IAC tālākizglītības piedāvājums šajā mācību gadā

Mācību gads ir sācies, un katram no mums ir laiks apdomāt, kā papildināt savas profesionālās kompetences. IAC arī šogad piedāvā tālākizglītības programmas dažādās jomās: iepriekšējos gadus esam īpaši daudz darbojušies globālās/attīstības izglītības programmu izveidē, kas piedāvā plašu tēmu klāstu par to, kā globālā pasaule skar katru no mums un kā mūsu katra rīcība ietekmē globālās kopsakarības - piedāvājam tēmas par medijpratību, migrācijas procesiem, sociālo taisnīgumu, dažādību un starpkultūru saskarsmi, cilvēktiesībām u.c.

Turpinām metodikas jomā balstīties uz kritiskās domāšanas principiem un to integrēšanu mācību saturā.

Tāpat vienmēr aktuālās psiholoģiskās tēmas: emocionālā inteliģence, stresa pārvaldīšana, konfliktu risināšana, pozitīvā domāšana un pozitīva darba vide.

Pārdomājiet savas vēlmes/ vajadzības un sazinieties ar mums. Izveidosim programma, kas atbildīs Jūsu/Jūsu pedagogu kolektīva vajadzībām! Mācīsimies kopā!

 

Tālākizglītības programmas:

Daudzveidība mūsdienu pasaulē un dažādais mūsu klasē (8h)

Globālie un lokālie izaicinājumi. Mediju pratība (8h) 

Vērtībizglītība un ilgtspējīgs dzīvesveids (8h)

Jauniešu kompetenču pilnveide efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē (24h)

Dalībnieki gūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti un satura pamatjautājumiem: globalizācija, ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, informēts, aktīvs un atbildīgs pilsonis u. c. Tiks atbalstītas un stiprinātas jauniešu vispārcilvēciskās vērtības un attieksmes – cieņa un atbildība pret sevi un citiem cilvēkiem un viņu tiesībām, aktīva līdzdalība labākas un taisnīgākas pasaules veidošanā. Dalībnieki apgūs GI aktivitāšu plānošanas un īstenošanas metodiku, paplašinās izpratni par GI aktivitāšu organizēšanu ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību un stiprinot vietējo kopienu lomu pasaules norisēs. Programmas apguves rezultātā tiks stiprināta jauniešu turpmākā sadarbība GI un paaugstinātas jauniešu līderības prasmes.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide globālajā izglītībā (36h)

Programmas dalībnieki iegūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti, mērķiem un integrēšanas iespējām dažādos mācību priekšmetos un ārpusklases pasākumos. Dalībnieki paplašinās izpratni par mācību priekšmetu standartos noteiktajiem GI satura jautājumiem – cieņu pret daudzveidību un citu cilvēku tiesībām, dzīves kvalitāti, cilvēkdrošību, plašsaziņas līdzekļu lomu viedokļu veidošanā u. c. Dalībnieki apgūs GI metodiku, būs ieguvuši izpratni par GI aktivitāšu īstenošanas iespējām ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību.

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss (36h)

Dalībnieki paaugstinās profesionālo kompetenci starpkultūru izglītībā, izpratni par daudzkultūru sabiedrību, integrācijas procesiem un stiprinās prasmes veidot iekļaujošu vidi skolās un vietējās kopienās. programmā iekļautas tēmas: dažādība sabiedrībā, identitāte un piederība, migrācijas procesi pasaulē un Latvijā, stereotipi un aizspriedumi, starpkultūru izglītība skolās, vietējās kopienas un skolas sadarbībaal siedētas sabiedrības veidošanā, kopienas dzīves dimensijas un dažādības vadības elementi kopienā.

Atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzklultūru sabiedrībā (24h)

Dalībnieki gūs izpratni par daudzkultūru izglītības mērķiem un aktualitāti, iepazīs esošos labās prakses piemērus un pieejamos resursus saliedētas sabiedrības veidošanā, saņems atbalstu jauniebraucēju bērnu iekļaušanā sabiedrībā un atbalsta pasākumu plānošanā izglītības iestādēs, veidos pieredzē balstītu risinājumu apkopojumu iecietības veicināšanai skolā.

 Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos (24h)

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem skolai mūsdienu mainīgajā pasaulē. Programmas ir veidota un tiks  īstenota, lai  izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodisko apvienību vadītāji kļūtu  par  ieinteresētiem un prasmīgiem  savas skolas profesionālo resursu attīstītājiem.

Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana (24h)

Programma piedāvā pedagogiem attīstīt prasmes, kā organizēt un vadīt mācību procesu, kurā vecāko klašu skolēni mācās domāt kritiski un pilnveido savu mācīšanās prasmi. Iekļauts darbs ar materiālu vidusskolēniem „Kritiskās domāšanas pamati”, kas palīdz attīstīt skolēnu prasmes domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus.

Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments (24h)

Dalībniekiem tiek piedāvātas zināšanas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju un komandas darba principiem, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu veidošanās cēloņiem un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem. Tā ir veidota, lai praktiski apgūtu inovatīvus paņēmienus domāšanas un uzvedības vadīšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, cieņpilnas saskarsmes, komandas darba un konfliktu risināšanai, kas pilnveido pedagogu personību un uzlabo profesionālo darbību ikdienā. Programmas dalībnieki būs ieguvuši un izmēģinājuši praktiskas pašanalīzes, resursu apzināšanas un izmantošanas tehnikas, ikdienas situāciju analīzes un saskarsmes iemaņas, relaksācijas tehnikas, emociju vadīšana u.c. metodes turpmākai izmantošanai dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā (36h)

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem skola sastopas mūsdienu mainīgajā pasaulē, un pilnveidot zināšanas un prasmes veidot mūsdienīgu izglītības iestādes kultūru un ikdienas darbu. Radīsim iespēju izglītības iestāžu vadītājiem iepazīties ar inovatīviem paņēmieniem ikdienas administratīvo un skolas filozofijas/vīzijas jautājumu risināšanā un vadīšanā; attieksmes veidošanā un stereotipiskas domāšanas mazināšanāi, emocionālās inteliģences attīstīšanā u.c.  Programmā iekļauti tēmu bloki:  pārmaiņu vadība, kvalitatīvas izglītības principi,  sadarbība un komunikācija, skola kā sabiedrības resurss.

 


 

 

Publicēja: Linda Kluša (19/10/2016)

Jaunākais video