Starpkultūru izglītība

Atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzklultūru sabiedrībā (24h)

Dalībnieki gūs izpratni par daudzkultūru izglītības mērķiem un aktualitāti, iepazīs esošos labās prakses piemērus un pieejamos resursus saliedētas sabiedrības veidošanā, saņems atbalstu jauniebraucēju bērnu iekļaušanā sabiedrībā un atbalsta pasākumu plānošanā izglītības iestādēs, veidos pieredzē balstītu risinājumu apkopojumu iecietības veicināšanai skolā.

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss (36h)

Dalībnieki paaugstinās profesionālo kompetenci starpkultūru izglītībā, izpratni par daudzkultūru sabiedrību, integrācijas procesiem un stiprinās prasmes veidot iekļaujošu vidi skolās un vietējās kopienās. programmā iekļautas tēmas: dažādība sabiedrībā, identitāte un piederība, migrācijas procesi pasaulē un Latvijā, stereotipi un aizspriedumi, starpkultūru izglītība skolās, vietējās kopienas un skolas sadarbībaal siedētas sabiedrības veidošanā, kopienas dzīves dimensijas un dažādības vadības elementi kopienā.

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā (36h)

Tālākizglītības programmā iekļauti starpkultūru izglītības teorētiskie un praktiskie jautājumi, pedagoģiski psiholoģiskie aspekti, lai pilnveidotu pedagogu vispārējo kompetenci starpkultūru komunikācijas jautājumos. Dalībnieki iegūs zināšanas, izpratni, prasmes un pieredzi, par to, kā izglītības procesā veidot un attīstīt sabiedrības iecietību un toleranci, kā arī par citiem aktuāliem starpkultūru komunikācijas jautājumiem: kultūras aspekts starpkultūru komunikācijā, valodas vides nozīme, starpkultūru komunikācijas sociālais un pilsoniskais aspekts.

Starpkultūru dialoga veicināšana (36h)

Kursa dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par starpkultūru komunikācijas pamatjēdzieniem, attīstīs starpkultūru saskarsmes un komunikācijas prasmes, papildinās zināšanas par dažādām sociālajām grupām, saskatīs un izpratīs konfliktu veidošanās cēloņus. Attīstīs prasmi izvēlēties optimālu uzvedības modeli konkrētās starpkultūru saskarsmes situācijās. Caur praktisku salīdzināšanu un pētīšanu iepazīs reālo situāciju reģionā, valstī. Dalībnieki ar simulācijas un lomu spēļu palīdzību pilnveidos prasmes izzināt sevi un argumentēt savu rīcību, veicinot pozitīvu domāšanu. Kursa satura īstenošana balstās uz teorētiskā materiāla apguvi un tā pielietojumu ikdienas praksē.

 

Jaunākais video