Kritiskā domāšana

Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana (24h)

Programma piedāvā pedagogiem attīstīt prasmes, kā organizēt un vadīt mācību procesu, kurā vecāko klašu skolēni mācās domāt kritiski un pilnveido savu mācīšanās prasmi. Iekļauts darbs ar materiālu vidusskolēniem „Kritiskās domāšanas pamati”, kas palīdz attīstīt skolēnu prasmes domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus. Kursā tiek piedāvāts saturs un aktivitātes, kas attīsta skolēnu lasīšanas kompetenci un domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, attīstot prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un kontekstiem.

Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana (36 h)

Programma piedāvā iespēju skolām veidot un organizēt mācību procesu, kurā skolēni kļūst par praktiskiem domātājiem un domājošiem praktiķiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, izvērtējot moderno tehnoloģiju lietošanas efektivitāti, akcentējot formatīvās vērtēšanas lomu mācīšanās procesā.
Programmas autori iesaka, kā veidot un parādīt skolas tēlu sev un sabiedrībai, lai ieinteresētu vecākus izvēlēties šo mācību iestādi sava bērna izglītošanai, plānojot un izvērtējot mācību procesu, pilnveidojot skolas izglītības programmas, piedāvājot pieredzi, kā vecākus informēt par skolas darbību.

Izglītība – domājošas sabiedrības veidotāja (12 h)

Programma adresēta izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, pedagogiem un citiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties domājošas sabiedrības veidošanā, vēlas pilnveidot savas kompetences dažādos ar mācīšanos un domāšanu saistītos procesos - izprast mūsdienīgu mācību procesu, mācīšanās un domāšanas prasmju veidošanos, zēnu un meiteņu (vīriešu un sieviešu) domāšanas un mācīšanās atšķirības, motivācijas nozīmi domāšanas un mācīšanās procesu veicināšanā. Programmu veidojot izmantoti jaunākie pētījumi par smadzeņu darbību, kritiskās domāšanas principi un praktiskajā darbā ar skolēniem un pedagogiem iegūtie pieredzes materiāli.  
Programma piedāvā metodiskas pieejas katra indivīda domāšanas attīstīšanai, rada izpratni par kritiskās domāšanas un smadzeņu darbības principu saskaņotību, palīdz saprast, kā ar kritiskās domāšanas metožu palīdzību var mūža garumā aktivizēt mācīšanās un domāšanas procesus. Tā palīdzēs būt atvērtiem pozitīvām pārmaiņām un veicināt domājošas sabiedrības veidošanos.

Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika (36 h)

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagoga profesionālo meistarību, apgūstot kritiskās domāšanas metodisko koncepciju un tās radošu pieeju mācību procesa plānošanā un organizēšanā sākumskolā. KD prasmes veicina gan mācīšanās kompetenci, gan prasmes domāt pastāvīgi, analizēt gan domāšanas saturu, gan formas, veidot savu viedokli, uzklausīt citu viedokļus un diskutēt, kā arī attīsta sociālās un komunikāciju prasmes. Šo kursa nodarbību laikā praktiskā veidā dažādu sākumskolas mācību priekšmetu aspektā būs iespēja apgūt un izprast KD būtību, apgūt metodiku, izprast nepieciešamību un saredzēt pielietojumu sākumskolā.

Kritiskā domāšana vēsturē un sociālajās zinībās (36 h)

Kursu programma dod iespēju pilnveidot darba metodes un līdzdarboties teorētiski praktiskajās nodarbībās, kurās dota iespēja iepazīties ar kritiskās domāšanas būtību un principu sistēmu, dažādiem rakstu darbu veidiem vēsturē un sociālajās zinībās, argumentu izvēli, grafisko organizētāju pielietojumu, diskusijām. Kursu programmas laikā skolotāji apgūst darba metodes, kuras veicina skolēnu prasmi domāt kritiski, spēju pašiem uzņemties atbildību par mācīšanās procesu, iemaņas strādāt kopā ar citiem.

Jaunākais video