Nakts Brocēnu pašvaldībā: tiekas deputāti un jaunieši

Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Šī notikuma mērķis bija radīt iespēju uzzināt, kāds ceļš jānoiet idejai no rašanās brīža līdz īstenošanai ar novada pašvaldības atbalstu.

Pārsteigumu mums visiem bija gana. Vispirms jaunieši kopā ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Aneti Rulli un sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Baroni izvēlējās īstenojamo ideju – jaunatnes dienas Brocēnos. Problēmas neradīja aktivitāšu izvēlēšanās, bet daudz sarežģītāk bija apjaust, kādi resursi naudas izteiksmē ir nepieciešami, lai ideju realizētu. Jaunieši bija pārsteigti par reālajām izmaksām. Secinājām, ka turpmāk skolā lielāka uzmanība jāpievērš it kā pieaugušajiem pašsaprotamām lietām – izmaksām, ar kurām sastopamies katru dienu.Kad ideja bija izstrādāta, dalībnieki devās pie domes sekretāres rakstīt iesniegumu un ar apstiprināto iesniegumu devās pie domes priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas; tur iesniegums tika novirzīts izskatīšanai sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, par kuras darbu pastāstīja Daila Frīdmane.

Sēžu zālē pulksten 22:00 skolēnus jau gaidīja domes deputāti. Jaunieši savu ideju prezentēja un atbildēja uz deputātu jautājumiem, kuru šoreiz bija ļoti daudz. Brīžiem jaunieši izskatījās ļoti nobijušies un samulsuši; kā nekā ko tādu darīja pirmo reizi. Un atkal secinājums – skolā vairāk jārada iespēja skolēniem aizstāvēt savas idejas svešu cilvēku klātbūtnē, jāskaidro, ka jautājumus uzdod tādēļ, lai labāk izprastu ideju un palīdzētu to vēl uzlabot.

Pēc jautājumiem notika deputātu izteikšanās par jauniešu piedāvāto ideju. Deputāti ieteica vairāk domāt par to, kāds labums būs Brocēnu novadam no jauniešu dienām, kādus papildus līdzekļus varētu piesaistīt no sponsoriem, kā samazināt pasākuma izmaksas. Noslēgumā balsošana – deputāti nobalsoja par jautājuma atkārtotu izskatīšanu, jo atsevišķas aktivitātes vēl nebija pietiekami izstrādātas. Bija patīkami vērot, ka skolēni redzēja, ka jautājums domē tiek ļoti nopietni izskatīts un pārdomāts.

Pēc sēdes jaunieši varēja uzdot jautājumus deputātiem par dažādām tēmām. Visvairāk tika jautāts pat apkārtnes labiekārtošanu. Noslēgumā Brocēnu jaunieši pasniedza domes priekšsēdētājai novada svētkos iedzīvotāju veidoto jauno novada ģerboni ar iegravētiem dalībnieku vārdiem.

„Pasākums izdevās.” Tā teica domes darbinieki un jaunieši – pilsoniskās izglītības skolas dalībnieki. Idejas rodas viegli un ātri, bet to izstrādāšana un realizēšana prasa lielu darbu. Jaunieši saka: „Nebijām cerējuši, ka tas būs tik nopietni, nedomājām, ka deputāti tik daudz strādā un domā par Brocēnu novada attīstību. Viņi ir ieinteresēti jauniešu uzklausīšanā, un pašvaldībai arī 1000 eiro ir liela nauda. Biežāk skolā vajag stāstīt par to, kas notiek tepat novadā”.

Gribas akcentēt kādu atziņu no projekta materiāla „Piedalies un ietekmē” – „Ar to vien nepietiek, ka cilvēks ir labs, viņam ir jābūt labam priekš kaut kā. Šis kaut kas ir spēja dzīvot tā, ka tas, ko cilvēks saņem, līdzsvarojas ar to, ko viņš dod sabiedrībai kopumā.” Ceru, ka pilsoniskās skolas absolventi turpinās aktīvi iesaistīties novada aktivitātēs, radīs idejas un kopā ar vienaudžiem tās arī realizēs.

Paldies novada deputātiem un domes darbiniekiem par atsaucību!

 

Laura Miķelsone

Jaunākais video