Seminārs par kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošanu vidusskolā

Aicinām pedagogus ar priekšzināšanām un pieredzi kritiskās domāšanas (KD) metodiskās  pieejas izmantošanā paaugstināt savas profesionālās prasmes un apgūt jaunu 24 stundu tālākizglītības programmu „Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana”, kas notiks 9.,10. un 23. novembrī no plkst. 10.00 - 17.00 Rīgā, Izglītības attīstības centra telpās. Pieteikšanās pa tālruni 67503730.

Programmas ietvaros piedāvājam:

 • paaugstināt dalībnieku pedagoģisko meistarību, izmantojot KD metodisko pieeju darbā ar pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas skolēniem;
 • iegūt projekta partneru izstrādātos mācību un metodiskos materiālus, kas  aprobēti Latvijas skolās;
 • kursu noslēgumā saņemt metodisko  materiālu „Kritiskās domāšanas pamati”, izmantošanai turpmākajā  mācību procesā un apliecību par 24 h tālākizglītības programmas apguvi (saskaņotu IZM).

Programmas saturs:

 • pieredzes aktualizācija par kritiskās domāšanas pieeju;
 • mērķtiecīga skolēnu domāšanas prasmju attīstīšana mācību procesā;
 • stundas plānošana izmantojot kritiskās domāšanas metodisko pieeju;
 • kritiskā domāšana un lasīšana;
 • prasme uzdot jautājumus;
 • dažādi informācijas avoti un konteksti;
 • argumentētu izteikumu sapratne un veidošana;
 • prasme diskutēt.

Šī kursu programma tiek piedāvāta projekta „Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas iespējas Latvijā” II.daļas ietvaros, projektu no 2011.gada Izglītības attīstības centrs īsteno sadarbībā ar Ukrainas un Azerbaidžānas kritiskās domāšanas pieejas ekspertiem. Projekta I.daļā vairākās Rīgas skolās tika aprobēts  projekta partneru izstrādātais  mācību līdzeklis „Kritiskās domāšanas pamati” izmantošanai Latvijas skolās un izstrādāta jauna pedagogu profesionālās pilnveides programma „Kritiskās domāšanas (KD)  prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana”. Vairāk http://www.iac.edu.lv/projekti/kritiskas-domasanas-pieejas-paplasinasanas-iespejas-latvija2/

Publicēja: Linda Ugaine (24/10/2012)

Jaunākais video