas pedagogiem par jauniebraucēju bērnu integrāciju

Jūnija vidū ir noslēgušies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros IAC īstenota projekta „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” programmas apguves semināri. Tajos kopš 2016. gada marta iesaistījās un aktīvi darbojās vairāk nekā 50 pedagogi no Rīgas izglītības iestādēm. Dalībnieki ir dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, klašu audzinātāji administrācijas pārstāvji, metodiķi, sociālie pedagogi. Semināru foto skatiet šeit.

Dalībniekiem ir atšķirīga iepriekšējā pieredze darbā ar jauniebraucējiem. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Irākas, Afganistānas, Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas un citām valstīm, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Īrijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas.

Atsaucība līdzdalībai programmas apguvē bija ļoti liela un dalībnieku skaits ievērojami pārsniedza sākotnēji plānoto apjomu. Vajadzība pēc profesionālās pilnveides pasākumiem integrācijas jomā Rīgas skolās ir daudz akūtāka nekā citos valsts reģionos, jo statistika liecina, ka vairums jauniebraucēju ģimeņu (imigrantu, reemigrantu)  uz dzīvi apmetas tieši galvaspilsētā un tās tuvējā apkārtnē.

Balstoties uz dalībnieku pieteikuma anketām, martā un aprīlī tika apzinātas mērķgrupas  aktuālās vajadzības.  Vajadzību izpēte liecināja, ka vislielākā interese skolotājiem ir apgūt metodiskas idejas mācību priekšmetu stundām, kā arī saņemt materiālus un praktiskus ieteikumus, kas noderīgi atbalsta sistēmas izveidei skolā jauniebraucēju integrācijai. Par būtisku tika uzskatīta arī citu skolu pieredzes iepazīšana jauniebraucēju integrācijā, idejas un materiāli ārpusstundu aktivitātēm, kā arī klases audzinātāju stundām. Dalībnieki norādīja arī konkrētus satura jautājumus, ar kuriem vislabprātāk iepazītos. Ņemot vērā dalībnieku vēlmes, kā arī “Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas” mērķus, IAC ekspertes Dainas Zelmene un Ingūna Irbīte  izstrādāja 24 stundu mācību programmu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Programmā iekļautas tēmas par globalizācijas procesu ietekmi uz multikulturālas sabiedrības veidošanos Latvijā un pasaulē, daudzveidību un identitāti, valodu un reliģiju daudzveidību pasaulē, pedagoģiskām stratēģijām stereotipu mazināšanai un diskriminācijas novēršanai, metodiskām pieejām starpkultūru dialoga sekmēšanai, daudzveidības vadību izglītības iestādē, jauniebraucēju iekļaušanas tiesisko regulējumu, atbalsta sistēmas veidošanu jauniebraucēju uzņemšanai, sadarbību ar jauniebraucēju skolēnu ģimenēm.

Programmas apguve notika klātienes semināros, kā arī materiālu aprobācijas aktivitātēs darbā ar skolēniem un pedagoģiskajiem kolektīviem. Programmas veidotāji saņēmuši dalībnieku atgriezenisko saikni - mutiskus un rakstveida komentārus, labās prakses piemērus, skolēnu darbu paraugus, materiālu adaptācijas idejas konkrētiem skolēnu vecumposmiem un mācību un audzināšanas darba situācijām. Šīs atziņas tiks izmantotas, izstrādājot izglītojošu pieredzes krājumu, kurš projekta noslēgumā būs pieejams visiem Rīgas pedagogiem un citiem interesentiem.

Projekta dalībnieku atziņas par programmas saturu:

Guvu daudz jaunu ideju, mācību metožu, uzzināju, kā strādāt ar dažādām tautībām, ko un kā darīt situācijā, kad skolā ierodas jauniebraucēju bērni.

Visi programmas jautājumi bija svarīgi un ir pielietojami plašākā rakursā uz jebkuru "jaunu" cilvēku skolā vai darba kolektīvā.

Praktiskas darbošanās, lai izprastu materiālu pielietojamību, milzīgs paldies. Daudz materiālu, kurus var pielietot radoši piemērojot  konkrētai auditorijai. 

Man ļoti patika nodarbību norise, tā ir aizraujoša un izzinoša.

Dažāda rakstura idejas darbam gan ar bērniem, viņu vecākiem un kolēģiem.

Laba profesionālā sadarbība, lektoru komandas darbs.

Paldies gan par praktiskām nodarbībām, gan par izdales materiāliem, gan par prezentācijām, gan par jūsu un citu izstrādātiem interneta resursiem.

Projekta dalībnieku atziņas par darbu ar jauniebraucējiem:

Kad bija jāsāk strādāt ar afgāņu bēgļu jaunieti, bija bail no nezināmā, bet arī liela interese par sagaidāmo. Man palīdzēja tas, ka esmu savā darbā aizrautīga un ieinteresēta sniegt šiem bērniem zināšanas un atbalstu, palīdzēt iejusties.

Priecājos, ka klasesbiedriem ir šī unikālā iespēja uzzināt informāciju no pirmavota un bagātināties, klātienē iepazīstot citas kultūras pārstāvi. Viņi uz daudz ko palūkojas no cita skatu punkta. Mans galvenais secinājums – nav nekā standartizējama darbā ar iebraucēju bērniem, visi gadījumi ir individuāli un prasa individuālu pieeju (saturā, attieksmē).

Skolotāja spēja un vēlme strādāt daudzkultūru klasē vēl negarantē veiksmīgu mācību procesu. Ir nepieciešama visa skolotāju kolektīva un vadības kopīga darbība.

Daudzkultūru klase ir izaicinājums, kas grezno skolotāja ikdienu, liek pedagogam pilnveidoties, mācīties būt atvērtam un tolerantam.

Publicēja: (13/06/2016)

Jaunākais video