Pilsoniskā izglītība

Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības veicināšana mācību procesā (18 h)

Programma skolotājiem sniegs ieskatu jaunākajās tendencēs politikas un tiesību un sociālo zinību mācību priekšmetu standartu prasību īstenošanā un klases audzinātāja stundu programmas realizācijā.
Tiks paplašināta skolotāju izpratne par demokrātisku sabiedrību, demokrātijas pamatvērtībām, pilsoņu pienākumiem un atbildību demokrātiskā valstī. Dalībnieki saņems informāciju par korupciju, tās izpausmēm, cēloņiem un sekām, iepazīsies ar likumdošanu korupcijas novēršanas jomā un tiesiskās atbildības jomā. Dalībnieki gūs dziļāku izpratni par skolēnu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu īstenošanas metodiku stundās un ārpus tām. Tiks apgūta interaktīva metodika tiesiskuma jautājumu apguvē. Dalībnieki pilnveidos savu pedagoģisko kompetenci skolēnu tiesiskās apziņas un pozitīvu pilsoniska rakstura iezīmju veidošanā.

Skolēna vērtību sistēmas veidošanās izglītības procesā (12 h)

Piedāvātā tālākizglītības programma ļaus izprast, kā mūsdienu mainīgajā pasaulē nodrošināt vērtību un tikumisko principu iedzīvināšanu ikdienas dzīvē. Programmas īstenošanas gaitā pedagogi izzinās garīgās un materiālās vērtības 21.gadsimtā, iepazīsies ar 21. gadsimta galvenajām pretrunām un to risinājumiem, analizēs izglītības programmās apgūstamās vērtības, veidos izpratni par pilsoniskām rakstura iezīmēm un attieksmēm, par patriotisma un nacionālās apziņas veidošanas iespējām mācību procesā un ārpusstundu darbā. Programma piedāvā izzināt ģimenes un izglītības iestādes sadarbības veidus, akcentējot skolas un vecāku pienākumus un uzdevumus vērtībizglītības īstenošanā. Balstoties uz jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, tiks piedāvāta metodika, kas balstās uz aktīvu dalībnieku iesaistīšanu un pieredzes aktualizēšanu izziņas procesos - programma nodrošinās teorētisko zināšanu sabalansētību ar praktiskajām nodarbībām, nodarbībās tiks piedāvāta interaktīva un uz kritisko domāšanu balstīta metodika. Programma veidota uz IAC īstenotajiem projektiem, kā arī praksē pārbaudītiem pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanas kursu materiāliem.

Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana jauniešos jeb Demokrātiska valsts darbībā etniskās integrācijas un pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai (18h)

Programma izstrādāta izglītotājiem, kuri strādā ar jauniešiem un organizē dažādas ārpusskolas aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes līdzdalību sabiedrības dzīvē. Programma domāta cilvēkiem, kuriem ir zināšanas par sabiedrības norisēm, bet nepieciešams atbalsts mērķtiecīgā jaunatnes darba virzīšanā un dažādu aktivitāšu praktiskā organizēšanā. Programmas izstrādāta balstoties uz demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām – cieņu pret citiem, toleranci, sadarbību, atbildību par savu rīcību, līdzjūtību un godīgumu. Programma piedāvā metodiku, kā pieņemt lēmumus, saskatīt problēmas sabiedrības dzīvē un izvēlēties tām piemērotākos risinājumus, kā prezentēt savas idejas un panākt, lai tajās ieklausās citi. Dalībnieki kursa laikā saņem izdales materiālus darbam ar jauniešiem.

Pilsoniskās līdzdalības un tiesiskās atbildības mācīšanas iespējas skolā jeb Tiesiskas, demokrātiskas valsts darbības principi (36h)

Kursu programma izstrādāta, balstoties uz politikas un tiesību, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību mācību priekšmetu standartu noteiktajām prasībām, kā arī Valsts jaunatnes iniciatīvu centra izstrādāto klases audzinātāja stundu programmas parauga rekomendācijām. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem veidojot zinošus atbildīgus un pilsoņus, kuri izprot pilsoniskas līdzdalības nozīmi sabiedrības un valsts veidošanā. Kursu programma piedāvā ieskatu jautājumos par pilsonisku sabiedrību, politisku līdzdalību, indivīdu un varu. Programma piedāvā apgūt teorētiskas zināšanas, izmantojot interaktīvu metodiku. Dalībnieki nodarbību laikā tiek rosināti izteikt savu viedokli gan par dažādiem satura jautājumiem, gan par piedāvāto metodiku. Programma paredz dalībnieku pieredzes apmaiņu un praktisku darbu izstrādājot kāda satura jautājuma apguvi klasē.

Jaunākais video