Programma augstskolu docētājiem

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)


Tālākizglītības programma augstskolu docētājiem

„Domāšanas prasmju attīstīšanas un pilnveides sekmēšana studiju procesā”

Programmas apjoms:
32 stundas, programmu iespējams apgūt arī pa daļām, izvēloties Jums interesējošās tēmas.

Anotācija:
Programma sniedz ieskatu, kā iespējams veicināt kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanu atbilstoši 21. gadsimta prasībām un pamatnostādnēm, konkurētspējīgu, profesionāli labi sagatavotu dažādu nozaru speciālistu izglītošanai, attīstot domāšanas prasmes, kas mūsdienīgā izglītības procesā palīdz labāk izprast un izmantot informācijas jēgu un nozīmību, atrast būtiskāko daudzveidībā, pilnveidot studentu uzskatu sistēmu un argumentāciju, lēmumu pieņemšanu.

Programmas saturs:

  • Sabiedrības vajadzības 21. gadsimtā. Mācību procesa un domāšanas organizēšanas principu sistēma. Lekcijas plusi un mīnusi augstskolas mācību procesā;
  • Augstskolu studiju procesa mūsdienu aktualitātes, studentcentrēts studiju process domāšanas prasmju pilnveidei, pārmaiņas augstākajā izglītībā;
  • Vērtības un vērtību izpratne 21.gadsimtā; vērībizglītības aktualitāte; laiks kā vērtība; vērtību krīze;
  • Dzīve daudzkultūru sabiedrībā; tolerances jēdziens un būtība. Dažādas sabiedrības grupas: stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija.

Sagaidāmie rezultāti:
Programmas apguves rezultātā dalībniekiem būs izpratne par kritiskās domāšanas pieejas izmantošanas nozīmi kvalitatīva studiju procesa organizēšanā, ka dalībnieki pratīs plānot, organizēt un izvērtēt studentcentrētu studiju procesu, kurā tiek īstenotas sociāli pārveidojošas, pašnoteiktas pētošās mācības, kā arī dalībnieki būs ieguvuši un izveidojuši metodisko materiālu kopu, kurā apkopota nodarbībās iegūtā un izvērtētā savu un grupas biedru pieredze. Tas palīdzēs sagatavot mūsu sabiedrības jaunos speciālistus, kas prot sadarboties, strādāt ar informāciju, kritiski vērtēt, analizēt to, izvirzīt alternatīvus risinājumus, veidot savu argumentāciju un pieņemt atbildīgus lēmumus.

Sīkāk par programmu, pasniedzējiem, laiku un iespējām apgūt interesēties par t.67503730 vai e-pastu linda.ugaine@latnet.lv

Atsauksmes

Jaunākais video