2011.gada 14.-18. novembris. Projekta noslēguma konference „Excel as a Trainer: Create, Motivate, Learn!” Kļužā (Rumānijā)

Projekta noslēguma konference „Excel as a Trainer: Create, Motivate, Learn!” notika no 14. līdz 18. novembrim Kļužā (Rumānijā). Starptautiskās konferences mērķis bija sniegt dalībniekiem izpratni par pieaugušo mācīšanās motivāciju un labvēlīgas mācīšanās vides ietekmi uz to, kā arī pašiem apgūt projekta dalīborganizāciju piedāvātās projekta gaitā izstrādātās un aprobētās inovatīvās stratēģijas GRUNTVIG kursam pieaugušo mūžizglītības metodikā. Konference, kurā piedalījās dalībnieki no 30 pasaules valstīm, bija laba iespēja apmainīties ar pieredzi un labās prakses piemēriem. Konferences dalībnieki saņēma arī projektā izstrādāto rokasgrāmatu pieaugušo tālākizglītotājiem „Innovative Ways for Motivating Adults for learning” (projekta mājaslapā ir pieejams šīs rokasgrāmatas tulkojums latviešu valodā).

Konferencē projekta „CreMoLe” IAC treneri vadīja nodarbības meistarklases „Mācīšanās motivācija. Pamatprasmes grupu diskusijām un refleksija” (I.Freimane), „Aktīva piedalīšanās mācībās. Lasīšana ar paredzēšanu un Iekāpšana attēlā” (I.Irbīte, I.Vērse), „Treneru motivācija. Trenera pašvirzīta profesionālā pilnveide. Treneris kā reflektējošs praktiķis” (S.Kalniņa).
Konferences noslēgumā dalībnieki izteica savu viedokli par konferencē gūto jauno pieredzi un savu vēlmi šos paņēmienus izmantot ar savā darbā ar pieaugušajiem.
Projekta gaitā izstrādātais GRUNTVIG kurss pieaugušo mūžizglītības metodikā un stratēģijās tiks piedāvāts Eiropas pieaugušo tālākizglītotājiem.

Jaunākais video