"Mainos es - mainās pasaule ap mani"

Novembrī noslēdzas Izglītības attīstības centra projekts „Saskarsme, daudzveidība un tolerance”, ko īstenojām ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Šajā rakstā  apkopojam šī projekta rezultātus, izaicinājumus un ieguvumus.

Uz daudzām dzīves situācijām tagad skatīšos no citas puses… Daudz ko pārdomāju, vēl vairāk būs par ko padomāt nākotnē… Aizdomājos par dažādību un elastīgu domāšanu – tā saka semināru dalībnieki tālākizglītības programmas „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” semināru noslēgumā.

Attieksme ir tas, ko mainīt ir visgrūtāk - uzskati, kurus dzīves laikā esam izveidojuši  un/vai  pieņēmuši, ir „mums uzticīgi” un tik viegli nepakļaujas ietekmei. Veidojot programmu un vadot seminārus, tika izvirzīts ambiciozs mērķis  - dot dalībniekiem iesēju pārskatīt savu pieredzi, novērtēt prasmes un mainīt attieksmi jautājumos, kas saistīti ar saskarsmi, daudzveidību un toleranci. Šobrīd droši apgalvojam – mērķis ir sasniegts, piedāvājot aktīvu un domāšanu rosinošu mācību procesu, provokācijas un supervīzijas saturisko tēmu ietvaros.

Noslēgumā semināru dalībnieki iezīmējuši to jautājumu loku, par kuriem semināri rosinājuši domāt vairāk:

 • Tomēr mēs katrs varam grozīt, mainīt apkārtējo pasauli, mainoties pašiem.
 • Ka katrs mēs esam indivīds, kuram nepieciešama īpaša pieeja
 • Kursi rosināja pārdomāt savus principus un izvērtēt savas zināšanas, spēju sadarboties ar pilnīgi svešiem cilvēkiem.
 • Par paskatīšanos uz lietām no dažādām pusēm.
 • Viss notiekošais ir kā stereotips – katra darbība balstās uz personīgajiem uzskatiem (patīk, nepatīk). Katrs cenšas darīt kā vieglāk, ērtāk sev, bet it kā domā par citiem.
 • Iedomāties sevi no ārpuses (sakarā ar stereotipiem).
 • Par to, ka šobrīd ir aktuāls jautājums par daudzveidības respektēšanu arī izglītības jomā.
 • Rosināja domāt par pasaules daudzveidību.
 • Par stereotipiem domāšanā un komunikācijas veidiem.
 • Par to, ka mēs esam dažādi, ka jāprot dzīvot kopā.
 • Visi cilvēki ir dažādi un viņi ir jāprot pieņemt tādi, kādi viņi ir - jābūt atsaucīgiem un iejūtīgiem pret citiem.
 • Rēķināties ar citu viedokli, un neuzspiest savu viedokli citiem.
 • Izanalizēt jebkuru situāciju, nav jāizdara secinājumi uzreiz, nav jāpakļaujas stereotipiem.
 • Kā dzirdēto var pielietot darbā skolā.

Ko izdevās paveikt projektā integrācijas mērķa sasniegšanai? Projekta mērķis bija veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt zinošas, saliedētas sabiedrības veidošanos, pilnveidojot Rīgas izglītotāju saskarsmes, tolerances un daudzveidības pieņemšanas prasmes. Šī mērķa sasniegšanai projekta īstenotāji pulcināja ekspertus un speciālistus, lai izveidotu tālākizglītības programmu un materiālus pedagogiem diskriminācijas mazināšanai skolā un sabiedrībā un lai organizētu 4 dienu seminārus mācību programmas apguvei.  Projekta gaitā no maijā līdz novembrim tika izstrādāta 24 stundu profesionālās pilnveides programmu izglītotājiem  „Saskarsme, daudzveidība un tolerance”, kas tika saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā kā atbilstoša pedagogu profesionālajai pilnveidei. Augustā, septembrī un oktobrī vairāk kā 40 Rīgas pilsētas skolu un pirmsskolas iestāžu izglītotāji programmu apguva un saņēma apliecības. Papildus tika izveidots programmas atbalsta materiāls, kas turpmāk pieejams kā e-resurss gan programmas apguvējiem, gan  ikvienam šīs tēmas interesentam. Atbalsta materiāls skolotājiem atrodams IAC mājas lapā www.iac.edu.lv projekta „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” sadaļā, kā arī sadaļā Pieredzes izplatīšana/izdevumi.

Atbalsta materiāla saturu noteica tālākizglītības programmas satura jautājumi un metodika, kā arī semināra dalībnieku iniciatīvas un aktualitātes. Tādējādi materiālā tika iekļauti gan raksti, kas sniedz skaidrojumu un aktualizē zināšanas, gan metodes un paņēmieni darbam skolā ar saskarsmes, daudzveidības un tolerances jautājumiem.

„ … Katrai personībai  ir izteiktas 2 emocionālas pamatvajadzības – atzinība  vai uzmanība un piederības sajūta. Gadījumos, kad nav iespējams iegūt piederības  izjūtu un atzinību,  cilvēks to uztver kā apdraudējumu savai  attīstībai, rodas nepieciešamība sevi aizstāvēt, kas var izpausties kā pretuzbrukums vai kā bēgšana no situācijas. Arvien biežāk šādas situācijas ir novērojamas skolās, uzņēmumos. Ko darīt skolotājiem  gadījumos,  kad bērns jūtas nepiederošs kolektīvam, atstumts?...”

Atbalsta materiālā skolotājiem „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” iekļauti 3 tēmu bloki: 1. skolās aktuālais jautājums par agresiju un tās izcelsmi. Šajā sadaļā apkopoti ieteikumus saskarsmē ar agresīviem bērniem un pusaudžiem un aprakstītas aktivitātes saskarsmes prasmju attīstīšanai. 2. Stereotipi un dzimumu līdztiesības veicināšana. Šajā tēmā piedāvājam praktisko nodarbību plānus, kuri izmantojami darbam 7.-12.klasēs, par dzimumstereotipiem un to mazināšanu.  3. Starpkultūru izglītības jēdzieni un metodes šo jēdzienu apguvei. Šajā daļā piedāvājam paņēmienu un aktivitāšu apkopojumu tam, kā darboties skolā ar neviennozīmīgajiem starpkultūru jautājumiem, piemēram, izmantojot metaforas, attēlus, shēmas, T-kartes u.c. Kopumā vairāk kā 50 lappušu materiālā atradīsiet aktivitātes un spēles, metodikas un nodarbību plānus – joprojām sekojam principam:  mācāmies darot.

Atbalsta materiāla autores ir pedagoģijas, psiholoģijas un socioloģijas jomas speciālistes Ligita Grigule, Marina Dango, Linda Ugaine un Anna Rata.

Projekta noslēgumā varam secināt, ka piedāvātās tēmas par sabiedrības daudzveidību, toleranci un saskarsmi ir aktuālas izglītotāju vidū dažādās izglītības pakāpēs (sākot ar pirmsskolu līdz vidusskolai). Izglītotāji labprāt piedalījušies un pozitīvi novērtējuši izveidoto pedagogu tālākizglītības programmu „Saskarsme, daudzveidība un tolerance”, tās saturu un metodiku, programmas materiālus, atzīstot par lietderīgiem personīgai izaugsmei, darbam ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem. Semināru gaitā pārliecinājāmies par to, ka programmas īstenošanas metodika – praktiski uzdevumi, domāšanas  aktivizēšana, supervīzijas, problēmu risināšana, citu pieredzes uzklausīšana – ir piemērota diskutablo jautājumu (tolerance, stereotipi, komunikācija) apguvei un atzinīgi novērtēta no dalībnieku puses. Aktivitātes mudinājušas dalībniekiem aizdomāties, analizēt savu pieredzi un novērtēt attieksmes, kā arī domāt vairāk un plašāk par starpkultūru saskarsmes jautājumiem. Kursi veicinājuši dalībnieku vēlmi izzināt un apgūt plašāk saskarsmes, konfliktrisināšanas, pozitīvās psiholoģijas, daudzkultūru pasaules, kritiskās domāšanas tēmas, iepazīt plašāk praktisko pieredzi par tolerances un iecietības mācīšanu skolēniem, problēmrisināšanu ar pusaudžiem, mainīt attieksmes,  aizdomāties par saviem stereotipiem un sabiedrībā valdošos stereotipisko domāšanu, iedomāties sevi no ārpuses, toleranci, savu saskarsmi ar citiem, par tēla veidošanu, attiecību kultūru kolektīvā, dažādību un daudzveidību, un to, kā sadzīvot - tas paver plašas iespējas skolotāju tālākizglītībai šajā jomā arī turpmāk. Būtiska ir kursu laikā izveidojusies koleģiālā attieksme un atbalsts dalībnieku vidū, sadarbībā ar nodarbību vadītājiem, kā arī labvēlīgā atmosfēra.

Projekta noslēgumā jāsaka, ka tālākizglītības programmu un materiālus būtu nepieciešams piedāvāt plašāk – Rīgas un citu pašvaldību skolotājiem Latvijā. Programmu un materiālus esam radījuši, gaidām arvien jaunus projektu konkursus un interesentus šajā tēmā pie mums – Izglītības attīstības centrā!Jaunākais video