• Pieredzes krājums  *”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās*” sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā. Pieredzes krājums pieejams šeit. Lasīt visu >>

  • Projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” noslēgumā izveidots pieredzes krājums “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās”. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Lasiet! Lasīt visu >>

  • Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums. Projektu finansiāli atbalstīja Britu Padome. Lasīt visu >>

  • Krājums ir projekta "Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”  gala produkts. Tajā apkopota dalībnieku pieredze jauniebraucēju integrēšanā, raksturota starpkultūru izglītības aktualitāte un starpkultūru kompetence, apkopota skolu un skolotāju pieredze darbā ar jauniebraucēju bērniem un ģimenēm, kā arī ieteikumi skolas administrācijai,  skolotājiem darbā ar jauniebraucējiem un viņu ģimenēm.  Pieejams šeit. Lasīt visu >>

  • Integrācijas metodisko materiālu komplekts “Dažādība kā resurss” adresēts izglītības darbiniekiem un citiem sabiedrības integrācijas un starpkultūru izglītības jomas interesentiem. Krājums iepazīstina ar mācību programmu daudzkultūru izglītībā “Dažādība kā resurss”. Programmā aplūkotas tēmas – dažādība un identitāte, migrācijas procesi Latvijā un pasaulē, kopienas un skolas sadarbība saliedētas sabiedrības veidošanā, dažādības vadība skolā un kopienā u.c. Krājumā atspoguļota skolu pieredze programmas aprobācijā un viedokļi par izaicinājumiem dažādības vadībā un nepieciešamo atbalstu darbā ar jauniebraucējiem. Praktiķiem noderēs mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, kā arī individuālo atbalsta pasākumu plāni, ieteikumi valodas apguvē, idejas audzināšanas darbam un tematiskiem semināriem pieaugušo auditorijai. Skolu administrācijai palīdzēs materiāli par vienotas skolas atbalsta sistēmas izveidi darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. Izdevums sniedz ieskatu dažādības potenciāla izmantošanā kopienās, kā arī iepazīstina ar projekta Norvēģijas partneru pieredzi.Izdevumu lasiet šeit Lasīt visu >>

  • Ieteikumi sniedz projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumos publicētas četras projekta laikā izveidotās programmas globālajā izglītībā: jauniešu pašizaugsmes pilnveides programma efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma globālajā izglītībā, izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveides programma globālajā izglītībā un globālās izglītības programma skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas (ar krievu mācību valodu) Izdevums sniedz projekta pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumos rodami arī globālās izglītības ekspertu ierosinājumi globālās izglītības īstenošanai. Ieteikumu izstrādē piedalījās globālās izglītības praktiķi un eksperti no Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, Igaunijas NVO Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Čehijas NaZemi. Izdevums pieejams latviešu un angļu valodā. Lasīt izdevumu šeit. Lasīt visu >>

  • Rīkkopu, balstoties savā pieredzē, sagatavojis Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Rīkkopa pieejama latviešu un angļu valodās. Līdsas AIC ir uzkrāta pieredze apmācību organizēšanā un skolu konsultāciju darbā globālās dimensijas integrēšanai mācību programmās. Līdsas AIC sagatavotā izdevuma Rīkkopa mērķis ir atbalstīt globālās izglītības praktiķus mācību procesa plānošanā, kā arī globālās izglītības efektivitātes, ietekmes un kvalitātes vērtēšanā. Izdevums sniedz ieskatu globālās izglītības saturā un piedāvā daudzveidīgu metodiku, ko iespējams pielāgot globālās izglītības tēmu apguves izvērtēšanai. Lasīt visu >>

  • Globālās izglītības materiālu PORTFOLIO ir apkopoti labākie piemēri no projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c. PORTFOLIO ietver četras globālās izglītības programmas – skolēniem, skolotājiem, sabiedrības pārstāvjiem/lēmumu pieņēmējiem un darbam ar mazākumtautību skolēniem. Tādējādi šāds materiāls varētu ne tikai iesaistīt plašāku sabiedrību debatēs par AI/GI  un attīstības sadarbības nozīmi, bet arī palīdzētu aktualizēt Latvijai un starptautiskai starptautiskai sabiedrībai būtiskas vērtības, kas tiks īpaši izceltas Eiropas gada Attīstībai kontekstā. Lasīt visu >>

  • IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a./6) ietvaros izveidots projekta pieredzes krājums par integrācijas programmas „Dzīvot Latvijā” īstenošanu. Šo programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi apguva trešo valstu valstspiederīgie, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Pieredzes krājumā atsegtas programmas saturiskās tēmas, ietverta informācija, kas var būt noderīga projekta dalībniekiem vai citiem Latvijā nesen iebraukušiem cilvēkiem, atrodams neliels kontrolsaraksts, kas ikvienam pašam ļauj noskaidrot zināšanas par Latviju. Krājumā iekļautajās fotogrāfijās un izteikumos ir spēcīga arī pašu projekta dalībnieku klātbūtne. Lasīt visu >>

  • No 2012.gada decembra līdz 2013.gada jūnijam IAC īstenoja projektu "Dzīvot Latvijā 3". Šis bija jau ceturtais IAC projekts Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros, tajā  trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tika piedāvāta integrācijas programmu par Latvijas valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Projekta laikā notika mācību un praktiskās aktivitātes, interešu klubi - ekskursijas un latviešu valodas atbalsta grupas. Lasīt visu >>

Jaunākais video