Programma skolām: izglītības politikas veidotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, izglītības darba metodiķiem, pedagogiem

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)


Tālāizglītības programma  skolām: izglītības politikas veidotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, izglītības darba metodiķiem, pedagogiem

 „Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana”

Programmas apjoms:
36 stundas, programmu iespējams apgūt arī pa daļām, izvēloties Jums interesējošās tēmas.

Anotācija:
Programma veidota, lai veicinātu kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu un pilnveides sekmēšanu izglītībā.  Tā piedāvā iespēju skolām veidot un organizēt mācību procesu, kurā skolēni kļūst par praktiskiem domātājiem un domājošiem praktiķiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, izvērtējot moderno tehnoloģiju lietošanas efektivitāti, akcentējot formatīvās vērtēšanas lomu mācīšanās procesā.
Programmas autori iesaka, kā veidot un parādīt skolas tēlu sev un sabiedrībai, lai ieinteresētu vecākus izvēlēties šo mācību iestādi sava bērna izglītošanai, plānojot un izvērtējot mācību procesu, pilnveidojot skolas izglītības programmas, piedāvājot pieredzi, kā vecākus informēt par skolas darbību.

Programmas saturiskos blokus veido tēmas:

 • Domāšanas prasmju attīstīšana mācību programmas ietvaros;
 • Problēmu risināšana mācību procesā;
 • Vērtēšana mācīšanās atbalstam;
 • Jauno tehnoloģiju nozīme un izmantošanas efektivitāte mērķtiecīgā mācību procesā;
 • Stundas plānošana un mācību stundu vērošana mērķtiecīgā mācību procesā;
 • Domāšanas prasmju attīstīšanu veicinošas izglītības programmas veidošanas iespējas;
 • Skolas pieredzes konferences norises plānošana un izvērtēšana.

Sagaidāmie rezultāti:
1. Programmā iesaistīto skolu komandu dalībnieki būs:

 • pilnveidojuši izpratni par domāšanas prasmju attīstošu mācību procesu un tā praktisku īstenošanu;
 • pilnveidojuši izpratni par vērtēšanu mācību procesa uzlabošanai;
 • pilnveidojuši izpratni par moderno tehnoloģiju lietošanas efektivitāti mācību stundā;
 • izveidojuši kritēriju kopumu skolas darbības analīzei, ievērojot pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasības, kā arī izvērtējuši savas skolas izglītības programmu;
 • pilnveidojuši prasmes plānot, īstenot un izvērtēt mācību stundas skolēna domāšanas attīstīšanai;
 • pilnveidojuši prasmes informēt skolēnu vecākus par mūsdienīgu mācību procesu – pedagogu savstarpējo sadarbību un skolēnu savstarpējo sadarbību mērķtiecīgai domāšanas prasmju attīstīšanai.

2. Apkopoti skolu pieredzes materiāli par kritiskās domāšanas pieejas lietojumu mācību procesā un mācību stundu izvērtēšanu.

Programmas seminārus plānojam organizēt 2009.gada augusta beigās IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Sīkāk par programmām, pasniedzējiem, laiku un iespējām to apgūt interesēties par t.67503730 vai e-pastu linda.ugaine@latnet.lv
Atsauksmes

Jaunākais video