Metodika

Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana (24h)

Programma piedāvā pedagogiem attīstīt prasmes, kā organizēt un vadīt mācību procesu, kurā vecāko klašu skolēni mācās domāt kritiski un pilnveido savu mācīšanās prasmi. Iekļauts darbs ar materiālu vidusskolēniem „Kritiskās domāšanas pamati”, kas palīdz attīstīt skolēnu prasmes domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus. Kursā tiek piedāvāts saturs un aktivitātes, kas attīsta skolēnu lasīšanas kompetenci un domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, attīstot prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un kontekstiem.

Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā (36h)

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem skola sastopas mūsdienu mainīgajā pasaulē, un pilnveidot zināšanas un prasmes veidot mūsdienīgu izglītības iestādes kultūru un ikdienas darbu. Radīsim iespēju izglītības iestāžu vadītājiem iepazīties ar inovatīviem paņēmieniem ikdienas administratīvo un skolas filozofijas/vīzijas jautājumu risināšanā un vadīšanā; attieksmes veidošanā un stereotipiskas domāšanas mazināšanā, emocionālās inteliģences attīstīšanā. Programmā iekļauti tēmu bloki:  pārmaiņu vadība, kvalitatīvas izglītības principi,  sadarbība un komunikācija, skola kā sabiedrības resurss.

Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos (24h)

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem skolai mūsdienu mainīgajā pasaulē. Programmas ir veidota un tiks  īstenota, lai  izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodisko apvienību vadītāji kļūtu  par  ieinteresētiem un prasmīgiem  savas skolas profesionālo resursu attīstītājiem. Programma piedāvā:

- apzināt veidus, kā izveidot efektīvu atbalsta un sadarbības sistēmu vienas skolas skolotāju starpā, kuras pamatā ir profesionālās pieredzes un  resursu  izvērtējums un katra  skolotāja pašvirzīta  profesionālo pilnveide, kurā ietvertas arī psiholoģiskās tēmas – atbalsts saskarsmes un stresa pārvarēšanas iemaņu attīstīšanā;

- izzināt attīstības/globālās izglītības saturu un metodiku kā  vienojošu elementu, lai skolas darba plānošanas galvenais dokuments būtu mūsdienīgs, uz skolēna vispusīgu izaugsmi orientēts, balstīts sabiedrības iesaistīšanā, atvērts globālās pasaules izaicinājumu izpratnei;

- paplašinājāt pieredzi darbā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, akcentējot komandas darbu dokumentu izstrādē un pilnveidē;  rosināt programmas dalībniekus  dažādām idejām pedagoģiskās padomes sēžu efektivitātes un lietderības celšanai, skolas pašnovērtējuma veidošanas aspektiem un racionālai izmantošanai darbības uzlabošanā.

 

Jaunākais video