Saskarsme, daudzveidība un tolerance

No 2012.gada 1.maija līdz 15.novembrim Izglītības attīstības centrs īsteno projektu, kurā plānots izveidot programmu un novadīt to 50 Rīgas pilsētas izglītotājiem, iekļaujot supervīziju metodiku par saskarsmes un tolerances jautājumiem mūsdienu sabiedrības daudzveidības aspektā. Galvaspilsētas izglītotāji varēs pieteikties uz 24 stundu kursu nodarbībām 2012.gada augustā.

 

Projekta pēdējā mēnesī  - novembrī - esam pabeiguši atbalsta materiālu skolotājiem "Saskarsme, daudzveidība un tolerance". Tajā iekļauti trīs tēmu bloki: 1.Skolās aktuālais jautājums par agresiju un tās izcelsmi. Šajā sadaļā apkopoti ieteikumus saskarsmē ar agresīviem bērniem un pusaudžiem un aprakstītas aktivitātes saskarsmes prasmju attīstīšanai. 2. Stereotipi un dzimumu līdztiesības veicināšana. Šajā tēmā piedāvājam praktisko nodarbību plānus, kuri izmantojami darbam 7.-12.klasēs, par dzimumstereotipiem un to mazināšanu.  3. Starpkultūru izglītības jēdzieni un metodes šo jēdzienu apguvei. Šajā daļā piedāvājam paņēmienu un aktivitāšu apkopojumu tam, kā darboties skolā ar neviennozīmīgajiem starpkultūru jautājumiem, piemēram, izmantojot metaforas, attēlus, shēmas, T-kartes u.c. Kopumā vairāk kā 50 lappušu materiālā atradīsiet aktivitātes un spēles, metodikas un nodarbību plānus

 

Septembrī un oktobrī noslēgušies programmas "Saskarsme, daudzveidība un tolerance" semināri Rīgas izglītotājiem, tajos piedalījušies 45 dalībnieki no vairāk kā 30 dažādām Rīgas pilsētas izglītības iestādēm. Četru semināra dienu laikā dalībniekiem bijusi iespēja apgūt tēmas par dažādiem starpkultūru izglītības, tolerances, daudzveidības, stereotipu, saskarsmes un komunikācijas jautājumiem, iesaistoties praktiskos uzdevumos, diskusijās, spēlēs, grupu un pāra darbā.

Programmas saturu un metodikas dalībnieki novērtējuši kā lietderīgu personīgai izaugsmei, darbam ar skolēniem, vecākiem, kolēģiem. Semināru tēmas likušas aizdomāties, analizēt savu pieredzi un mainīt attieksmes, kā arī mudinājis cilvēkus domāt un izzināt  plašāk saskarsmes, konfliktrisināšanas, pozitīvās psiholoģijas, daudzkultūru pasaules, kritiskās domāšanas tēmas, iepazīt praktisko pieredzi par tolerances un iecietības mācīšanu skolēniem, problēmrisināšanu ar pusaudžiem, mainīt attieksmes vai aizdomāties par saviem stereotipiem un sabiedrībā valdošos stereotipisko domāšanu, iedomāties sevi no ārpuses, toleranci, savu saskarsmi ar citiem, par tēla veidošanu, attiecību kultūru kolektīvā, dažādību un daudzveidību, un to, kā sadzīvot. Projekta laikā daļēji par šiem jautājumiem vēl piedāvāsim izglītoties programmas atbalsta materiālā, ko publicēsi projekta sadaļā 2012.gada novembrī.

Šī programma tiek piedāvāta projekta "Saskarsme, daudzveidība un tolerance" ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt zinošas, saliedētas sabiedrības veidošanos, pilnveidojot Rīgas izglītotāju saskarsmes, tolerances un daudzveidības pieņemšanas prasmes.

Iecietīgas, saskanīgas, integrētas sabiedrības veidošanas jautājumi ir aktuāli visā pasaulē. Neiecietības problēma ir aktuāla arī Latvijas sabiedrībai, tā var skart ikvienu Latvijas un Rīgas iedzīvotāju. Savukārt skola, izglītības sistēma ir sabiedrības sastāvdaļa, kur skolotāja darbs un personīgais piemērs būtiski ietekmē sabiedrības integrāciju un starpkultūru saskarsmi. Skolotāji ir aktīvi skolēnu mācīšanās procesa veicinātāji. Skolotāji gan apzināti, gan neapzināti nodod skolēniem savas vērtības un attieksmes, tāpēc ir būtiski, lai skolotāji skaidri apzinātos sabiedrībā vadošos stereotipus. Skolotāju profesionālajai kapacitātei, kā arī personībai strauji mainīgajā laikā nepieciešama izaugsme, ko var nodrošināt efektīva un aktuāla tālākizglītība - semināri, praktiskas nodarbības un supervīzijas.

Šī projekta pamatu veido, pirmkārt, mācību programmas un atbalsta materiālu izstrāde, otrkārt, skolotāju savstarpējā atbalsta sistēmas veidošana. Projektā četros praktiskos mācību semināros tiks piedāvāta mācību programma, materiāli un atbalsts sabiedrībā esošās daudzveidības, valdošo stereotipu un problēmsituāciju apzināšanai, analīzei un risināšanai, kas turpmākajā izglītotāju darbā ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem sekmēs saliedētas un demokrātiskas sabiedrības veidošanos Rīgas pilsētā. Programma piedāvās zināšanas un pilnveidos izpratni starpkultūru un integrācijas jomā, piedāvās praktiskos materiālus, kuru izmantošana uzlabos skolotāju ikdienas praksi.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.