Kritiskās domāšanas kursu programma novembrī

Izglītības attīstības centrs aicina pieteikties uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”, kas notiks 7., 15., 23. un 28.  novembrī. Programma tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma (Nr. IZM 2016/18/B) ietvaros un tās apjoms 36h (četras dienas). Dalībnieki saņems apliecības par profesionālās pilnveides kursa apguvi. Nodarbības notiks IAC biroja telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8,  no plkst. 10.00 līdz 17.15. Pieteikšanās pa tālruni 67503730, vietu skaits ierobežots.

 Programmas mērķis

Sniegt atbalstu klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolu administrācijai kritiskās domāšanas (KD) iespēju izmantošanai klases audzināšanas darbā, mācību procesā un skolvadībā, lai veidotu izglītojamiem 21.gadsimta kompetences, sekmētu sabiedrības daudzveidības izpratni un saliedētas sabiedrības veidošanos.  

Programmas saturs:

  • KD aktualitāte. KD metodes dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā. KD mācību procesa analīzē un mācību sasniegumu novērtēšanā.
  • KD kompetenču attīstīšanas stratēģijas un skolotāju sadarbība mācību procesa plānošanā.
  • KD klases audzinātāja stundās globālo procesu izpratnei, integrācijas un starpkultūru dialoga sekmēšanai
  • KD pieejas dažādības vadībai izglītības iestādē: darbā ar pedagoģisko kolektīvu, mācību un audzināšanas procesā, sadarbībā ar skolēnu ģimenēm
  • KD stratēģijas un metodes mediju pratības nodrošināšanai un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai
  • Skolu pieredze dažādības vadībā un integrācijas sekmēšanā.

Publicēja: Linda Kluša (25/10/2016)

Jaunākais video