NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Izglītības attīstības centrs.

2013.gada 12.septembrī viesnīcas „ASTOR RIGA” telpās (Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 10 – 1) Izglītības rīko projekta „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” noslēguma semināru – apaļā galda diskusiju, kurā tiks prezentēta projekta pieredze un secinājumi  NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās. Tie apkopoti divos izdevumos - Stratēģijā un Ceļvedī

Foto

2013.gada jūnijā projekta galvenais pasākums bija Stratēģijas izstrādes seminārs NVO kapacitātes un ietekmes stiprināšanai AS un AI jomā, kas 19.un 20.jūnijā norisinājās Ādažu viesnīcā "Port Hotel". Līdzīgi kā uzsākot projekta sešu kapacitātes semināru ciklu,  uz semināru tika pulcināti visu projektā iesaistīo NVO pārstāvji, lai izvērtētu un apkopotu ieguvumus, rezultātus un kopīgiem spēkiem veidotu NVO stratēģijas AS un AI jomā koncepciju un darbotos pie Ceļveža plānošanas. Ļoti aktīvā darbībā, ideju un argumentu "biezoknī" un diskusijās grupa spēja vienoties par stratēģijas un ceļveža satura plānojumu, atbildību sadalīšanas un praktiski lietojamu dokumentu radīšanu. Šī divu dienu procesa nozīmīgs blakusefekts - sajutām, iepazinām līdzīgi un pretēji domājošos, individuālos spēkus un vienotību darbībai sabiedrības labā. Foto

 

2013.gada 10.maijā notika projekta sestais - noslēdzošais NVO kapacitātes celšanas seminārs. Šo dienu par mūsdienu Latvijas sabiedrības motivāciju un attieksmi iesaistīties attīstības sadarbības procesos stāstīja Ivars Ījabs. Attīstības sadarbība šoreiz tiek skatīta kā sabiedrības vērtību atspoguļojums, skaidrojot materiālistisko (darbs, patēriņš, drošība utt.) un postmateriālistisko vērtību (pašizpausme, autonomija, pilsoniskā līdzdalība, globālās problēmas (vide, nabadzība, cilvēktiesības)) savstarpējo saistību, respektīvi, postmateriālistisko vērtību lomas pieaugšanu līdz ar sabiedrības modernizācijas un labklājības pakāpi, kā arī sabiedrības vērtību un valsts iekārtas - demokrātijas savstarpējo saistību ilgstošākā laika posmā. Un tomēr Latvijai, kas ir salīdzinoši jauna demokrātija un ne tik labklājīga valsts, salīdzinot ar Eiropas valstīm, sabiedrība nav absolūti noraidoša pret pasaules problēmām un pilsonisko līdzdalību. Seminārā I.Ījābs no dažādiem aspektiem komentē aptaujas un pētījumus, kas saistīti ar attīstības sadarbības jautājumu izpēti Latvijas sabiedriskajā domā pēdējo gadu laikā.   Svarīgākais, lai vērtības izpaustos rīcībā! Foto

 

Projekta ietvaros  no 2013. gada 29. aprīļa līdz 3. maijam viesojāmies Lielbritānijā Jorkas apgabalā un Līdsā  kā attīstības sadarbības un izglītības tēmas ārvalstu prakses izpētes dalībnieki. Pieredzes vizīte tika organizēta ciešā sadarbībā ar Lielbritānijas nevalstisko organizāciju „Līdsas Attīstības izglītības centru” (Leeds Development Education Center), kam ir būtiska pieredze Jorkšīras un Hamberas reģiona attīstības izglītības politikas veidošanā kopš 2000.gada, kā arī nacionālā līmenī.  Pēdējo 15 gadu laikā Līdsas Attīstības izglītības centra vadītajos projektos ir sagatavotas  neskaitāmas publikācijās skolotājiem un jauniešu lietu darbiniekiem par attīstības izglītības tematiku, tās ir izplatītas vietējā, nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Foto

 

Marta beigās un aprīļa sākumā Izglītības attīstības centrs laipni aicināja savus biedrus, darbiniekus un draugus paaugstināt profesionālo un individuālo kapacitāti uzaicinot komunikāciju un sociālo zinātņu jomās.  27.martā un 4.aprīlī - divas intensīvas dienas, kuras neļāva smadzenēm atslābt par jautājumiem, kas skar mūsdienu komunikāciju, sabiedrības attīstību un personisko izaugsmi. Seminārus vadīja komunikāciju stratēģiju plānošanas speciālists Zigurds Zaķis un Vidzemes augstskolas  docētāji Visvaldis Valtenbergs un Inese Ebele. Foto

 

2013.gada 20.februārī semināru IACā par novērtēšanas metodoloģiju un ietekmi vadīja pasniedzēja Sandra Brigsa. IAC un citu NVO biedri iepazinās ar novērtējumu veidiem, vēsturisko attīstību un ietekmes novērtēšanas iespējām valsts politikā.

 

2013.gada 14.februārī IAC telpās notika kārtējais izglītojošais seminārs projektā „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā”. Semināra pirmo daļu vadīja LU profesore Žaneta Ozoliņa. Nodarbību tēma – attīstības sadarbības (AS) un attīstības izglītības (AI) aktualitāte, būtiskākie pašreizējās politiskās dienas kārtības jautājumi šajā jomā, un nākotnes tendences. Vairāk par to šeit. Foto no pasākuma.

 

17.janvārī projekta ietvaros Izglītības attīstības centrā notika pirmais izglītojošais seminārs, kura pirmā daļa tika veltīta diskusijai par attīstības sadarbības un attīstības izglītības tēmām un prfesionālajai efektivitātei darbā ar mūsdienu tehnoloģijām. Vairāk par to šeit Foto no pasākuma.

 

Janvārī portālā Politika.lv sagatavots un publicēts raksts par attīstības izglītību un attīstības sadarbību. Eksperta viedoklis. Lasīt šeit.

 

Decembrī projekta ietvaros tika apkopoti attīstības/globālās izglītības izpētes vizītes Igaunijā rezultāti. Ar tiem varat iepazīties šeit.

 

No 2012.gada 21.-23.novembrim Izglītības attīstības centra, GLEN Latvija, LAPAS un Development Bulb organizāciju pārstāvji piedalījās attīstības/globālās izglītības izpētes vizītē Igaunijā, Tallinā. Tās laikā Latvijas organizācijām bija lieliska iespēja iepazīties ar Igaunijas vadošās nevalstiskās organizācijas "Mondo" pieredzi un darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā, citu NVO darbību, skolu pieredzi un Igaunijas Ārlietu un Izglītības ministriju nostādnēm šajos jautājumos.

Paldies vizītes organizētājiem un partneriem!

 

2012.gada 11.oktobrī projekta ietvaros notika projekta plānošanas seminārs, kurā piedalījās četru NVO pārstāvji ar pieredzi attīstības sadarbības un attīstības izglītības jautājumos: Izglītības attīstības centrs (IAC), GLEN Latvija, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un Development Bulb. Seminārā tika izvērtēts un apzināts aktualizējamais  jautājumu loks šī projekta mērķgrupas profesionālajai pilnveidei projekta ietvaros.


Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada septembris līdz 2013.gada septembris
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt attīstības izglītības (AI) un attīstības sadarbības (AS) jomā strādājošo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publisko pakalpojumu sniegšanā, ES politikas instrumentu un ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanā.
Projekta tiešie mērķi ir paaugstināt četru NVO kapacitāti līdzdalībai AS un AI politikas plānošanas procesā; izveidot NVO partnerības tīklu un sagatavot NVO stratēģiju un inovatīvus pakalpojumus (ceļvedi, NVO mentorus) par līdzdalību AS un AI politikas ietekmēšanā.

Plānotās aktivitātes
Projekta ietvaros notiks izglītojoši pasākumi nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā AS un AI tematikā. Apmācības veicinās aktīvu un kvalitatīvu iesaistīto NVO līdzdalību turpmākajā lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.
Tiks izstrādāts inovatīvs pakalpojums  – ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšanai AS un AI jomās. Tiks sagatavoti mentori AS un AI jautājumos.
Tiks izveidots NVO partnerības tīkls AS un AI politiku ietekmēšanai. Šāds  tīkls tiks veidots divos līmeņos – nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.  

Sadarbība ar AS un AI jomas NVO Latvijā un Eiropas Savienībā

Nacionālā līmenī notiks sadarbība ar NVO, kas darbojas AS un AI jomā– GLEN Latvija, “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” un  Development Bulb. Visas minētās organizācijas ir uzkrājušas daudzveidīgu pieredzi AS un AI tematikā, projekts „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” veicinās AS un AI jomā darbojošos NVO kapacitāti un sadarbību.

Vairāk par GLEN Latvija - http://www.glen.lv
Vairāk par “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” -   http://www.lapas.lv
Vairāk par Development Bulb-  http://www.bulb.lv

NVO partnerības tīkls tiks veidots arī Eiropas Savienības līmenī,  sadarbojoties ar Lielbritānijas NVO Leeds Development Education Centre un Igaunijas NVO- Mondo. Leeds DEC ir organizācija, kura ir viena no ietekmīgām AI politikas veidotājām Lielbritānijā. Mondo ir viena no aktīvākajām NVO, kas iesaistās AI politikas veidošanā Baltijas reģionā.

Vairāk par Leeds Development Education Centre - http://www.leedsdec.org.uk
Vairāk par Mondo - http://www.mondo.org.ee/en