Programma sabiedrības mērķgrupām

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)

Seminārs „Izglītība - domājošas sabiedrības veidotāja”


Anotācija
:
Semināra nodarbības dažādām sabiedrības mērķgrupām ir adresēta visiem interesentiem (vecākiem, darba devējiem, izglītotājiem), kuri vēlas piedalīties domājošas sabiedrības veidošanā, vēlas pilnveidot savas kompetences dažādos ar mācīšanos un domāšanu saistītos procesos - izprast mūsdienīgu mācību procesu, mācīšanās un domāšanas prasmju veidošanos, domāšanas un mācīšanās dzimumatšķirības, motivācijas nozīmi domāšanas un mācīšanās procesu veicināšanā. Semināra saturu veidojot izmantoti jaunākie pētījumi par smadzeņu darbību, kritiskās domāšanas principi un praktiskajā darbā ar skolēniem un pedagogiem iegūtie pieredzes materiāli.

Iesakām šī semināra daļas vecāku auditorijai vecāku sapulcēs un diskusijās, kur katram būs iespējas attīstīt individuālo domāšanu, izprast kritiskās domāšanas un smadzeņu darbības principu saskaņotību, saprast, kā ar kritiskās domāšanas metožu palīdzību var mūža garumā aktivizēt mācīšanās un domāšanas procesus. Tā palīdzēs būt atvērtiem pozitīvām pārmaiņām un veicināt domājošas sabiedrības veidošanos.

Saturs:

  • Kas ir kritiskā domāšana (KD)? Izaicinājumi mūsdienu sabiedrībai un to iespējamie risinājumi ar KD palīdzību.
  • Domāšana un smadzeņu darbība. Kas notiek smadzenēs domāšanas laikā? Grafiskie organizatori domāšanas veicināšanai.
  • Zēnu un meiteņu domāšanas un mācīšanās atšķirības.
  • Domāšana un motivācija - uz personisko pieredzi balstīta nodarbība

Plānotie rezultāti:
Dalībnieki iegūs izpratni par kritiskās domāšanas principiem un domāšanas prasmju attīstīšanu, mūsdienīgu mācību procesu. Tiks iegūta teorētiskās un praktiskās darbības bāze, uz kuras pamatiem tālāk attīstīt un pilnveidot prasmes domājošas sabiedrības veidošanā.

Sīkāk par programmu, pasniedzējiem, laiku un iespējām apgūt interesēties par t.67503730 vai e-pastu linda.ugaine@latnet.lv

Jaunākais video