2011.gada 22.-24. augusts. Projekta ceturtā tikšanās Bratislavā (Slovākijā)

Projekta ceturtā tikšanās notika no 22.-24. augustam Bratislavā (Slovākijā). Tās ietvaros notiekošā semināra nosaukums bija „Inovatīvi paņēmieni pieaugušo motivēšanai mācībām” („Innovative Practices Motivating Adult Learners”).

Semināra laikā tika demonstrētas un izvērtētas dalīborganizāciju piedāvātās projekta gaitā izstrādātās un aprobētās inovatīvās stratēģijas GRUNTVIG kursam pieaugušo mūžizglītības metodikā un stratēģijās. Tikšanās laikā pieaugušo izglītotāji un treneri no projekta partnerorganizācijām piedalījās nodarbībās, kurās tika demonstrēti Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Vācijas, Spānijas, Austrijas, Slovākijas un Šveices pieaugušo izglītotāju izstrādātie un aprobētie inovatīvie paņēmieni un pieejas, kā arī veikta to analīze, lai labāk sagatavotos projekta noslēguma posmam un konferencei, kurā notiks izstrādātā Grundtvig .kursa aprobācija. Tikšanās laikā notika arī turpmākās sadarbības plānošana.
IAC treneres Ingunas Irbītes skatījums uz nozīmīgākajiem ieguvumiem Bratislavas seminārā:
Seminārs bija vērtīga platforma projekta dalībnieku daudzveidīgās pieredzes izplatīšanai, savstarpējai domu apmaiņai un profesionālai pilnveidei. Tikšanās nostiprināja pārliecību, ka viens no projekta rezultātiem – Grundtvig treniņu kurss būs bagāts ar inovatīvām pieejām, pieaugušo mācīšanās motivāciju veicinošs un adaptējams daudzveidīgām mērķauditorijām.
Treneri pārstāvēja dažādas profesionālās darbības jomas – psiholoģija, skolotāju apmācība, treniņi darba drošības jautājumos, darbs ar sociālā riska grupām, valodu apmācība un tml. Pieredžu dažādība ļāva paraudzīties uz inovatīvajām stratēģijām no atšķirīgiem skatu punktiem un pārliecināties, vai un kā tās adaptējamas darbā ar atšķirīgām pieaugušo mērķgrupām.
Dalībnieki pārstāvēja dažādas Eiropas valstis, kurās ir atšķirīgas pieaugušo izglītības tradīcijas, institucionālais ietvars, mācību formas un metodes. Valstisko kontekstu daudzveidība bagātinājusi gan katra dalībnieka individuālo profesionālo pieredzi, gan kopā veidojamā Grundtvig kursa saturu..
Veiksmīgs semināra sesiju plānojums. Pirmkārt, darbs paralēlajās sesijās ļāva izvēlēties katram dalībniekam sev piemērotāko nodarbību. Otrkārt, katras sesijas nobeigumā iekļautā analīzes un diskusiju daļa sniedza vērtīgas atziņas un secinājumus.
Pietiekami daudz laika tika atvēlēts refleksijas aktivitātēm – gan katras dienas noslēgumā, gan visa semināra noslēgumā. Tas piešķīra procesam mērķorientētu virzību un pabeigtības sajūtu.

Kolēģu diskusijas par stratēģijas izmantošanu.
Trenerim vienmēr jābūt ieinteresētam savā sarunu biedrā.
Projekta dalībnieces no Latvijas pirms semināra noslēguma.
Pēc novadītajām nodarbībām varam arī atpūsties.

Jaunākais video