Aicinām pieteikties izglītības iestāžu direktoru vietniekus un metodisko apvienību vadītājus uz kursiem

Sākot ar 2012.gada oktobri Izglītības attīstības centrs piedāvā jaunu tālākizglītības profesionālās pilnveides kursu 24 stundu programmu "Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos" izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem, kas ir izstrādāta un tiks īstenota IZM VISC ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros, tāpēc  aicinām interesentus pieteikties mājas lapā  http://talakizglitiba.visc.gov.lv. Šobrīd piedāvājam pieteikties uz grupu Rīgā 3., 4. un 16.janvārī un Rēzeknē 8.,15. un 22.martā taču pēc Jūsu iniciatīvas varam oprganizēt grupas (25-30 dalībnieki) arī citās Latvijas pilsētās. Vairāk informācijas pa tālruni 67503730 (Linda Ugaine).

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem skolai mūsdienu mainīgajā pasaulē. Programmas ir veidota un tiks īstenota, lai izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodisko apvienību vadītāji kļūtu par ieinteresētiem un prasmīgiem savas skolas profesionālo resursu attīstītājiem. Programma piedāvā:

- apzināt veidus, kā izveidot efektīvu atbalsta un sadarbības sistēmu vienas skolas skolotāju starpā, kuras pamatā ir profesionālās pieredzes un resursu izvērtējums un katra skolotāja pašvirzīta profesionālo pilnveide, kurā ietvertas arī psiholoģiskās tēmas – atbalsts saskarsmes un stresa pārvarēšanas iemaņu attīstīšanā;

- izzināt attīstības/globālās izglītības saturu un metodiku kā vienojošu elementu, lai skolas darba plānošanas galvenais dokuments būtu mūsdienīgs, uz skolēna vispusīgu izaugsmi orientēts, balstīts sabiedrības iesaistīšanā, atvērts globālās pasaules izaicinājumu izpratnei;

- paplašinājāt pieredzi darbā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, akcentējot komandas darbu dokumentu izstrādē un pilnveidē; rosināt programmas dalībniekus dažādām idejām pedagoģiskās padomes sēžu efektivitātes un lietderības celšanai, skolas pašnovērtējuma veidošanas aspektiem un racionālai izmantošanai darbības uzlabošanā.

Publicēja: Linda Ugaine (28/09/2012)

Jaunākais video