Globālā/ attīstības izglītība

Jauniešu kompetenču pilnveide efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē (24h)

Dalībnieki gūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti un satura pamatjautājumiem: globalizācija, ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, informēts, aktīvs un atbildīgs pilsonis u. c. Tiks atbalstītas un stiprinātas jauniešu vispārcilvēciskās vērtības un attieksmes – cieņa un atbildība pret sevi un citiem cilvēkiem un viņu tiesībām, aktīva līdzdalība labākas un taisnīgākas pasaules veidošanā. Dalībnieki apgūs GI aktivitāšu plānošanas un īstenošanas metodiku, paplašinās izpratni par GI aktivitāšu organizēšanu ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību un stiprinot vietējo kopienu lomu pasaules norisēs. Programmas apguves rezultātā tiks stiprināta jauniešu turpmākā sadarbība GI un paaugstinātas jauniešu līderības prasmes.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide globālajā izglītībā (36h)

Programmas dalībnieki iegūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti, mērķiem un integrēšanas iespējām dažādos mācību priekšmetos un ārpusklases pasākumos. Dalībnieki paplašinās izpratni par mācību priekšmetu standartos noteiktajiem GI satura jautājumiem – cieņu pret daudzveidību un citu cilvēku tiesībām, dzīves kvalitāti, cilvēkdrošību, plašsaziņas līdzekļu lomu viedokļu veidošanā u. c. Dalībnieki apgūs GI metodiku, būs ieguvuši izpratni par GI aktivitāšu īstenošanas iespējām ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību.

Izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveide globālajā izglītībā (24h)

Dalībnieki paplašinās izpratni par GI satura jautājumiem. Dalībnieki iepazīsies un analizēs Latvijas un Eiropas Savienības valstu pieredzi un labās prakses piemērus GI, vērtēs iespējas plašāk integrēt GI mācību procesā. Dalībnieki gūs ieskatu citu valstu pieejā, īstenojot dažādu līmeņu sadarbību attīstības jomā. Programmas apguves rezultātā dalībniekiem būs iespēja iesaistīties attīstības jomas profesionāļu pieredzes apmaiņā un sadarbībā.

Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā (36h)

Programma piedāvā interaktīvā veidā iepazīties ar globālās izglītības saturu un metodiku. Programmā iekļautās tēmas: Globālā izglītība, tās saturiskās jomas un vieta mācību procesā; Sociālā un ekoloģiskā atbildība; Globalizācijas procesi. Globalizācijas izaicinājumi un iespējas; Drošības un taisnīguma jautājumi globālajā izglītībā: kāpēc bērni neapmeklē skolu; Drošības un taisnīguma jautājumi globālajā izglītībā: noziegumam pa pēdām; Cilvēku un notikumu mijiedarbība: kafijas ceļš no audzētāja līdz patērētājam; Mana skola mainīgajā pasaulē; Kā mēs viens otru redzam; Globālā izglītība skolās – stundu un ārpusskolas aktivitāšu plānošana.

Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās un profesionālās pieredzes projicēšanu globālās izglītības dimensijā. Programma izmantojama dažādu mācību priekšmetu stundās, dažādos vecumposmos, klases stundās un īstenojot ārpusstundu pasākumus. Kursu dalībnieki saņem atbalsta materiālus par daudzveidīgām attīstības izglītības tēmām darbam klasē – darba lapas, aktivitāšu aprakstus, izdales materiālus u.c.

Attīstības izglītības projektu izveide un vadība (24h)

Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā. Piemēram:  kā vērtēt savu un citu rīcību; kā piedalīties lēmumu pieņemšanā skolā, kolektīvā, ģimenē, grupā; kā izvēlēties komandas/rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm.
Programmā ietvertais attīstības izglītības (AI) jeb globālās izglītības saturs ietver astoņus pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība.
Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas nevien mācību priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no pirmsskolas un sākumsskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve.

Jaunākais video