Pirmie semināri Rīgas skolotājiem

Augusta beigās Izglītības attīstības centra semināra telpās notika seminārs „Saskarsme, daudzveidība un tolerance”, kas tika piedāvāts Rīgas skolu skolotājiem. Pirmajās divās kursu dienās no četru dienu programmas  tika skatītas tēmas „Daudzveidība, dažādība un tolerance” un  „Saziņa un sociālās prasmes”. Aicinot skolotājus pēdējā skolēnu brīvlaika nedēļā apmeklēt tālākizglītības kursus, pārliecinājāmies par dalībnieku interesi par šiem jautājumiem. Izglītības attīstības centrs dažādās starpkultūru izglītības kursu programmās pēdējo aptuveni 6 gadu laikā šos jautājumus regulāri piedāvājis izglītotājiem apgūt dažādu kursu un projektu ietvaros, tomēr arī šobrīd intereses par kursiem no Rīgas pilsētas skolotāju puses bija liela. Kursu dalībnieku motivācija doties uz kursiem bija dažāda: vēlos iegūt jaunu pieredzi un idejas audzināšanas stundām; tēmas ir aktuālas; vienmēr aktuāla saskarsme ar citiem cilvēkiem; dzīvojam sabiedrībā, gribu saprast, kā sadzīvot; interesants programmas saturs,  kolektīvā uzlabot saskarsmi, iegūt papildus zināšanas; pašam par sevi kaut kādas lietas saprast, kā savienot ar citiem; esmu nomainījusi vidi, gribētu jaunas idejas darbam.

Kopumā 24 stundu kursu programmā paredzētas 4 mācību dienas, kurās skolotājiem būs iespēja apgūt jautājumus arī par stereotipiem, saskarsmi un komunikāciju. Kursu programma veidota tā, lai aktuālie, bet neviennozīmīgie jautājumi tiktu izskatīti aktīvā, domāšanas procesu un pieredzi rosinošā veidā (darbā grupās, pāros, diskusijās un spēlēs), paredzot laiku problēmjautājumu risināšanai supervīziju grupās. Programmas mērķis ir iepazīt, apzināt  un analizē savu darbību, pieredzi un attieksmi dažādības  situācijās, kas saistīta ar saskarsmi, daudzveidības pieņemšanu un toleranci.

 

Kursu labvēlīgā, aktīvā un enerģiskā gaisotne liecināja par to, ka šāda mācību forma skolotājiem ir pieņemama un vēlama, tā palīdz aktivizēt pieredzi, piedāvā pieredzes un domu apmaiņu un parāda problēmu risinājumus.

Kuros piedalījās skolotāji no dažādām Rīgas izglītības iestādēm, kas ikdienā strādā ar bērniem un vecākiem gan pirmsskolas Kuros piedalījās skolotāji no dažādām Rīgas izglītības iestādēm, kas ikdienā strādā ar izglītības iestādēs, gan pamatskolā un vidusskolā latviešu un mazākumtautību skolās. Supervīziju grupās tika izvirzīti un diskutēti  jautājumi gan par saskarsmes jautājumiem kolektīvā un situācijās ar vidusskolēniem - kā būt sadzirdētam? gan par to kad un kā runāt par seksuālās orientācijas jautājumiem un dzimumu diferenciāciju pirmsskolā, gan par jautājumiem tēmā "savējie - svešie" un dažādu sociālo prasmju nozīmību un iespējām tās attīstīt sevī un skolēnos, gan toleranci kā abpusēju procesu.

 

Ligita Grigule, programmas autore un nodarbību vadītāja, pēc kursiem komentē: „Dažādība mūsdienu klasē vairs nav eksotika un neasociējas tikai ar krievu skolu problēmu. Kursu veiksme bija tā, ka Izglītības attīstības centram bija izdevies uz kursiem par daudzveidību rosināt pieteikties dažādu tautību, vecuma, dzimuma, dažādu mācību priekšmetu skolotājus, kuri strādā dažādās izglītības pakāpēs. Tas nodrošināja to, ka skolotāju komentāri, refleksija un pieredze pārējiem bija jauna un deva iespēju paskatīties uz mācību vidi no cita skatu punkta. Daudzi komentāri un secinājumi, kurus biju plānojusi pateikt, izskanēja diskusijās, un mana kā nodarbības vadītājas loma bija, galvenokārt, "dot viedokļiem vietu". Nodarbībā pieturējāmies pie D.Kolba formulētā empīriskās mācīšanās modeļa. Pieredzes aktualizēšanai analizējām mācību grāmatās atspoguļoto vidi, veicām uzdevumu "Pasaule pazudusi?", to pārrunājām un izzinājām iespējas, kā praktiski attīstīt sociālās prasmes klasē.”

 

Izvērtējot kursu dienas, dalībnieki raksta: grupā valdošā pozitīvā gaisotne ļoti palīdzēja; tēmas par toleranci ir aktuālas skolā; tika piedāvāti kursi, kuros varēja darboties, domāt līdzi un izdarīt secinājumus priekš sevis turpmākai profesionālai darbībai; vērtīga pieredzes apmaiņa ar kolēģiem,  grupu darba un sociālo prasmju attīstīšanas iespējas; daudzveidība cilvēku bagātina, jābūt ieinteresētai mainīties; ieguvu diezgan daudz vielu pārdomām, daudz jaunu ideju, pieredžu, domu un viedokļu; diskusiju laikā tiek atrisinātas daudzas problēmas; ļoti patika nodarbību formāts; prātā paliek vien tas, kas izrunāts par savstarpējo pieredzi; jāpārdomā vecāku sapulču saturs; labas jaunas idejas par skolēnu organizēšanu;…. cilvēki ir dažādi, jo viņu pieredze ir dažāda, tādēļ arī viņu rīcība ir atšķirīga, bērni to labāk varētu saprast situācijās, kurās viņi paši izspēlē dažādas lomas un dzīves situācijas; debates palīdz iedziļināties un risināt problēmas; bez manas pieredzes un realitātes ir arī citas realitātes, nav viena vienīgā patiesība; sadarbība un ieinteresēšana kā pamats darbā ar skolēniem, vecākiem; katram cilvēkam ir kaut kas labs, lielākais ieguvums - kolēģu pieredze dažādās situācijās; jūtos gandarīta, ka varēju dalīties gan savā pieredzē, gan uzklausīt citu atziņas; skolotāju problēmas tiek reti uzklausītas - paldies par kopīgo un sapratni; cik dažāda un daudzveidīga ir sabiedrība, bet tomēr tik līdzīga... u.c.

 

Mācības kursu programmas „Saskarsme, daudzveidība un tolerance” ietvaros skolotāji turpinās septembrī un oktobrī:  1.grupai notiks 20.septembrī (no plkst. 15. līdz 20.) un 21.septembrī (no plkst.10. līdz 16)  un 2.grupai 10. un 11.oktobrī (abas dienas no plkst. 15.30 līdz 20) Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8.

Jaunākais video