Par projektu „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”

(Otrais projekts no cikla „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšana”
2008. -2009. g.)

Īstenošanas termiņi: 2008. gada oktobris – 2009. gada jūnijs

Projekta mērķi:

Projekta vispārējais mērķis ir popularizēt KD attīstīšanas pieejas būtisko lomu demokrātiskas sabiedrības stiprināšanai un daudzveidības veicināšanai, rosināt diskusijas par kritiskās domāšanas pieejas efektivitātes veicināšanu Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā, veikt iestrādes projekta trešā posma īstenošanai – Metodiskā materiāla “Domāšanas māksla” izstrādei un izdošanai.

Projekta ilglaicīgais mērķis
ir izmantojot izstrādātās un aprobētās izglītojošās KD attīstošās programmas, padziļināt un pilnveidot izglītības jomas darbinieku, izglītības politikas veidotāju, augstskolu docētāju, mācību grāmatu autoru, sabiedrības pārstāvju grupu zināšanas un prasmes par KD attīstīšanas efektivitāti un sekmēšanu Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā.

Projekta īslaicīgais mērķis
balstoties uz projekta 1. ciklā veiktā pētījuma rezultātiem un ieteikumiem, izstrādāt izglītojošas programmas: augstskolām, izglītības politikas veidotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības darba metodiķiem, grāmatu autoriem, valsts institūciju/ sabiedrības mērķgrupām.

 Projekta galvenās aktivitātes:

1. Trīs dienu seminārs „KD attīstīšanas nozīme un iespējas sabiedrības daudzveidības atbalstam” Kanādas un Latvijas speciālistu vadībā aktuālo, uz pētījuma rezultātiem balstīto programmu veidotājiem - KD treneriem, augstskolu docētājiem, grāmatu autoriem.

2. Publiskā lekcija Latvijas sabiedrībai ar Kanādas ekspertes Faye Brownlie piedalīšanos.

3. Izglītojošo programmu koncepcijas izveide un konsultācijas jauno programmu sagatavošanā. 

4. Četru aktuālu programmu izstrādāšana (programmas, nodarbību apraksti, tekstu atlase, teorētisko materiālu apkopošana) dažādām mērķgrupām:

  • augstskolām – ieteicamo studiju kursu KD attīstīšanas metodikai;
  • izglītības politikas veidotājiem – programmu KD attīstīšanas iespēju un efektivitātes izvērtēšanai;
  • izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības darba metodiķiem, grāmatu autoriem- programmu atbalsta sniegšanai KD attīstīšanas metodikas izmantošanā;
  • valsts institūciju/ sabiedrības mērķgrupām (politiķi, mediji, tiesneši utt.)- programmu par KD domāšanas attīstīšanas iespējām, pieejām un nozīmi  mūžizglītībā.

5. Jauno programmu PR semināri dažādām mērķauditorijām.

Jaunākais video