IAC programmu piedāvājums 2014.gadā

2014.gadā IAC piedāvā apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kam piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Programmu piedāvājums

 

  • Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos (24 stundas) mūsdienīgs skolas attīstības plāns, skolotāja pašvirzīta pilnveide, skolas dokumentācija;  vairāk
  • Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana (24 stundas) daudzveidīgi paņēmieni, stundu plāni, vērtēšanas principi, lai mācītu dažāda vecuma  skolēnus domāt patstāvīgi, vērtēt informāciju, pieņemt lēmumus. vairāk
  • Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments (24 stundas) praktiski paņēmieni stresa, komunikācijas barjeru, konfliktu mazināšanā; vairāk
  • Globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā (36 stundas) globālā izglītība mūsdienu skolā, aktuāli mācību materiāli stundām un ārpusklases darbam; vairāk
  • Saskarsme, daudzveidība un tolerance (24 stundas)  supervīzijas un problēmrisināšanas iespējas starpkultūru jautājumu risināšanā: stereotipi, daudzveidība un tolerance mūsu ikdienā.

Aicinām apgūt programmas pilnā apjomā vai pa daļām, saskaņojot Jums aktuālās tēmas, norises laiku un vietu pa tālr.: 67503730 (Linda Ugaine) vai e-pastu linda.ugaine@latnet.lv

Publicēja: Linda Ugaine (03/06/2014)

Jaunākais video